Eino Kaila till G.H. von Wright 25/5 1947

Lästext

Käre Georg Henrik.

1 Jag kom just hem från en tidig promenad i naturens helgedom, dvs. i Mejlans-lundarna, hänryckt av ljus och grönska och fågelsång och lovprisande lemma startnatura naturanskommentar. Jag hoppas att du trots arbetsbördan har fått njuta av våren lemma startpå den gröna önkommentar, den måtte där vara överväldigande, här har vi haft en majmånad utan like. Alla mina älsklingar, sångfåglarna, har redan kommit, även den sena bastardnäktergalen (Hippolais icterina), men beståndet tycks mig vara något förändrat: mindre bofinkar och på deras boplatser mera ”sylvior”, i synnerhet den vänaste av dem alla, lövsångaren (Phylloscopus trochilus), ett naturens under, något ofattbart delikat i färg och form, när man får den i kikarens synfält. Är det lemma startden stränga vårvintern,kommentar som varit ödesdiger för bofinkar o.a. som övervintrat norrom medelhavet? Bastardnäktergalen är en utpräglad aristokrat, den tål inga grannar (av samma art); det tycks som vanligt finnas bara två exemplar inom hela Mejlansområdet. Den ena bor åter i gruppen av de stora björkarna norrom lemma startMaria Åkerbloms stora fula villakommentar och producerar ett oupphörligt flöde av fågelmusik, första klass. Hur ytterligt konservativ är inte den vilda naturen, när den inte tvingas till förändringar, den arbetar på lång, lång, lång sikt och ”djupt i det djupa seklerna stupa”. Och vilken mångfald och skönhet, skönhet – vida mer än vad anpassningenoriginal: anpassnningen, jag menar könsurvalet o.a.d. skulle kräva. Jag stod och lyssnade till bastardnäktergalens drillar: redan själva ljudmaterialet är avgjort skönt, om inte precis som hos en italiensk tenor, så i varje fall, drillarna är stämda så, att man inte hör en enda oskön|2| övergång, det finns en viss lagbundenhet i denna mångfald. Som om en platonsk idévärld skulle skymta igenom denna skimrande och klingande slöja. Tief ist die Welt.

2 Men för att lämna das lemma startDing an sich och tala om Erscheinungenkommentar, så skall jag d. 8.VI till Lund, där Petzälls ”Institut International de Philosophie” anordnat något, som kallas ”entretiens d’été” och där jag skall tala om kvantfysikens filosofiska problematik. En av mina utgångspunkter är Reichenbachs ”Philosophic Foundations of Quantum Mechanics”, som jag äntligen fått läsa. Typiskt Reichenbachsktoriginal: Reichenbachs’skt: Mycket skarpsinne med en viss grumlighet på botten. R. polemiserar mot en uppfattning, som han betecknar som den Bohr-Heisenbergska. Kärnan i hans tolkning är denna: Man bör inom kvantfysiken skilja mellan ”fenomen” och ”interfenomen”. ”Fenomen” är det som man observerar i apparaturerna (inklusive vissa för fysikern praktiskt oundvikliga extrapolationer i riktning mot det mikrofysikaliska), lemma start”interfenomen”kommentar är oobserverade och oobserverbara sakförhållanden, som man får genom extrapolationer antingen enligt vågteorien eller genom partikelteorien. ”Meningsfullhet” definieras så, att även utsagorna om interfenomen är meningsfulla, men de är varken sanna eller falska, utan ”indeterminate”, då de ju är principiellt (även i vagare mening) oavgörbara. Man skall alltså arbeta med en trevärdig logik: denna vore det adekvata lemma startDarstellungsmittelkommentar för kvantfysiken, som gör paradoxierna så att säga ofarliga. Det grumliga, oklara, den dogmatiska punkten, synes mig bestå däri, att R. talar om ”interfenomen” som ”fysikaliska realiteter” i ett fysikaliskt rum, utan att märka att hela problematiken är förborgad just i detta rumsbegrepp; faktiskt är det ju så, att vågbilden och partikelbilden framför allt är två olika och oförenliga strålningsrum-konstruktioner; trots en viss lemma startisomorfikommentar har varje fysikaliskt-geometriskt uttryck inom den ena teorien en annan fysikalisk betydelse än inom den andra teorien, tillordningsdefinitionerna är alltså olika och oförenliga (detta är kärnpunkten), och därav följer, att även|3| ”interfenomenen” varierar vid varje transformation från den ena bilden till den andra, enligt vågteorien är de andra än enligt partikelteorien. Såvitt jag kan se, kan inte ens en realist som R. tala om ”interfenomenen” som något slags ”fysikaliska realiteter”. lemma startDen Niels Bohrska linjenkommentar torde nog vara den riktiga, det skulle bara gälla att klart och tydligt få fram det som han ”egentligen menar”. En sådan tolkning skall jag försöka ge i Lund, där även Bohr själv torde vara med, får nu se, vad han tycker om mina interpretationer.

