G.H. von Wright till Eino Kaila 4/5 1939

Lästext

1 Cranmer Road, Cambridge

Kära Eino,

1 lemma startFörlåt att du fått vänta så länge på avslutningen av ett brev, som jag påbörjade för redan två veckor sen.kommentar Men skrivandet har framkallat nya idéer och därför dragit ut på tiden. I varje fall har jag själv haft nytta av vad jag formulerat, hoppas bara det icke blivit dig ett besvär att läsa mina brev. Nu vill jag i varje fall likväl avsluta referatet av avhandlingens första tredjedel och för att säkert kunna hålla mitt löfte går jag omedelbart till verket.

2 Alltså: Kapitel IV. § 1. I det föregående har jag försökt visa, att Humesoriginal: Hume’s problem inte kan lösas genom hänvisning till syntetiska omdömen a priori, emedan deras egen möjlighet förutsätter en lösning av induktionsproblemet, ej heller genom hänvisning till analytiska omdömen (a priori), emedan då induktionsproblemet omedelbart dyker upp på ett nytt plan i form av frågan om vissa definitioners eller vissa ofullständiga formuleringars tillämpbarhet. Eftersom alltså en ”a-priori-lösning” av problemet är omöjlig, måste vi se oss om efter en ”a-posteriori-lösning” av detsamma. M.a.o. efter en logisering av generaliseringsprocessen, efter en induktionslogik. – Idéen om en induktionslogik kan knappast tillfredsställande förstås, om man icke inledningsvis påpekar, att den uppvisar två aspekteroriginal: aspekt: generalisationers uppfinnande och generalisationers ”rättfärdigande”. Dessa aspekteroriginal: aspekt sammanblandas ofta som t.ex. i Millsoriginal: Mill’s definition på induktionsförfarandet som ”generella satsers uppfinnande och bevisande”. Denna sammanblandning förstås om man besinnar, att om vi funnit en metod att lyckas ”rättfärdiga” induktioner i Millsoriginal: Mill’s mening, så ha vi även funnit en metod för deras uppfinnande, medan omvändningen självfallet inte håller streckoriginal: sträck: vi kunna uppfinna användbara generaliseringar utan att vara i stånd att ”rättfärdiga” dem.|2|

3 § 2. Vi måste därför först tala något om invention och induktion. Problemet är: givet vissa singulära data, sök den ”lag” ur vilken de följa. Nu finns det en typ av induktionslogiker, bäst representerad av Whewell, som resonerar så: uppstigandet från fakta till lagen är en process som icke kan logiskt regleras, utan sker genom en hypotes, vilken, som Whewell oupphörligt framhåller, introducerar ett nytt begrepp, som icke är givet; t.ex. då vi upptäcka att vissa observationspunkter ligga på en ellips o.s.v. Då vi uppställt vår hypotes, gjort vår invention, måste vi ”rättfärdiga” den och detta rättfärdigande består rätt och slätt däri, att vi visa medelst deduktion, att de givna fakta verkligen följa ur den antagna lagen. Det inventiva momentet kan icke logiseras, ”rättfärdigandet” däremot är rent deduktivt. Detta förfarande påminner starkt om den s.k. analytiska metoden för lösandet av geometriska uppgifter: man antar uppgiften löst, och visar så att problemets data faktiskt följa ur lösningen. T.ex. Leibniz insisterar på denna analogi och samma tanke kommer till synes i Jevons’ idé om induktionen som en invers process till deduktionen. Själva härledandet av fakta ur lagen omtalas ofta som ”verifikation” och detta är ju fullt riktigt, det är nämligen en verifikation av antagandet, att hypotesen i fråga riktigt beskriver dessa fakta. Däremot är det självfallet inte en verifikation av hypotesen som all-sats. Detta äro nog förespråkarna för tanken på induktionen som en invers process i regel på det klara med, ehuru de ibland, som fallet är t.ex. med Whewell, inte ha sinne för, att just denna senare verifikation, detta senare ”rättfärdigande” är det som en induktionslogik i Millsoriginal: Mill’s mening söker.

4 I detta har jag önskat få fram, att tanken på en induktionslogik i den Whewellskaoriginal: Whewell’ska meningen eller på induktionen som en invers process enligt Leibniz och Jevons är fullt genomförbar alldeles oberoende av frågan om induktionsslutledningarnas rättfärdigande. Det har sin betydelse att beakta denna omständighet därför, att det som i själva det induktiva förfarandet i allmänhet är av intresse är just å ena sidan denna upptäckt av vad som skall generaliseras och å andra sidan|3| den mången gång säkerligen nog så komplicerade deduktionen av de redan givna fakta ur hypotesen. Blott i de ointressanta fallen ”alla korpar äro svarta” är såväl inventionen som deduktionen en självklar sak. Men just i detta fall kommer det induktiva momentet renast till synes. – Vi ha nu gjort tillräcklig rättvisa åt tanken på en induktiv logik som sådan och övergå till frågan om det finnes en dylik logik i den speciella mening vi kräva.

5 § 3. Den följande behandlingen av induktionslogiken är s.a.s. ”kvasi-historisk”. Jag börjar med problemet hos Bacon: att bestämma ”formen” för en given natur, eller om man bortser från de speciella problem som sammanhänga med dessa två termer: att bestämma en egenskap A sådan, att den implicerar en given egenskap B. Baconsoriginal: Bacon’s lösning kan utmärkt väl formuleras i Keynes’ terminologi: man gör upp en förteckning över de olika fallens egenskaper, uppsöker lemma startde positiva och negativa analogiernakommentar samt lemma startförsöker genom att öka antalet fall eliminera konkurrerande möjligheter till A,kommentar d.v.s. uppställa en perfekt analogi, eller en situation då A och B äro de enda karaktärer som äro gemensamma för alla instanser. Det är motiverat att här för senare ändamål exakt definiera dessa termer, ehuru de icke förekomma hos Bacon själv. Vidare har Bacon insett att om detta förfarande skall leda till uppställandet av en osviklig lag, det är nödvändigt att antaga en lemma startkommentarLimited Variety”, vilken vi tillsvidare kunna uttrycka i sin mest primitiva form, d.v.s. som ett antagande att ”världen” består av kan beskrivas av ett finit antal karaktärer. Däremot har Bacon icke insett, att detta antagande icke är tillräckligt; vi måste ännu ha ett axiom som säger t.ex. att en perfekt analogi är tillräcklig för att garantera en lags osviklighet, lemma startKeynes’ ”Uniformity of Nature”-postulate.kommentar

6 § 4. Vi gå nu till Mill. Efter några jämförelser mellan problemet hos Bacon och hos Mill och deras metoder för dess lösande, vilka f.ö. i allt väsentligt äro desamma, kunna vi konstatera, att Mill i motsats till Bacon underlåtit att pointera ”Limited Variety”, vilket emellertid är en nödvändig förutsättning för hans system, men däremot i sin|4| kausallag formulerat det postulat som saknas hos Bacon. Tagna tillsammans leda emellertid dessa två postulat (i det fall vi kunna tillämpa differensmetoden) till syllogistisk säkerhet. Är uppgiften att rättfärdiga induktionsslutledningar a posteriori sålunda löst?

7 Man ser likväl omedelbart, att såväl principen om begränsad variation som kausallagen i detta sammanhang äro syntetiska satser, och därtill generella. Eftersom vi avskurit möjligheten att hänvisa till syntetiska omdömen a priori, måste dessa principer själva betraktas som induktioner. Sålunda leder försöket att genom en induktionslogik rättfärdiga generella syntetiska satser till en lemma startpetitio principiikommentar.

8 Kapitel V. § 1. Det som ovan sagts om induktion och om omöjligheten att vare sig a priori eller a posteriori garantera en syntetisk generell sats’ sanning är i grund och botten en självklar sak, vilket man ser bland annat därav, att nya tidens naturvetenskapliga forskning att döma av flere stora forskares vittnesbörd varit fullt medveten om detta faktum. Men genom goda exempel ur vetenskapens historia kan man visa, att det induktiva förfarandet dock städse såtillvida betraktas som ”rationellt” att man kallar goda induktioner ”sannolika” och att man jämför induktioner med varandra i fråga om olika sannolikhetsgrader. Detta vore man frestad att tolka som ett belägg för satsen att ”Hume was right, if not for probability”.

9 § 2. I regel talas i den vetenskapliga praktiken om hypotessannolikhet i en helt vag betydelse, men hos många forskare uttalas tanken på en ”probability-justification” medsom ett oavvisligt krav för den vetenskapliga metodens ”rationalitet”. Dock påträffar man märkvärdigt få försök, att giva denna tanke en exakt innebörd, och vilket är ett misstänkt faktum: alla dessa försök äro uppenbarligen otillfredsställande. Detta beror säkerligen till en del på, att själva sannolikhetsbegreppet ännu spelar en skäligen oklar roll i såväl kunskapsteorien som även i den vetenskapliga praktiken. Det är därför en oavvislig nödvändighet för oss, om vi vilja komma till klarhet i frågan om induktioners sannolikhet, att klargöra för oss sannolikhetsbegrep|5|pets kunskapsteoretiska struktur eller åtminstone vad denna struktur möjligen kan vara och vad inte. Med en undersökning av dessa frågor börjar själva framställningen av frågan om induktion och sannolikhet.

10 lemma startHär är alltså dispositionen till de fem första kapitlen i min avhandling, beräknade att upptaga en tredjedeloriginal: tredje del av densamma eller ca. 80 trycksidor.kommentar Ingenting är ju ännu definitivt i det som sagts, därför är det säkert, att den slutliga struktureringen skall uppvisa nog så stora avvikelser från denna plan. Men i varje fall: jag är glad, om du vill säga något. – Och för den skull, men det är kanske oriktigt oartigt, låt mig själv först anföra några ”ursäkter”.

11 Den första invändningen mot min plan borde väl vara, att den är onödigt vidlyftig i sitt innehåll och omöjlig att genomföra på det utrymme jag beräknat. Till den senare vill jag genast säga, att jag snarast kommer att betrakta det på förhand fixerade utrymmet som normgivande och att därför, om texten sväller över bräddarna, det mindre väsentliga lämnas bort, vilket knappast kan skada. Den första invändningen kräver ett utförligare bemötande, som jag tänker formulera i ett företal till avhandlingen. Det svåra med induktionsproblemet är ju att ”genomskåda” detsamma. Har man gjort det kan man på tio sidor säga allt som överhuvud kan sägas om problemet och mera därtill. Men med det skall man knappast hjälpa någon av de tvivlande över gränsen till klarhetens land. lemma startVill man göra ”nytta” med sin behandling måste uppgiften därför väsentligen ses som en pedagogisk-psykologisk:kommentar det gäller att uppsöka alla kryphål, till vilka den skeptiske vill taga sin tillflykt, samt att sorgfälligt visa, vad i vari hans krav äro berättigatde, vad vari ej. Detta kan väl nog ske på många sätt och det mest överlägsna vore utan tvivel, att med utelämnande av alla historiska hänvisningar ”konstruera” samtliga möjligheter och gendriva dem samt överlämna åt den filosofiskt bildade läsaren att i denna konstruerade struktur inpassa de historiskt givna systemen. Men detta är en vansklig och mig säkert övermäktig uppgift. Dessutom kan man ju säga, att den skulle beröva avhandlingen dess karaktär av kunskapsprov. Och slutligen spelar|6| ju även hos mig det historiska materialet blott rollen av illustrationer. Sålunda inslår jag en medelväg, som borde ha vissa fördelar, bl.a. den att man icke behöver frukta beskyllningen för ”feltolkning” så mycket som om man gjorde anspråk på en adekvat analys av vad den eller den menat om induktionsproblemet. Nu säges det ju snarast: om den och den, t.ex. Kant, menade det och det, så var det så och så, och menade han något annat så gör det ingenting, ty lemma startdet generella beviset för vår teskommentar – som självfallet skall få ett skilt, helt kort kapitel – existerar oberoende av dessa historiska illustrationer. Detta utesluter ju icke all tänkbar hänsynsfullhet mot profeterna. – – – – –

12 Det är kanske till sist motiverat att säga några ord, om vad som tilldragit sig här, sedan jag senast skrev. lemma startDiskussionen om sinnesdatas absoluta säkerhet har fortsatts två kvällar, den ena var Wittgenstein närvarandekommentar och lemma startsade en oerhörd massa saker, utan att egentligen komma till sakens kärna.kommentar Hans föreläsningar fortgå annars normalt, men något omdöme om deras egentliga värde och innersta syfte kan jag ännu inte bilda mig. Allt vad han säger är nog utmärkt, men vart vill han egentligen komma och kommer han någonstans alls?

