G.H. von Wright till Eino Kaila 26/5 1939

Lästext

1 Cranmer Road, Cambridge

Kära Eino,

1 Tack för ditt brev, som jag redan alltför länge lämnat obesvarat. Det finns nog ganska mycket att berätta den här gången, både goda och mindre goda nyheter.

2 Jag skickar med detta brev ett föredrag, som jag i går höll i Cambridge Moral Science Club. En hjärtligt enfaldig historia, men du må i varje fall tillåtas läsa den. Man måste ta saken så enkelt som möjligt, inte minst i Cambridge. Diskussionen efteråt var ganska dålig, lemma startWittgenstein kom som vanligt fram med en del förslag,kommentar och några andra personer framställde frågor, ingen anti-Hume-människa tycktes vara närvarande. – Annars har denna traditionsrika klubb på sitt program den sista tiden haft en skäligen obetydlig historia om statistik av Broad och ett föredrag av Ayer - en ung jude, som inte gör ett sympatiskt första intryck - om sinnesdata och absolut sanna satser. Diskussionen efter sistnämnda föredrag var helt god, Wittgenstein gjorde många utmärka påpekanden.

3 Beträffande avhandlingen skall jag denna gång fatta mig helt kort. 1. Vad titeln beträffar, så hade jag själv några dagar innan jag fick ditt brev beslutat mig definitivt för att ändra densamma från ”Induction and Probability” till ”The Logical Problem of Induction” eller något i den stilen. Detta borde vara bättre. 2. Vad omfånget åter angår, så tror jag numera, då jag samlat allt material även för den sannolikhetsteoretiska delen, att det kan nedskäras lemma starttill ca. 200 sidor i Acta-format,kommentar vilket, såvitt jag kan förstå, dock ingalunda är för litet. Tjocka böcker äro ett otyg. 3. I den del, vars disposition du sett, har jag gjort en viktig ändring. Det har faktiskt varit ganska enfaldigt av mig att inte se, att lemma startMillsoriginal: Mill’s differensmetodkommentar, även om man förutsätter både Limited Variety och Law of Causation inte leder|2| till uppställande av en lag f implicerar g för alla x. En vacker dag märkte jag nämligen, vilket Mill förresten även märkt, att om man tillåter komplexa orsaker av formen fh ur schemat

fhijg
hijg

4 icke följer att f → g, då t.ex. fallet kan vara att fh → g. Det enda vi kan sluta oss till med syllogistisk säkerhet är att f är ”part of the cause” till g. Av detta följer att jag icke kan sluta mitt referat av den klassiska induktionslogiken med Mill, utan måste gå vidare till Keynes, som egendomligt nog är den första induktionslogiker som givit en metod för uppställandet av absolut säkra och entydiga lagar, om vi nämligen förutsätter fullständig kunskap om de enskilda fallens egenskaper. Tanken är, som du kanske minns, den att ur schemat

fhijg
fhklg
fknmg,

5 som upprättar en lemma start”perfect analogy”kommentar mellan f och g, följer att f→g enligt K:s postulat om ”Unifomity of Nature”. När man kommit till denna punkt kan man sedan börja angreppet på samma sätt som jag tidigare gjorde efter Mills differensmetod och visa, att denna klassiska form av en induktionslogik är en lemma startpetitio principiikommentar. (Vilket Keynes ej medger.)

6 Angående den sannolikhetsteoretiska delen av mitt arbete vill jag ännu inte säga något bestämt. Jag har i varje fall beslutat avstå från planen att börja framställningen med ett referat av olika sannolikhetsteorier. I stället kommer jag, på samma sätt som jag i fråga om de syntetiska omdömena a priori icke diskuterade huruvida de voro möjliga eller ej, utan endast försökte visa att de ej hjälpte oss i induktionsproblemet, försöka gå framåt enligt någonslags ”minimiprincip”, där jag bara påpekar vad som är nödvändigt för induktionsproblemet. T.ex. så: först en diskussion av de gamla begreppen lemma startfilosofisk och matematisk sannolikhetkommentar, lemma startenkelhetsproblem,kommentar m.m. Sedan fortsättning med enbart det matematiska sannolikhetsbegreppet. Här kan man börja med att undersöka Keynes’ induktionslogik, vilken utan att man ännu säger nå|3|gonting om hur man bör interpretera själva sannolikhetsbegreppet, kan visas leda till en petitio principii. Efter detta kommer en diskussion av de stora talens lagar, orsakers sannolikhet och framtida händelsers sannolikhet enligt de klassiska mönstren; här gäller det att visa, att vi icke få någon ”justification of induction” såframt vi ej interpretera sannolikhetsbegreppet så att det kommer att innehålla förutsättningar om framtiden. Samtidigt skulle det gälla att antyda, att om dylika förutsättningar göras man faktiskt kan förklara varför t.ex. verifikationen av en oväntad konsekvens av en teori ökar denna sannolikhet mera än verifikationen av en trivial konsekvens o.s.v. I dessa sammanhang kommer naturligtvis även Reichenbachs sannolikhetslogik att diskuteras, jag har just noga examinerat den: det är nog alldeles otroligt hur en allvarlig forskare kan komma fram med något så naivt och hårdnackat insistera på detta som en lösning av Humesoriginal: Hume’s problem. Slutligen ett kapitel om induktionsproblemet ur helt allmän synpunkt, där jag sammanfattar de tidigare resultaten och försöker visa, lemma startvarför problemet om ett ”rättfärdigande” av induktionsslutledningar är ett skenproblem.kommentar

