Eino Kaila till G.H. von Wright 25/2 1950

Lästext

Fältskärsg. 3. Helsingfors.

Käre Georg Henrik.

1 Jag har legat en vecka på sjukhuset, har enligt läkaren en längre tid gått omkring med en stilla ”virus-pneumoni”. Jag är något medtagen, mindre av sjukdomen, mera av den våldsamma anti-virus-kuren, men kanske det skall lyckas mig att uttrycka mina tankar någorlunda redigt.

2 En av medpatienterna var kansler Tulenheimo, med vilken jag hade ett par pratstunder. Han påpekade, att det är lagstridigt, att man inte besätter de två vakanta akademikerplatserna; tjänster som enligt lagen finns till bör även besättas. Nu kommer akademikollegiet inom kort att förnya sitt redan för ett år gjorda förslag om besättandet av tjänsterna i fråga; senast ströks posten i finansministeriet. För att man skulle ha något hopp om att denna gång få saken i hamn, borde man enligt min mening inte endast personligt bearbeta de avgörande instanserna, utan man borde även och i synnerhet ha två kandidater, som man energiskt lancerar. Jag sade åt T. – och jag har sagt detsamma även åt andra – att av tolv akademiker borde två vara svenskar, och den andra svensken borde vara en så att säga universellt representativ personlighet (vilket man inte kan säga om Palmén, så bra karl han än är). T. tyckte detta var riktigt. Jag fortsatte, att enligt min mening borde alla kunna enas om G. H. v. Wright. T. syntes med nöje acceptera detta (allt detta är viktigt därför att det är T. som i akademinämnden framställer förslagen). Det är påfallande att du har ett gott namn i kulturellt ledande finska kretsar. Att du är relativt ung, tycks man inte anse vara ett|2||3| minus, utan hellre då ett plus. Men hur är det inom svenska kretsar och hur förhåller du dig själv till saken? Nettolönen (med skatterna avdragna) plus stipendiet är nu närmare en miljon, för utrikesresor finns det extra en summa pengar, man får resa så mycket man behagar, lemma starttill ex. Nevanlinna vistas för det mesta utrikes,kommentar man är alltså så fri en människa i vår tid kan vara. Ger du mig fullmakt att göra det lilla jag kan för din kandidatur? Och hur skall man bete sig och till vilka skall man vända sig för att få den svenska opinionen att acceptera detta förslag? Där sitter ju en del svenskar i akademinämnden, representanter för vetenskapssocieteten, sv. litteratursällskapet och för vad vet jag; allt vore ju förkylt, om dessa lancerar någon ny svensk kandidat. Jag upprepar, att enligt min mening bör kandidaterna vara klara samtidigt som man gör förslaget till budgeten. Säg nu din mening om allt detta. (Den andra kandidaten bör också vara klar, och detta är en svår sak, som lyckligtvis inte angår oss.)

3 Och sedan den andra angelägenheten. I maj kommer alltså sektionen att väljaoriginal: välje sakkunniga för filosofiprofessuren. Som du torde minnas undviker man att välja sektionsmedlemmar, då ju dessa i varje fall är skyldiga att ge sitt votum. Hur skall det nu gå, om frågan om din tjänstledighet inte är klar då, alltså före sommaren? Måste man inte befara, att man inte kommer välja dig? lemma startAtt du är en av de sakkunniga kan helt enkelt vara avgörande för hela saken;kommentar alltså borde man väl se till, att du av formella skäl inte blir åsidosatt. Låt mig få höra vad du tänker om detta.

4 lemma startJag fick förresten just i dag en något besynnerlig kaka av Ketonen, ungefär ett försök till en universellt acceptabel definition av ”filosofi”.kommentar Egendomligt att se, hur han svävar på målet, när det|4||5| gäller filosofiska generalities. Förresten: lemma startman merkt die Absicht,kommentar han vill få fram att han ingalunda är någon anti-metafysiker. Hans i tryck föreliggande produktion är enligt min mening inte tillräcklig att ge honom kompetens; om det som han i U.S.A. har åstadkommit är endast dylikt lappri som denna uppsats, hur går det då?

5 Jag väntar med otålighet på att krafterna skall återvända, jag har hjärnan full av idéer. Av Ajatus föreligger nu hälften i spaltkorrekturoriginal: spaltkoorektur, men inte ännu din avhandling. Det går ytterst långsamt som vanligt. Jag tror vi nu på allvar måste tänka på att flytta över till ett nytt tryckeri.

Din tillgivne

Eino Kaila

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  2 till ex. Nevanlinna [...] mesta utrikes, Rolf Nevanlinna verkade som gästprofessor vid universitetet i Zürich 1946–1947, och accepterade 1947 ett erbjudande om en fast professur. År 1948 utsågs Nevanlinna till ledamot av Finlands Akademi. Han stannade dock kvar som ”Honorarprofessor” i Zürich, vilket gav honom en ständig rätt att fungera som gästföreläsare i Zürich. Tack vare detta arrangemang kunde han verka både i Finland och Zürich under de följande 15 åren. Rolf Nevanlinna, Muisteltua, Helsinki: Otava 1976, s. 176, 180 f.

  3 Att du är [...] hela saken; von Wright utsågs till en av de sakkunniga vid tillsättningen av Kailas efterträdare i teoretisk filosofi. Det blev också den kandidat som von Wright förordat, Oiva Ketonen, som utgick med segern i processen. Ketonen tillträdde i mars 1951.Ilkka Niiniluoto, ”In memoriam: Oiva Ketonen (1913–2000)”, Ajatus 57, 2000, s. 5 f.Mikko Salmela, Suomalaisen kulttuurifilosofian vuosisata, Helsinki: Otava 1998, s. 383 f.

  4 Jag fick förresten [...] av ”filosofi”. ”Kakan” Kaila omnämner kan ha varit ett manuskript till en artikel om den filosofiska forskningens natur, som Ketonen publicerade följande år. Kaila, som varit den logiska empirismens banbrytare i Finland, kan ha reagerat på Ketonens något dunkelt uttryckta uppfattning om att en filosofisk teori inte är en i samma mening objektiv angelägenhet som specialvetenskapernas teorier. En filosof kommer enligt Ketonen troligen aldrig att kunna påvisa sin teoris riktighet bara genom att hänvisa till ”färglösa logiska grunder”, i själva verket är de betoningar filosofen gör i sitt tal ofta viktigare än själva beviset. Tanken om att filosofin ytterst är subjektiv kommer kanske tydligast fram i följande passage: ”[Filosofins] vetenskapliga värde beror av dess inre kvalitet, diskussionens nivå och de personliga synsätt och observationer, som den representerar.” (Redaktörens översättning.) Oiva Ketonen, ”Filosofisen tutkimuksen luonteesta”, Suomalainen Suomi 19, 1951, s. 319.

  4 man merkt die Absicht (ty.) man märker avsikten.