13 Av nobelpristagarenoriginal: nobel-pristagaren professor Adrian, som jag råkade på en middag, hörde jag att fröken Jalavisto – om vi lyckades utreda uttalsbesvärligheterna rätt – är i Cambridge. Andra vetenskapliga landsmän torde här inte finnas. – Några märkvärdigare bekantskaper har jag knappast gjort på sista tiden, om man möjligen undantar en halvbrororiginal: halv-bror till lemma startvår vän Aldous Huxleykommentar, en ung man i min ålder, som verkar mycket intelligent och sympatisk.

14 Mina forskningar ha den senaste tiden mest rört sig kring lemma startde stora talens lagarkommentar, delvis rent historiskt, och jag har småningom ett kapitel om deras betydelse för induktionsproblemet färdigdisponerat.

15 Då jag fått ett svar från dig, skall jag skriva igen; det kommer säkert att finnas mycket att berätta.

Hjärtligaste hälsningar från

Georg Henrik

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 Förlåt att du [...] veckor sen. von Wright tycks räkna med att ett och samma brev kan bestå av flera olika försändelser med olika datum, där enheten skapas av ett gemensamt tema. Således betraktar han det aktuella brevet från 4.5.1939 som en avlutning på ett brev som påbörjats redan 21.4.1939. Däremellan faller ett brev utan avslutning från 25.4.1939, som uppenbarligen skickats till Kaila tillsammans med postkortet daterat 30.4.1939 och ett litet tidningsurklipp (se också kommentarerna till postkortet). Enheten mellan dessa brev, eller delar av ett enda brev, skapas av von Wrights beskrivning av doktorsavhandlingens disposition. Att det, i detta fall, faktiskt rör sig om flera skilda försändelser framgår av Kailas brev 7.5.1939, i vilket han tackar för de tre ”tre innehållsrika skrivelser” han mottagit efter sitt senaste brev till von Wright,  daterat 18.3.1939. Det här brevet, som är det sista i ”dispositions-serien” kan inte ha nått Kaila ännu 7.5, eftersom von Wrights innehållsrika brev från 5.4.1939 rimligen måste ingå bland de tre Kaila nämner. 

  5 de positiva och negativa analogierna Den positiva analogin mellan två ting eller händelser består av allt det som de båda instanserna har gemensamt, medan den negativa består i det som skiljer dem åt (gäller för den den ena instansen men inte för den andra). Mellan en instans med egenskaperna ABCS och en annan instans med egenskaperna ABDS är den positiva analogin således A,B och S och den negativa analogin C och D. En analogi är perfekt om den är den enda positiva analogin som gäller för alla instanser. En metod för att hitta naturlagar är att söka efter perfekta analogier genom att variera experimentuppställningen. John Maynard Keynes, A Treatise on Probability, London: MacMillan 1921, s. 223.

  5 försöker genom [...] till A, En utförligare beskrivning av hur metoden fungerar finns på s. 6 f. i föredraget von Wright höll på Moral Science Club i Cambridge 25.5.1939 (se föredraget under Bilagor). Se även brevet till Kaila 26.5.1939.

  5 ”Limited Variety” Principen säger att varje individ endast kan ha ett ändligt antal egenskaper. Den har uppfattats som ett nödvändigt villkor för att det ska gå att reducera antalet möjliga orsaker till ett fenomen till en enda.Georg Henrik von Wright, The Logical Problem of Induction, Acta Philosophica Fennica 3, 1941, s. 89.

  5 Keynes' ”Uniformity of Nature”-postulate Keynes använde uttrycket ”The Law of Uniformity of Nature”, en lag som utsäger att samma orsak alltid har samma verkan. John Maynard Keynes, A Treatise on Probability, London: MacMilllan 1921, s. 248.

  7 petitio principii (lat.) kringgående av sakfrågan. Används för att beteckna ett cirkelargument.

