G.H. von Wright till Eino Kaila september 1940

Lästext

Kära Eino!

1 Den första postförsändelse, som nådde mig på lemma startdenna gudsförgätna plats,kommentar innehöll lemma startditt festtal vid vårt Universitets 300-års jubileum.kommentar Var och en som hört eller läst talet måste vara dig tacksam. Din vy över andens utvecklingshistoria var grandios och lemma startditt försök att syntetisera våra dagars företeelser med romantikens även i sakligt avseende av största värde.kommentar Jag kan inte påminna mig, att jag någonsin skulle ha läst något så klarsynt och klokt om vår tids historiska ställning och betydelse. Allt som allt: det var en verklig själens vederkvickelse för mig att läsa ditt opus.

2 lemma startJag är alltså nu i en militärförläggning i ödemarken i en gränssocken vid|2| vår nya östgräns.kommentar Tältet, där jag sover, ligger på sluttningen av en ås ner mot en liten idyllisk sjö. Man kan gott säga, att vi vistas i det fria dygnet om, – ty inne i ett tält känner man sig icke ”inomhus” –, och livet här är nog ganska primitivt och strapatsrikt, åtminstone för en bortklemad intellektuell som jag. Men jag njuter även intensivt av att oavbrutet få vara ansikte mot ansikte med naturen – och få följa med årstidens förvandlingar. Jag har alltid tyckt om hösten, den är så enkel, rätlinjig och rofylld. Det är vackert att se dimmorna lätta över sjön en tidig morgonstund i väntan på det högtidliga ögonblick, då de gulnade lövträden på den motsatta stranden framträda ur diset. Eller att se daggen glittra på körsbärsklasarna en septembermorgon i soluppgången.

3 Vid läkarbesiktningen framgick det, att jag ej alls borde ha intagits till|3| krigstjänst, lemma starteftersom jag fortfarande har påvisbar bronchialastma.kommentar Då jag i varje fall engång kommit hit och ej tillsvidare haft några synnerligen besvärande astmakänningar, lät läkaren det bero av mitt val, huruvida jag ville bli hemskickad eller försöka stanna kvar. Hoppas du skall förstå mig rätt, då jag säger, att jag valde det senare. Beslutet motiveras icke av några sociala eller militära ambitioner, och jag vet att jag med det försummat ett tillfälle till framsteg i studierna. Men å andra sidan vet jag, att ett beslut i annan riktning framför allt hade varit en eftergift för en stark tendens till maklighet och en viss fysisk ynkedom, som jag alltid lidit av. Därför hade jag från början lärt mig att se militärtidens uppgift för mig i motarbetandet av denna ynkedom. Under sådana förhållanden hade ett accepterande|4| av den ”lätta vägen” betytt en inkonsekvens, som jag kände mig obetingat skyldig att undvika.

4 Jag är dock osäker om, huru det slutligen skall gå med mig här. Astman besvärar mig ibland, och det är föga uppmuntrande att se, hur den ena kamraten efter den andra kroknar.

5 Vår tjänstgöring är mycket intensiv, både absolut – i förhållande till vad jag själv räknat med – och relativt, d.v.s. i förhållande till hur andra rekryter haft det enligt egna jämförelser. Man har praktiskt taget ingen fritid; vill man skriva ett brev på frukosttimmen, måste man gömma sig bakom en sten borta i skogen för att undgå att bli uttagen till s.k. ”frivillig”-arbete. Likaså äro permissioner uteslutna.

6 I dessa omständigheter får nog|5| icke filosofien luft. Ännu mindre kan jag tänka på att göra något för att befordra min doktorsavhandling nu. Om detta skall fortgå månad efter månad, kan det nog kännas ganska bittert.

7 Kanske trycket lättar något, när rekryttiden är sluttjänad. Min fästmö skrev att du för henne lemma startomtalat en kommendering, som du och Nevanlinna haft vänligheten att planera.kommentar Jag tror nog jag vore tacksam, om den kunde bli verklighet – förutsatt att jag är kompetent för det arbete det varit fråga om. Men det är kanske bäst att tillsvidare icke vidtaga några åtgärder, innan jag fått den elementära utbildningen.


8 Det har varit för mig en stor och betydelsefull sorg, att min dok|6|torsavhandling skulle bli så dålig. Jag kan icke skylla på ogynnsamma arbetsförhållanden eller upprepade sjukdomsfall, ty även om dessa hinder ej funnits, hade innehållet knappast blivit väsentligt annorlunda, – endast formen hade med all sannolikhet förbättrats. För mig själv var huvudproblemet, när jag gick till detta arbete, vad vi kort kunna kalla ”Humesoriginal: Hume’s tvivel”, d.v.s. närmast frågan om huruvida man kan tala om induktioners sannolikhet i en betydelse, som kunde ”motverka” eller ”mildra” Humesoriginal: Hume’s resultat. I denna fråga har jag, ingalunda utan ansträngningar, kommit till klarhet. Mitt program har därefter varit att i övertygande form framlägga denna insikt och samtidigt undersöka, vilken relevans vissa klassiska idéer såsom konventionalism, induktionslogik eller olika teorier om syntetiska omdömen a priori ha|7| för ovannämnda ”Humesoriginal: Hume’s tvivel”. Jag inser nu, att detta program varit alltför magert, då intet originellt eller nyskapande rymts inom dess ram. Att jag icke förstått detta tidigare, har utan tvivel varit ett graverande fel, som härlett sig ur en alltför egocentrisk entusiasm över de insikter jag själv arbetat mig fram till.

9 Under arbetets lopp kom jag att göra vissa upptäckter av formallogisk art – rörande teorien om nödvändiga och tillräckliga villkor samt den s.k. hypotessannolikhetens formella natur. Då dessa saker, som egentligen lågo på sidan om det väsentliga i avhandlingen, togos med, splittrades helheten och bristerna framträdde skärande klart. Det blev nu tydligt, att en avhandling om induktionsproblemet av vetenskapligt värde från början hade bort inrikta sig just på dessa lemma startformella och axiomatiska problemkommentar och låta ”Humesoriginal: Hume’s tvivel” endast bilda en|8| s.a.s. självskriven filosofisk bakgrund för verket. Jag kan icke utsäga, hur förtvivlad jag är över att denna insikt framstått för mig så sent. I den omarbetning, som jag ännu hoppas bli i tillfälle att giva min avhandling, skall jag försöka gottgöra några detaljer. En väsentlig omarbetning avstår jag emellertid ifrån efter moget övervägande. Den skulle taga minst ett år i anspråk, och jag tror det vore viktigt att jag småningom kunde vända mig till något annat problem. Om jag emellertid icke blir i tillfälle att omarbeta min avhandling så önskar jag att ingenting av densamma, även om möjlighet därtill funnes, måtte publiceras. lemma startIngenting däri är av sådant värde att det icke saklöst kunde glömmas,kommentar ingenting däri gör heller i sin nuvarande gestalt rättvisa åt författarens intentioner.

10 Mitt misslyckande är icke bara en rent personlig sorg. Jag förstod av|9| dina ord, lemma startatt resultatet varit en besvikelse för dig.kommentar Över detta är jag uppriktigt bedrövad. I sex år har du med nästan faderlig omsorg lett mig i mina studier. Du behöver icke tveka om min tacksamhet – av dig har jag mottagit mera än av någon annan människa –, men det är icke nog med detta; jag hade även bort visa mig värdig denna omsorg genom att prestera något i objektiv mening värdefullt i gengäld. Det finns inga ursäkter för att jag icke lyckats med denna prestation. Alltså har jag varit ovärdig.

11 Under sådana omständigheter måste jag naturligtvis fråga mig, om det icke vore min skyldighet, att avstå från filosofkallet. Jag vill emellertid genast framhålla, att denna fråga åtminstone i ett avseende får nekande svar: Filosofens verksamhet är den enda som kan skänka mig glädje i mitt sökande och|10| är som sådan något som jag icke kan avstå från att utöva. En annan sak är sedan, om jag även har rätt att utöver denna verksamhet i ”offentlig” form, d.v.s. som universitetslärare. Tyvärr vet jag icke, om jag har mod och klarsynthet nog att ärligt taga ställning till denna senare fråga. Det får kanske därför bero av mina domare, hur den skall lösas; själv vill jag icke uppträda med några anspråk, men jag vill icke heller avstå från konkurrensen om akademiska ämbeten i den mån jag anser mig formellt kompetent att bekläda dem.

12 Slutligen hoppas jag, för en händelse vi icke mera skulle bli i tillfälle att diskutera dessa saker, att jag icke måtte fortleva i ditt medvetande som företrädare för en sådan och sådan, från din egen avvikande, åsikt om|11| vad filosofi är och hur den bör bedrivas. Visst tror jag att vi ha olika mening om den saken, men alla försök att doktrinärt utforma denna divergens måste på närvarande stadium resultera i onödiga missförstånd. Jag vore även glad, om du icke ville se mig i starkt beroende av någon annan filosofs idéer och metoder. Jag erkänner villigt, att jag tagit stöd i mitt sökande, där jag trott mig finna ett gott sådant, lemma startmen allt som jag verkligt funnit har varit mitt eget.kommentar Man kan kanske förebrå mig för bristande allvar, men knappast för bristande ärlighet på den punkten.


13 Hoppas du har det drägligt, och att ditt arbete löper som du bäst önskar. lemma startMin fästmö sitter nu på dina föreläsningar:kommentar måtte hon klara sig bra med dem, hon är nog en klok och|12| samvetsgrann flicka. Hälsa tant Anna och var själv hälsad från din numera i ödemarkens svårmodiga ensamhet försjunkna vän

Georg Henrik

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 denna gudsförgätna plats, På grund av astma hade von Wright ursprungligen befriats från militärtjänst i fredstid. I vinterkrigets slutskede blev han inkallad, men freden slöts innan han trädde i tjänst. Han godkändes ändå för militärtjänstgöring och skickades hösten 1940 till en förläggning i Nopala nära den nya gränsen mellan Finland och Sovjetunionen, där brevet till Kaila också sannolikt är skrivet. Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 84–87.

  1 ditt festtal [...] 300-års jubileum. Festtalet von Wright hänvisar till hölls på Helsingfors universitet den 5 september 1940. Det publicerades redan följande dag på finska i Uusi Suomi och Helsingin Sanomat och på svenska i Hufvudstadsbladet (se denna utgåvas bilagor). Talet publicerades också under rubriken ”Nykyajan henkinen tausta” i tidskriften Valvoja-Aika 18, 1940. Artikeln ingår även i Helsingfors universitets 300-årsjubileum (1941) och i Eino Kaila. Valitut teokset 2. 1936–58 (1992). Postförsändelsen av festtalet ger en viss hjälp för dateringen av von Wrights odaterade brev. von Wright inträdde i militärtjänst 1.9.1940 och han antyder att festtalet redan hade hållits när han emottog försändelsen. – Därmed skrevs brevet sannolikt någon gång efter 5.9 och före datumet för Kailas svarsbrev, 24.9.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 87.

  1 ditt försök att [...] av största värde. I sitt tal hade Kaila bl.a. fört fram tanken om att det som hände i hans samtid kunde ses som en fullbordan av romantikens motreaktion mot upplysningstiden. Det mekanistiska tänkandet hade på kulturens alla nivåer allt tydligare börjat ersättas av ett ”fälttänkande”. Festtalet finns återgivet i sin helhet under ”Bilagor” och behandlas också utförligt i Bernt Östermans inledning.

  2 Jag är alltså [...] vid vår nya östgräns. Förläggningen låg i Nopala by, som ligger i den nuvarande kommunen Virolahti invid Finlands östgräns. Med ”den nya östgränsen” avser von Wright gränsen efter fredsavtalet med Sovjetunionen 1940. 

  7 omtalat en kommendering, [...] att planera. Wright förflyttades redan i oktober genom Kailas och Rolf Nevanlinnas försorg till försvarsmaktens ballistiska byrå i Helsingfors. Under fortsättningskriget verkade von Wright vid Statens informationsverk, där hans huvudsakliga uppgift bestod i att göra svenska referat av det tidningarna i Finland skrev om kriget och den politiska situationen.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 87 f.

  9 formella och axiomatiska problem I det avslutande kapitlet till doktorsavhandlingen skiljer von Wright mellan två olika uppgifter för den induktiva filosofin, den kritiska och den konstruktiva. Den kritiska uppgiften handlar om att lösa Humes problem med hjälp av språkliga klarlägganden, den konstruktiva åter om att använda logikens och matematikens logiska metoder för att analysera den induktiva filosofins problemställningar. I brevet försöker von Wright förklara för Kaila att han uteslutande borde ha koncentrerat sig på den konstruktiva uppgiften i avhandlingen. I linje med detta kom von Wright under flera år framåt att inrikta sin forskning på att utveckla formella logiska system för den filosofiska logiken. Georg Henrik von Wright, The Logical Problem of Induction, Acta Philosophica Fennica 3, 1941, s. 193.

