G.H. von Wright till Eino Kaila 25/4 1939

Lästext

1 Cranmer Road, Cambridge

Kära Eino,

1 Jag fortsätter här mitt brev av den 21. lemma startUnder tiden som gått har Cambridge Moral Science Club haft ett möte, där Moore höll ett föredrag om ”Certainty”,kommentar och lemma startman diskuterade tesen: satser om sinnesimpressioner äro absolut sanna,kommentar emedan det är meningslöst att förneka dem, varför är det meningslöst? Moore själv var nämligen av åsikten, att satser om sinnesdata äro absolut sanna, och likaså att det är meningslöst att förneka dem, men kunde inte säga, varför det var så. Jag deltog inte i diskussionen, som var skäligen black. Mitt enda eventuella svar på frågan kan vara, att lemma startom satser om sinnesdata anses som absolut sanna, måste de betraktas som analytiska ”grundkonventioner” s.a.s. och att det därför , ifall man vill uttrycka sig så,är meningslöst att förneka dem eller betvivla dem efteråt, emedan man först kommit överens omper definitionem utgått från deras orubblighet.kommentar Men dylika förslag tror jag skulle mötas av största oförståelse.

2 lemma startVidare har Wittgenstein haft sin första föreläsningkommentar: han talar, åtminstone tills vidare icke om det jag sade sist, utan om de logiska sanningarnas natur. lemma startMan kan egentligen icke kalla det hela föreläsningar,kommentar ty han riktar oavlåtligt frågor till auditoriet, ca. 10 personer, och man får även avbryta honom och framkomma med egna förslag. Man kunde kalla det ”undervisning i konsten att filosofera”, och jag tror nog att han är en utmärkt pedagog. Om hans idéer, såframt jag förstår dem, skall jag tala om senare.

3 Jag kom alltså i mitt referat av avhandlingens planerade innehåll till den punkt, där jag avfärdat de syntetiska omdömena a priori som argument mot Hume. lemma startJag fortsätter nu med Kapitel II. §4.kommentar Det gäller ännu att bemöta några invändningar mot Hume av en tredje typ, nämligen sådana som angripa hans formuleringar av själva kausalrelationen|2| och hävda, att denna är en logisk relation. Meyerson är ett gott exempel. Man ser lätt, att den nödvändighet han inlägger i förbindelsen mellan orsak och verkan är en nödvändighet i deduktiv bemärkelse, vad M. kallar ”explication” är ett deduktivt satssammanhang. Som ett sådant sammanhang är förvisso en ”explication” uttrycket för vad vi söka i vetenskapen, men denna ”förklaring” säger ingenting om sin tillämplighet på nya fall. Denna svårighet tyckes Meyerson aldrig helt ha realiserat, och de försök han gör att bemästra den äro icke lika mycket värda diskussion som motsvarande försök hos Oxford-metafysikerna Bradley och Bosanquet, vilkas lära om kausaliteten starkt påminner om Meyersons, och vilka filosofer som försökt garantera motsvarigheten mellan de deduktiva sammanhangen och verkligheten genom sin lära om ” lemma startconcrete universalskommentar” d.v.s. ungefär samma sak som Millslemma startnatural kindskommentar”. Vad äro dessa universalier? Antingen äro de, som Mill menade, empiriska regelbundenheter: då uppstår induktionsproblemet med hänsyn till dem själva. Eller också äro de de syntetiska och aprioriskaoriginal: a prioriska regelbundenheter: men detta svar är, som visats, lika otillfredsställande. Återstår möjligheten att de äro definitioner: då komma vi till konventionalism. Vad jag här har velat visa, är alltså, att dessa andra försök att gendriva Hume, vilka icke tro sig omedelbart kunna kringgå Kants lära om de syntetiska omdömena a priori, antingen icke alls lösa induktionsproblemet eller föra åter till läran om syntetiska och aprioriskaoriginal: a prioriska satser eller föra till den nya, inte hittills beaktade möjligheten, nämligen den konventionalistiska. Denna sistnämnda skall nu diskuteras.

4 Kapitel III. §1. Den konventionalistiska lösningen av induktionsproblemet illustreras för ett speciellt fall lemma startmed tillhjälp av exemplet om fosforns smältpunkt,kommentar varefter man kan ta några andra exempel på konventionernas faktiska betydelse i vetenskapen ävensom visa, att dessa exempel ofta äro utomordentligt ägnade att eliminera ett psykologiskt förbluffande ”induktionsproblem”. Dessa eliminationer i speciella fall göra tanken på en universallösning av induktionsproblemet på konventionalistisk bas naturlig. §2. Cornelius’ och Dinglers teorier|3| äro goda exempel på dylika lösningsförsök, men de tankar som de explicit formulera återfinnas mindre klart uttryckta hos många ”klassiska” induktionslogiker. Då jag tror, att dessa idéer äro av utomordentlig betydelse för en rätt förståelse av hela induktionsproblemet, skulle det gälla att göra dem största tänkbara rättvisa. Icke blott är lemma starten radikalt konventionalistisk uppfattning av naturlagarnakommentar möjlig, den är även ett adekvat uttryck för vår behandling av dessa lagar i långt större utsträckning än man i allmänhet kanske anser. ,på den grund nämligen, Detta beror väl främst därpå, att vi ytterst sällan formulera naturlagar fullständigt, med uppräknande av alla de betingelser vi anse eller ”misstänka” att äro nödvändiga för att det eller det skall inträffa, varför om ett skenbart falsifierande fall inträffar vi icke alls förfoga över några bestämda kriterier, som låta oss avgöra entydigt om det är fråga om en falsifikation eller om vi har att göra med ”ouppfyllda betingelser”, ”störningaroriginal: störingar” eller vad vi vilja kalla dem. Jag tror man icke behöver tveka att påstå, att vi i de flesta fall föredraga det senare alternativet, vilket för till en allt precisare formulering av lagarna. Nu ligger det nära till hands att tänka sig en ideell gräns för denna precisering; då vi nått den ha vi en sanns.a.s. fullständig lag. Men när har vi nått gränsen? Enda kriteriet är att lagen stämmer i fortsättningen: detta svar är den radikala konventionalismens. Antag nu, att vi skulle svara så i alla fall. Då skulle vi aldrig mera säga, att en lag falsifierats, utan antingen att tidigare lagar preciserats (eller att man upptäckt nya). §3. Men har induktionsproblemet blivit eliminerat? I en viss mening förvisso: vi behöva nämligen aldrig frukta en falsifikation, utan kunna på förhand garantera att lagen är sann. Att den radikala konventionalismen i denna mening eliminerar induktionsproblemet är ett faktum av största psykologiska betydelse, och det är tydligt att anhängarna av denna teori varit så ”impressed” av detta, att de ansett hela svårigheten med dettaproblemet eliminerad. Men följande svårighet kvarstår: huru förklara att vi de facto reda oss så bra med våra ofullständiga lagar och blott relativt sällan behöva tillgripa korrektioner? Härtill skulle väl en konventionalist svara, att detta är ett fak|4|tum – och därmed punkt. Och svaret är ju fullständigt riktigt. En annan sak är, att en filosof, som söker en ”syntetisk” lösning av induktionsproblemet, icke skulle vara nöjd med det. Men det är intressant att här, anteciperadeoriginal: anticiperande fortsättningen, se, att konventionalismen faktiskt löser allt det som faktiskt kan ”lösas” i induktionsproblemet, nämligen frågan varför vi åtminstone i vissa fall kunna garantera icke-falsifierbarheten hos generella satser, vilka i den mån de är formulerade äro syntetiska utsagor.

5 Jag har en känsla av att jag inte lyckats formulera mina tankar fullt tillfredsställande. Men jag skall göra mitt yttersta för att få dem klart uttryckta i själva avhandlingen, då jag tillmäter denna punkt avgörande betydelse för en riktig förståelse av vad induktionsproblemet egentligen är. Jag hoppas i varje fall, att skillnaden mellan min nuvarande formulering och lemma startden jag betjänade mig av i mitt Hume-föredragkommentar i huvudsak blir klar. Då sade jag, efter en idé hos Poincaré, att, om alla naturlagar uppfattas som analytiska satser eller som definitioner, så kunde man till flertalet av dem koordinera syntetiska satser, som säga någonting om dessa definitioners ”sannolika” tillämpbarhet. Detta är väl nog riktigt, men går icke till roten med svårigheterna. Man förutsätter då, att naturlagarna äro ett givet system av exakt formulerbara satser. Det som gör saken psykologiskt intressant, är att vi synbarligen ytterst sällan betraktar en naturlag som en fullständigt formulerbar sats, och för att möta denna eventualitet måste man tillgripa ovanstående mera komplicerade resonemang. I detta senare fall blir den konventionalistiska positionen även mycket ”starkare”. I det förra fallet nämligen ”löser” konventionalismen induktionslogiska problem genom att visa, hurusom på basen av singulära syntetiska satser vi ibland stiga upp till generella analytiska satser. I det senare åter hjälper oss konventionalismen i det ännu mycket allmännare fallet, att vi på basen av singulära syntetiska satser formulera generella syntetiska satser, vilka emellertid betraktas endast som fragment av en ideal ”fullständig” naturlag, som vi genom approximationer närma oss.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 Under tiden [...] om ”Certainty”, G.E. Moore höll ett föredrag under temat visshet, ”certainty”, på Moral Sciences Club 21.4.1939. Föredraget ledde till flera uppföljande diskussioner, av vilka den första ägde rum 25.4.1939, samma dag brevet är skrivet. Det är därför inte alldeles klart vilket möte von Wright här talar om, men sannolikt avser han det första mötet. Det senare mötet, där också Wittgenstein var närvarande, berörs i brevet från 4.5.1939.Protokoll från Moral Science Clubs möte 21.4.1939, UA Min.IX.44, Cambridge Universitry Library.Norman Malcolm, Minnen av Wittgenstein, Helsingfors: Schildts 1987, s. 44 f.

  1 man diskuterade [...] absolut sanna, Enligt mötesprotokollet utgick Moore från ett påstående som förekommit i John Wisdoms föredrag ”Philosophical Perplexity”, vilket hölls i Aristotelian Society i februari 1937, ”Statements about sense-experiences are certain only because it makes no sense to say that they may ’be wrong’”. Som exempel på den relevanta formen av meningslösa satser framkastades bl.a. ”I think I’m in pain” och ”I doubt whether I’m in pain or not”.Protokoll från Moral Science Clubs möte 21.4.1939, UA MIn.IX.44, Cambridge University Library.

  1 om satser om [...] deras orubblighet. von Wright avser att om satser om sinnesdata (sinnesimpressioner) är absolut sanna, så är de detta av liknande skäl som det t.ex. är sant att en unkarl är ogift. Eftersom det ingår i definitionen av en ungkarl att han är ogift, betyder satsen ”en ungkarl är ogift” egentligen bara ”en ogift man är ogift”, vilket förefaller ”meningslöst” att förneka. Tillämpat på sinnesimpressioner måste vi alltså tänka oss att det enda sättet att förstå hur de kunde vara absolut sanna är att förutsätta att det ingår i definitionen av ”sinnesimpression” att misstag beträffande dessa är uteslutna.

  2 Vidare har [...] första föreläsning: Föreläsningsserien handlade om matematikens grunder och utgjorde en fortsättning på Lent terminen föreläsningar. Påskterminens föreläsningar började måndagen 24.4.1939. Se även föregående brev 21.4.1939.

  2 Man kan egentligen [...] hela föreläsningar, Norman Malcolm har beskrivit sina intryck av samma föreläsningsserie om matematikens filosofi. Han karakteriserar föreläsningarna som forskningstillfällen, under vilka Wittgenstein, efter att ha sammanfattat den senaste föreläsningens resultat, ”fortsatte med ett försök att tränga vidare, med nya tankar”. Theodore Redpath har redogjort för hur Wittgensteins fria och kreativa koncept även ofta ledde till att dennes tanke stötte på patrull. I sådana situationer kunde Wittgenstein, sittande gränsle över en bakvänd stol, förbanna sig själv med yttranden som ”Damn my bloody soul” eller vända sig till åhörarna med utrop som ”Help me, someone!”. Norman Malcolm, Minnen av Wittgenstein, Helsingfors: Schildts 1967, s. 34.Theodore Redpath, Ludwig Wittgenstein. A Student’s Memoir, London: Duckworth, s. 20. 

