Eino Kaila till G.H. von Wright 26/4 1949

Lästext

Käre Georg Henrik,

1 kanske jag bör underrätta dig om följande. Stenius ringde i dag och meddelade, att han tänker söka docentur vid Åbo Akademi. Att få en sådan vore för honom ekonomiskt viktigt, då han ju då kunde få förordnande att ordinariter sköta professuren. Men saken är ju något konstig, då lemma startSt.s hela vetenskapliga bagage består av en tunn något problematisk doktorsavhandling och tre små uppsatser.kommentar Vad skall man nu göra? St. förutsatte, att man vid Akademien kommer att fråga hans åsikt betr. de sakkunniga och sade, att han skulle önska få dig och mig; han frågade rent ut, om jag i så fall skulle anse honom kompetent. Jag svarade jakande – men jag måste medge att jag gjorde det med dåligt samvete. Jag tror nästan att jag kommer att skriva ungefär som så: jag måste ta hänsyn till min personliga, under många år förvärvade kännedom om St:s vetenskapliga bemödanden, hans allvarliga arbete och obestridliga begåvning, och måste då säga att hans förtjänster inte fullt kommer till sin rätt i hans tills vidare ganska knappa produktion. Med någon sådan advokatyr måste man väl försöka övervinna betänkligheterna (förresten är min subjektiva uppfattning den att St. nog kommer att klara sig som lärare i filosofi). Jag meddelar nu detta därför, att det vore någorlunda fatalt, om ditt utlåtande, i fall du är villig att ge ett sådantoriginal: en sådan, vore blankt avvisande. Självfallet gör du nu som du anser vara rätt – men lemma startdixi et salvavikommentar

2 lemma startPlanen på Salomaas kallandekommentar har förfallit, på ett snöpligt sätt. S. torde ha meddelat, att han inte kommer att söka. Måtte han nu låta bli att göra det, så slipper jag att slå ihjäl den simpla plagiatorn. Fick just ett brev av E. N. Tigerstedt, där han ingående uttalar sig om S:s Snellman-bok, som han betecknar som en vetenskaplig skandal av värsta art. Må väl.

Din

Eino Kaila

3 Tack för korrekturet!

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 St.s hela [...] små uppsatser. Stenius hade försvarat sin doktorsavhandling Das Problem der logischen Antinomien 1949. De tre uppsatserna Kaila nämner är förmodligen ”Geometrin och världsbilden” (Ajatus 10, 1941); ”Verklighetens avbildning i språket” (Eros och Eris. Kulturessäer tillägnade Rolf Lagerborg 1944) och ”Natural Implication and Material Implication” (Theoria 13, 1947).

  1 dixi et salvavi (lat.) hela uttrycket lyder dixi et salvavi animam meam, jag har talat och frälst min själ. Uttrycket är inspirerat av Hesekiel 3:19 i Bibeln. 

  2 Planen på Salomaas kallande I brevet till von Wright 24.4.1949 omnämner Kaila att det fanns planer på att kalla J.E. Salomaa till att besätta Kailas professur, som blivit ledig efter att han 1948 utnämnts till ledamot av Finlands Akademi. Salomaa, som företrädde en mera historisk infallsvinkel till filosofin än Kaila, hade i tiderna varit Kailas främsta konkurrent om professuren i teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet.