G.H. von Wright till Eino Kaila 1/5 1949

Lästext

”Strathaird”, Lady Margaret Road, Cambridge

Kära Eino!

1 Tack Eino för dina två brev och lemma startAnna för raderna till Elisabeth.kommentar Jag antar, att du fått ett brev från mig, där jag berörde delvis just de saker, som du hade i tankarna. Om Stenius söker docentur redan på detta stadium, så kunna vi väl nog se till att våra uttalanden ej gå isär. Mycket skulle det intressera mig att höra, vad du anser om mina synpunkter på filosofiens framtid i Finland. Jag har varit ganska miserabel på sista tiden med anledning av allt detta. Från dekanus Anttila kom det ett nödrop, att jag absolut måste komma hem till nästa läsår – lemma startjust när jag skrivit till Kansler och begärt tjänstledighet.kommentar Få nu se omtillagt av utgivaren sektionen kanske inte förordar den och vad som sedan händer!

Hjärtliga hälsningar från

Georg Henrik

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    1 Anna för raderna till Elisabeth. Kaila hänvisar sannolikt till ett odaterat brev från Anna Snellman-Kaila till Elisabeth von Wright, som bevaras i Nationalbibliotekets Bibliotheca Wrightiana. Av kontexten att döma är det skrivet under våren 1949, men före maj månad.

    1 just när jag [...] begärt tjänstledighet. När von Wright kallades till professor i Cambridge sade han inte upp sin professorstjänst i Helsingfors, utan försökte behålla den genom ett tjänstledighetsarrangemang. ”Emedan ingen inhemsk person är mig bekant, som nu eller i nära framtid kunde väntas tillträda min lärostol vid Helsingfors universitet”, motiverade han sitt beslut i sin första ansökan om tjänstledighet i maj 1948. Under den korta tiden von Wright verkade som professor i Cambridge 1948–1951 tvingades han att ansöka om tjänstledighet hela fem gånger. Att Helsingfors universitet inte utan vidare fann sig i arrangemanget vittnar även de officiella motiveringarna för beviljandet av tjänstledighterna om. Professuren i Cambridge nämns nämligen aldrig i dessa, utan ledigheterna beviljas för ”vetenskapligt arbete” eller på grund av ”privata angelägenheter”.von Wrights anhållanden om tjänstledighet 17.5.1948 (214/L/1948) och 7.9.1951 (208/L/1951), Kanslerämbetets arkiv III, Helsingfors universitets centralarkiv.Kanslerns beslut om tjänstledighet 3.6.1948 (303/L/1948), 23.5.1949 (131/L/1949), 12.12.1950 (290/L/1950) och 19.3.1951 (77/L/1951), Kanslerämbetets arkiv III, Helsingfors universitets centralarkiv.