  3 Jag fortsätter nu med Kapitel II. §4. Motsvarar Kapitel II. §6 i avhandlingen.

  3 concrete universals (eng.) konkreta universalier. Att två olika föremål kan ha samma egenskap, t.ex. rödhet, har av filosofer ibland tolkats som att det finns någonting ”allmänt” som är närvarande i de båda individuella föremålen. Detta leder vanligen till en ontologi som räknar med två olika typer av entiteter, det partikulära (individerna) och universalier. Tanken med konkreta universalier hos Bradley är att det partikulära inte finns, det vi kallar för individer är egentligen konkreta universalier, av samma skäl som man tänkt sig att rödhet tillhör universalierna – det finns någonting som förblir trots variationer. Således är t.ex. individen Julias Ceasar en konkret universalie eftersom någonting består, trots att Julius Ceasar kan tillskrivas varierande egenskaper från en tidpunkt till en annan (han befinner sig t.ex. på olika orter eller i olika sinnesstämningar). Eftersom ”natural kinds” avser naturliga klasser de individuella objekten faller in i, som t.ex. olika kemiska ämnen eller djurarter, är det kanske inte så lätt att se hur konkreta universalier och sådana ”naturliga slag” kunde vara ”ungefär samma sak” som von Wright skriver. I doktorsavhandlingen verkar han till och med mena att de handlar om precis samma sak.H.B. Acton, ”The Theory of Concrete Universals. I”, Mind 45, 1936, s. 417 f., 421.Georg Henrik von Wright, The Logical Problem of Induction, Acta Philosophica Fennica 3, 1941, s. 43.

  3 natural kinds (eng.) naturliga slag, sorter, arter. Mill talar om slag av objekt (”kinds of objects”) som avskiljer sig från varandra på ett ”obestämt och okänt antal sätt”. Bland hans exempel finns kemiska ämnen som vatten och syre, men även djurarter som korpar. Varje slag är assoceriat med en uppsättning grundegenskaper (”ultimate properties”) som uppträder likformigt tillsammans. Frågan om vilka egenskaper som tillhör grundegenskaperna hos ett slag måste, enligt Mill, avgöras induktivt (är t.ex. korpen nödvändigtvis svart)? Han uppfattar det ändå som en svårare fråga, än att fastställa frågan om orsak och verkan utgående från metoderna han använder.John Stuart Mill, A System of Logic, London: Longmans, Green & Co 1906, s. 379 f.

  4 med tillhjälp [...] fosforns smältpunkt, Den lösning på induktionsproblemet von Wright beskriver som ”konventionalistisk” går ut på att det som ursprunglingen var ett empiriskt påstående har förvandlats till ett analytiskt sådant. Att grundämnet fosfor smälter vid 44ºC framstår som en absolut sanning, men enbart för att smältpunkten blivit en del av vad som avses med fosfor. Om en instans av någonting vi tror att är fosfor smälter vid en annan temperatur än denna, kommer vi alltså inte att säga att vi falsifierat lagen om fosforns smältpunkt, utan att ämnet vi undersöker inte är fosfor.Georg Henrik von Wright, The Logical Problem of Induction, Acta Philosophica Fennica 3, 1941, s. 49 f.

  4 en radikalt [...] av naturlagarna Enligt den radikala konventionalismen är alla allmänna vetenskapliga satser (naturlagar) att betrakta som analytiska. Det innebär att det i grunden handlar om definitioner. Positionen syns t.ex. i hur man reagerar på negativa experimentutfall. Således skulle en radikal konventionalist inte betrakta Newtons gravitationslag som falsifierad då ett föremål beter sig på ett för lagen avvikande sätt. Slutsatsen skulle snarare bli någonting i stil med att det undersökta föremåler inte är en fysikalisk kropp i Newtons mening.Georg Henrik von Wright, The Logical Problem of Induction, Acta Philosophica Fennica 3, 1941, s. 57.

  5 den jag [...] Hume-föredrag Hänvisningen gäller föredraget von Wright höll vid Filosofiska föreningens årsmöte 22.2.1939, fem dagar innan han avreste till Cambridge. Föredraget hade rubriken ”David Hume, ett tvåhundraårs minne” med avseende på att det hade förflutit 200 år sedan Humes Treatise of Human Nature utkommit 1739. Boken kan uppfattas som Humes huvudsakliga bidrag till induktionsfilosofin. von Wrights föredrag är intressant inte minst för att det utgör den huvudsakliga källan till hur han resonerade om induktiv logik innan han träffade Ludwig Wittgenstein i Cambridge våren 1939.Georg Henrik von Wright, ”David Hume – ett tvåhundraårsminne”, Föredrag vid Filosofiska föreningens årsmöte 22.2.1939, von Wright och Wittgenstein-arkivet, Helsingfors universitet.