7 Mitt arbete i biblioteket har jag småningom slutfört, jag har gått igenom allt jag kunnat inse vara av vikt för mitt ämne, snarare för mycket än för litet. Nu skulle jag hälst vilja vända biblioteken ryggen för en tid av några månader och bara med ledning av mitt utförliga system av anteckningar och avskrifter utarbeta vad jag själv skall säga.

8 Även terminen är snart slut och därmed även såvitt jag kan se möjligheten till filosofiskt umgänge. lemma startWittgensteins föreläsningarkommentar har varit den märkligaste upplevelsen här: de är nog mycket både intressanta och egendomliga och jag skall tala närmare om dem då vi åter råkas. Tyvärr är en termin en alltför kort tid för att komma in i hans tankegångar, och därför hoppas jag efter några år bli i tillfälle att resa hit igen och då få stanna här en följd av terminer|4| och regelbundet diskutera bestämda problem med honom. Jag talade med dig redan för länge sedan om att skriva något om lemma startisomorfikommentar, och i denna tanke har jag blivit alltmera bestyrkt. Tills vidare är allt ännu en ostrukturerad nebulosa, där likväl redan vissa partier hålla på att differentieras och samla sig kring kärnor med namnen lemma start”Ähnlichlkeit”,kommentar lemma start”Gleichheit”,kommentar lemma start”Strukturgleichheit”kommentar och lemma start”Abbildung”kommentar. T.ex. på de transfinita talen har Wittgenstein givit en del synpunkter, som väl borde kunna utarbetas i en avhandling av det slag jag tänkt mig.

9 Sedan måste jag väl småningom komma till de dåliga nyheterna. För det första har jag en tid varit mer eller mindre lamslagen i mitt arbete på grund av en fatal ögonskada – jag har synbarligen blivit biten av en giftig insekt i ena ögat – som förorsakat mig obehag och läkarna huvudbry. Dessutom har mitt allmänbefinnande den sista tiden varit sämre, de gamla tråkigheterna göra sig åter gällande. Det kan därför hända att jag kommer att flytta ner till kusten på någon tid – förslagsvis till Isle of Wightoriginal: Whight –, ja, kanske jag t.o.m. stannar där för hela resten av min tid vistelse, nu och då med besök i London och Cambridge för biblioteksändamål. Jag skulle i ensamheten skriva på min avhandling, och kunde samtidigt känna det lugnare än nu. I ingen händelse kan jag tänka mig att arbetet skulle lida därav. Jag har förresten uppköpt en hel massa böcker, så jag själv har tillgång till nästan allt jag behöver. Men om du tror att detta är mycket dumt eller att det skulle på något sätt strida mot mina skyldigheter som stipendiat, så skriv, och jag kommer mänskligt att döma att följa dina råd.

10 lemma startMin närmasteoriginal: närmast plan för framtiden är likväl att omedelbart efter Wittgensteins sista föreläsning resa till Oxfordkommentar för att diskutera mina problem med de två eller tre filosofer som där äro intresserade av dessa saker. Jag har skrivit till professor Price och fått ett ytterst älskvärt svar; han önskar se mig som sin gäst i sitt college, och detta kan ju bliva en helt förnäm upplevelse. Även med tanke på framtiden är det säkert bra att ha goda förbindelser med filosoferna här i England. Jag är glad att man frågat mig om jag vore villig att nu och då|5| skriva recensioner i Mind. Även har man satt ifråga att min avhandling skulle publiceras i Kegan Pauls filosofiska serie. Detta är jag likväl inte säker på att jag ens själv skulle önska, åtminstone för närvarande.

11 Undrar just hur det står till i Helsingfors. Du säger att lemma startklubbenkommentar skall omorganiseras till ett logistiskt seminarium. Att ett sådant seminarium är utmärkt kan ju ingen betvivla, men det är synd om klubbens verksamhet härigenom skulle komma att röra sig på ett alltför elementärt plan. Och så ökar det ju igen din arbetsbörda. Detta är faktiskt tråkigt – du skulle se vilket angenämt liv en Cambridge-professor för. Fyra gånger högre lön än sin finska kollega, fri bostad med de härligaste måltider, praktiskt tagen inga föreläsnings- eller examinationsskyldigheter. Hoppas du får någon hjälp av den blivande svenskspråkiga filosofi-professorn – hur går det för resten med Söderman, jag har intet hört av honom sedan han reste i höstas? – och att psykologien kan ordnas tillfredsställande. Är inte lemma startJyväskylä-sakenkommentar småningom klar? Och slutligen hoppas jag själv i framtiden kunna bli dig till någon hjälp, så du skulle få mera tid att filosofera. Att du under nuvarande förhållanden hunnit med så mycket som faktiskt varit fallet är ju ett storverk, som aldrig skall upphöra att imponera på dina lärjungar och efterföljare.

12 Hur går det med lemma startdina utrikesplaner för sommaren?kommentar lemma startPolitiken har förhållit sig märkvärdigt avvaktande de senaste veckorna,kommentar men tyvärr måste man väl snart igen befara åtminstone en mindre explosion. Hoppas likväl allt ordnar sig. Och har du aversion för diktatorer kan du ju komma till England. Man säger ju att detta är ett ”fritt” land.

13 Detta brev är råddigt och illa skrivet, de många tryckfelen bero på att jag kan se bara ofullständigt. Senare skall jag skriva mera om hur min avhandling avancerar. Om du hinner och har lust, så skriv några rader, det skulle säkert göra mig gott.

Hjärtliga hälsningar

Georg Henrik

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  2 Wittgenstein kom [...] del förslag, Norman Malcolm beskriver Wittgenstein som en motvillig men regelbunden deltagare i Moral Sciences Clubs möten. Han ska enligt Malcolm ha gått dit endast av pliktkänsla, för att säkerställa nivån på diskussionerna. I enlighet med detta var han alltid den första som bad om ordet och dominerade sedan diskussionen så länge han var närvarande. Norman Malcolm, Minnen av Wittgenstein, Helsingfors: Schildts 1987, s. 71.

  3 till ca. 200 sidor i Acta-format, Avhandlingens slutliga omfattning blev 258 sidor.

  3 Mills differensmetod Tanken med Mills differensmetod är att man skulle kunna fastställa en händelses orsak genom att variera utgångsvillkoren. Antag t.ex. att villkoren fhij ger upphov till g. Då vet vi ännu inte vad det är i helheten fhij som föranleder händelsen. Då kan vi t.ex. förändra experimentuppställningen till attt endast omfatta fhi. Om g uteblir finns det anledning att tro att j inte är en del av orsaken, o.s.v. John Stuart Mill, System of Logic. Ratiocinative and Inductive, London: Longsman, Green, and co. 1906, s. 256.

  5 ”perfect analogy” Med en ”perfekt analogi” avses den enda positiva analogin som gäller för alla instanser, dvs. det enda som är gemensamt för alla fall. I brevets senare exempel är det endast f och g som gäller för alla tre fallen, eftersom villkoren h, i, k och m alla saknas för åtminstone en av instanserna.John Maynard Keynes, A Treatise on Probability, London: MacMillan 1921, s. 223.

  5 petitio principii (lat.) kringgående av sakfrågan. Används för att beteckna ett cirkelargument.

  6 filosofisk och matematisk sannolikhet I en tidig artikel av von Wright i Theoria 1938 beskriver von Wright, med hänvisning till den franska 1800-talsfilosofen Antoine Augustine Cournot, distinktionen som en skillnad mellan den numeriska sannolikhet vi kan tillskriva t.ex. utgången av ett tärningskast (matematisk sannolikhet) och det vi avser då vi t.ex. beskriver en naturvetenskaplig teori som sannolik (filosofisk sannolikhet). Georg Henrik von Wright, ”Der Wahrscheinlichkeitsbegriff in der modernen Erkenntnisphilosophie”, Theoria 4, 1938, s. 5. 