  9 Ingenting däri är [...] kunde glömmas, Doktorsavhandlingen The Logical Problem of Induction kom att få en ovanligt stor internationell uppmärksamhet genom C.D. Broads försorg. Han publicerade hela tre artiklar om von Wrights doktorsavhandling under rubriken ”Hr. von Wright on the Logic of Induction I–III”, sammanlagt inemot 70 sidor, i tidskriften Mind 1944. Broad, som von Wright blivit väl bekant med under sin Cambridgevistelse 1939 och som också i någon mån deltog i handledningen av avhandlingen, motiverade den ovanliga uppmärksamheten med att von Wrights avhandling, ”so far as it goes”, utgjorde den bästa behandlingen av induktionsproblemet han kände till. Han befarade dessutom att avhandlingen skulle förbli oåtkomlig för de flesta i England så länge kriget i Europa ännu pågick. C.D. Broad, ”Hr. von Wright on the Logic of Induction I”, Mind 53, 1944, s. 1. Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 124.

  10 Jag förstod av [...] besvikelse för dig. Särskilt det nästsista stycket i brevet tyder på att Kaila, mer eller mindre tydligt, anklagat von Wright för att ha tagit för stora intryck av någon annans filosofi. Mot bakgrunden av händelserna i Cambridge våren 1939 kan det knappast röra sig om någon annan än Ludwig Wittgenstein, vilket också förklarar hänvisningen till olika filosofisyner hos Kaila och von Wright. Tvistefrågan kan ha gällt von Wright dåtida, ”wittgensteinska” uppfattning om att filosofins främsta målsättning var att skingra en förvirring som uppkommit genom en oklar problemställning. I enlighet med detta ville han i sin doktorsavhandling försöka påvisa att tanken om en giltig induktionsslutledning som skulle tillåta en härledning av en utsaga om framtida erfarenheter utgående från tidigare regelbundenheter involverade en latent självmotsägelse. Genom att påvisa denna skulle induktionsproblemet upphöra att vara ett problem. I en artikel från 1978 förklarar han självmotsägelsen så här: ”Ty eftersom induktivt slutande är ett steg från det man vet till något man inte vet, så blir kravet på en garanti för slutsatsens riktighet ett krav att redan nu få veta något som man, enligt definitionen, ännu inte kan veta.”Georg Henrik von Wright, ”En filosof ser på filosofien”, Lars Bergström, Harald Ofstad & Dag Prawitz (red.), En filosofibok tillägnad Anders Wedberg, Stockholm: Bonniers 1978, s. 193–195.

  12 men allt som [...] varit mitt eget. Frågan om den filosofiska originaliteten förblev viktig för von Wright. I många brev och publikationer återkommer han särskilt till det inflytande Wittgenstein haft över hans tänkande, vilket också kan vara den underliggande frågan mellan von Wright och Kaila i det aktuella brevet. Problemet blir särskilt framträdande då von Wright återvänder till Cambridge efter kriget våren 1947, och har utförligt ventilerats t.ex. i breväxlingen med Göran Schildt.von Wright till Göran Schildt 15.6.1947, Erik Kruskopf (red.) En livsång vänskap, Ekenäs: Christine och Göran Schildts stiftelse 2008.Bernt Österman, ”’Jag kan inte låta bli att oupphörligt jämföra honom med Cézanne’. Hur Göran Schildt hjälpte Georg Henrik von Wright att lösa problemet Ludwig Wittgenstein”, Finsk Tidskrift 7–8/2017, s. 51–65.

  13 Min fästmö sitter nu på dina föreläsningar: von Wrights fästmö, Elisabeth von Troil, studerade vid tiden i Helsingfors och hade svensk litteratur som huvudämne. Till biämena hörde den psykologiska linjen inom ämnet teoretisk filosofi, i vilken hon hade Eino Kaila som sin lärare. De gifte sig i maj 1941, samma månad som von Wright disputerade.