  10 Här är alltså [...] 80 trycksidor. De fem första kapitlen i von Wright doktorsavhandling kom att omfatta 104 sidor, medan avhandlingens totala längd blev 258 sidor. I övrigt stämmer dispositionen von Wright ritar upp för Kaila väl överens med avhandlingens fem första kapitel.Georg Henrik von Wright, The Logical Problem of Induction, Acta Philosophica Fennica 3, 1941.

  11 Vill man göra [...] pedagogisk-psykologisk: von Wrights idé om att hans undersökning av induktionslogiken kan uppfattas som en ”behandling” förefaller tydligt influerad av Wittgensteins tanke om filosofin som en terapi. Samtidigt finns här en slags förklaring till, eller kanske ett rättfärdigande av, den utförliga granskningen av olika angreppssätt på induktionsfrågan i avhandlingen. För även om ett framgångsrikt påvisande av att kravet på ett rättfärdigande av induktionsslut involverar en kontradiktion, som von Wright försöker påvisa i avhandlingens avslutande kapitel, nog borde räcka för att avfärda alla dylika försök, kan det ”pedagogisk-psykologiskt” vara motiverat att även påvisa varför existerande särskilda lösningsförslag kommer till det korta.

  11 det generella beviset för vår tes von Wrights kommer i det avslutande kapitlet till den allmänna slutsatsen att varje försök att rättfärdiga induktionsslut involverar en kontradiktion. Det är möjligen den slutsasen som avses här. Det är ändå värt att notera att denna tes ännu inte förekommer i föredraget han höll på Moral Sciences Club 25.5.1939. I detta säger han nämligen endast så här om förutsättningen att ”skinga dimman” kring induktionsproblemet: ”What I have said is not meant to be a proof for this, I have merely tried to point out a way; which - if followed - ought to contribute to a clarification of the ideas which we are apt to connect with this particular problem.”

  12 Diskussionen om [...] Wittgenstein närvarande Det handlar här om uppföljande diskussioner till G.E. Moores föredrag om ”Certainty” på Moral Sciences Club 21.4.1939. Under mötet 25.4, där Wittgenstein var närvarande, hade Moore, enligt Norman Malcolm, läst upp sitt föredrag på nytt. På von Wright och Wittgenstein-arkivet vid Helsingfors universitet förvaras en kopia av Malcolms sammandrag av en diskussion mellan Moore och Wittgenstein om det angivna temat (Lecture Notes, 403). Det förefaller troligt att det rör sig om just denna diskussionskväll hos Moore. Trettio år senare redigerade von Wright tillsammans med Elizabeth Anscombe en bok innehållande Wittgensteins tankar om visshet (On Certainty 1969).Norman Malcolm, Minnen av Wittgenstein, Helsingfors: Schildts 1987, s. 44 f.

  12 sade en oerhörd massa saker, utan att egentligen komma till sakens kärna Norman Malcolm, som var närvarande vid samma tillfälle, minns mötet så här: ”Wittgenstein hade ordet nästan hela tiden, Moore lyckades få några repliker och någon annan knappt öppnade munnen. Wittgensteins briljans och kraft var imponerande, till och med skrämmande.”Norman Malcolm, Minnen av Wittgenstein, Helsingfors: Schildts 1987, s. 45.

  13 vår vän Aldous Huxley Aldous Huxley tillhörde vid denna tid von Wrights favoritförfattare. Redan 1937 hade von Wright skrivit en recension av verket Blind i Gaza (Eyeless in Gaza, 1936) för Studentbladet. I denna prisar han bl.a. Huxley för dennes ”deduktivistiska romanskrivning”, som von Wright då synes ha betraktat som det enda acceptabla för skönlitterär prosa. 1940 skrev han ytterligare en recension av boken Efter många somrar (After Many a Summer Dies the Swan 1939) för Nya Argus.Georg Henrik von Wright, ”En livsåskådning kapitulerar”, Studentbladet 25, 1937, s. 81–83.Georg Henrik von Wright, ”Mystikern Huxley”, Nya Argus 33, 1940, s. 70–72.

  14 de stora talens lagar Lagar inom sannolikhetsteorin anger sambandet mellan sannolikheten för en händelse och dess relativa frekvens för ett stort antal utfall.Georg Henrik von Wright, Acta Philosophica Fennica 3, 1941, s. 109-115.