  6 enkelhetsproblem En vanlig föreställning särskilt inom naturvetenskaperna och filosofin kring denna är att det finns ett positivt samband mellan en teoris enkelhet och dess sannolikhet. Ett specilfall av detta är tanken om att den enklaste kurvan som kan anpassas till en mängd observationsdata ligger närmast den rätta.Georg Henrik von Wright, The Logical Problem of Induction, Acta Philosophica Fennica 3, 1941, s. 140.

  6 varför problemet [...] ett skenproblem. avhandlingens avslutande kapitel kommer von Wright till den generella slutsatsen att själva föreställningen om att induktiva slutledningar borde kunna berättigas involverar en kontradiktion. Det betyder att problemet inte kan lösas i egentlig mening, men fås att försvinna - ”it vanishes from itself as being devoid of object”, skriver han.Georg Henrik von Wright, The Logical Problem of Induction, Acta Philosophica Fennica 3, 1941, s. 193.

  8 Wittgensteins föreläsningar Wittgenstein föreläste under våren 1939 i Cambridge om matematikens filosofi. von Wright började följa med föreläsningarna under påskterminen.

  8 isomorfi Ett exempel på isomorfi (strukturlikhet) är t.ex. förhållandet mellan en karta och terrängen den avbildar eller ett notsystems förhållande mellan ett notsystem och musikstycket det representerar. Begreppet spelade en viktig roll för Eino Kailas tänkande. Han menade att ett av de högsta målen för människans kunskapssökande var att finna just isomorfier, uppfattade som förenhetligande likheter i den logiska byggnaden mellan vitt skilda områden. En av Kailas elever, Erik Stenius, skulle senare göra begreppet isomorfi (”isomorfisk representation”) till en central del av sin analys av Wittgensteins tanke om satser som bilder av sakförhållanden i Tractatus logico-philosophicus. Det är ändå oklart till vilken grad han på denna punkt var påverkad av Kaila.Eino Kaila, Den mänskliga kunskapen, övers. Georg Henrik von Wright, Helsingfors: Söderström 1939, s. 25–28.

  8 ”Ähnlichlkeit” (ty.) likhet.

  8 ”Gleichheit” (ty.) likhet, jämlikhet. 

  8 ”Strukturgleichheit” ty.) strukturlikhet.

  8 ”Abbildung” ty.) avbildning, bild. 

  10 Min närmaste plan [...] till Oxford von Wright reste till Oxford redan 1.6.1939, i perioden mellan den tolfte föreläsningen 31.5 och de två sista föreläsningarna 5.6 och 7.6. Dateringen baserar sig på uppgifterna i von Wrights brev till Kaila 6.6.1939. Wittgenstein föreläste under påskterminen 1939 måndagar och onsdagar kl. 17, allt som allt 14 gånger med start måndagen 24.4.

  11 klubben Se kommentaren om Filosofiska klubben i brevet från Kaila 18.3.1939.

  11 Jyväskylä-saken Frågan gällde professuren i psykologi vid Pedagogiska högskolan i Jyväskylä. Valet stod mellan Arvo Lehtovaara och Matti Koskenniemi. Lehtovaara utsågs till professor och stannade på posten fram till 1952. 

  12 dina utrikesplaner för sommaren? Kaila hade för avsikt att göra en bilresa till Europa sommaren 1939, men tvekade på grund av det spända politiska läget. Resan, som gick till det av Tyskland annekterade Österrike och Italien, blev ändå av. Eino Kaila, ”Eräs nykyajan kuva - Grossglockner Hochalpenstrasse”, Uusi Suomi 6.8.1939. 

  12 Politiken har [...] senaste veckorna, Tysklands intåg i Tjeckoslovakien i mars 1939 hade lett till en ökad spänning i Europa. England och Frankrike utfärdade säkerhetsgarantier till Polen och andra stater som ansågs hotade av Tysklands expansionsplaner. De hade också försökt involvera Sovjetunionen i fronten mot Tyskland. Sovjet ville i sin tur utsträcka säkerhetsgarantierna till att även omfatta randstater som Finland och de baltiska staterna, vilket dessa betraktade med stor misstro. Med politikens ”avvaktande hållning” avser von Wright troligen den situation som uppkommit genom Sovjets nyorientering i utrikespolitiken i maj 1939. Utvecklingen ledde till att Sovjet i stället slöt ett icke-angreppsavtal med Tyskland i augusti 1939, den s.k. Molotov-Ribbentrop-pakten, som innehöll ett hemligt tilläggsprotokoll om uppdelningen av Europa. ”Neuvostoliitto eristyy Euroopan politiikasta?”, Uusi Suomi 5.5.1939. Max Jakobson, Diplomaattien talvisota, Helsinki: WSOY 2002, s. 133 f., 140 f.