Eino Kaila till G.H. von Wright 13/6 1958

Lästext

Käre Georg Henrik,

1 dina bekymmer beträffande den omständigheten, att vi diskuterat kompetensfrågan, är obefogade. Dina senaste antydningar visar, att du, vad sökandenas rangordning beträffar, kommit till alldeles samma resultat som jag. Också enligt min mening är nog Harva den svagaste; lemma starti mitt utlåtande har jag betecknat och karakteriserat honom som ”populärfilosof”.kommentar Jag tror inte att mitt utlåtande, som jag redan lämnat in, lemma startskall bereda dig några obehagliga överraskningar.kommentar

2 Jag har nu bott här på landet över en månad, och uppriktigt sagt lidit svårt av kyla och fukt. lemma startAntagligen är det nu sista gången jag bråkar med trädgård och växthus.kommentar Måtte det nu bli varmt och vackert åtminstone från och med midsommar, då du enligt uppgift skall komma hem. Välkommen!

Din tillgivne

Eino Kaila.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 i mitt utlåtande [...] som ”populärfilosof”. I sitt utlåtande skriver Kaila att man gärna läser Urpo Harva, men bara till en viss punkt, där forskningen borde ta vid. Som populärfilosofi rekommenderar han särskilt Urpo Harvas bok Ihminen etsii itseään. Ihmisen ongelma marxismissa, eksistentialismissa ja personalismissa (1957). Hans slutsats var dock att Harva, i likhet med alla sökande utom Jaakko Hintikka, saknade kompetens för tjänsten i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet. Eino Kailas sakkunnigutlåtande för professuren i praktisk filosofi 4.5.1958, Arkki, Helsingfors universitet.

  1 skall bereda dig [...] överraskningar. Kaila och von Wright placerade båda Jaakko Hintikka i första förslagsrummet för professuren. Men i motsats till Kaila, som ansåg att endast Hintikka kunde betraktas som kvalificerad för tjänsten, menade von Wright att såväl Sven Krohn som Jussi Tenkku innehade kompetensen för tjänsten (i nämnd ordning).Eino Kailas sakkunnigutlåtande för professuren i praktisk filosofi 4.5.1958, Arkki, Helsingfors universitet. Kopia av von Wrights sakkunnigutlåtande för professuren i praktisk filosofi 10.9.1958, von Wright och Wittgenstein-arkivet, Helsingfors universitet.  

  2 Antagligen är det [...] och växthus. Eino Kaila avled en dryg månad senare, 31.7.1958, på stugan i Kyrkslätt.