3 Vidare om Erscheinungen! Om Akademien grälas det allt fortfarande, nu i finansutskottet. Enligt Sario torde förslaget i någon (event. försämrad) form dock bli godkänt där, men vänstern har nu redan meddelat, att den kommer att rösta för att lagen blir liggande över valen, dvs. till hösten 48, och då det behövs endast 16 röster till, så torde det även gå så (men kanske jag misstar mig).

4 Ungarna i vårt bo håller nu på att flyga i väg. Det äldre paret, styvsonen med fru, är redan på väg till Rio de Janeiro, för att där bli agent för den finska industrin; teoretiskt har han en utmärkt startchans. Olli och Britta skall till New York, där O. blir attaché vid Finlands blivande delegation vid FN (men detta torde tillsvidare vara en hemlighet). De skall resa från Göteborg d. 20.VI, lyxhytt 1. klass på statens bekostnad (eftersom någon annan lägenhet inte fanns). Med Anna sitter vi och häpnar över alla dessa äventyrligheter. Men om jag känner min äkta maka rätt, så dröjer det inte länge förränoriginal: förr än hon flyger efter, för att se efter sina ungar i den nya världen, och jag blir kvar här som en gammal uggla, som spökar i Mejlansskogarna – ungefär som kollegan Albert Lilius, som jag just såg där, en stultande borstig gubbstut, blind på ena ögat och döv på båda öronen, men nyter och nöjd, kanske han tycker att han har ett tillfredsställande dagsverk|4| bakom sig.

5 Sedan var det väl ingenting mera att berätta, om det politiska lönar det inte mödan att tala. Sektions- och konsistoriesammanträdena är förlamande dammiga som vanligt. Ja, det skulle jag ännu säga, att vi slipper till vår stuga kanske först till midsommar, eftersom Anna reser med ungarna till Stockholm, då de önskar det (och alla deras nycker är en lag för henne). Stugan måste vi sedan sälja, den håller på att falla samman och skogen omkring den skall avverkas.

6 Skriv nu utförligt om allt och hälsa Elisabeth.

Din

E.K.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 natura naturans (lat.) den skapande naturen. Medeltida latin, skolastisk beteckning för den skapande kraften i naturen, i motsats till de skapade ändliga tingen eller natura naturata.

  1 på den gröna ön von Wright befann sig vid denna tidpunkt i England, där han föreläste i Cambridge, Oxford och London. Han gick också på Wittgensteins föreläsningar i psykologins filosofi. 

  1 den stränga vårvintern Kaila syftar troligen på mars månad, i vilken den första dagen med temperaturer över noll i Helsingfors inträffade så sent som 21.3.1947.Sääarkisto, https://kilotavu.com/asema-kuukausi.php?aika=1947-03-01&asema=100971, hämtad 9.9.2019.

  1 Maria Åkerbloms fula villaVilla Toivola på Fölisövägen 1 i Mejlans i Helsingfors. Eino Kailas farfars bror Gustaf Johansson, som var ärkebiskop 1899-1930, hade i tiderna uppträtt som en skarp kritiker av Maria Åkerblom-rörelsen.Gustav Björkstrand, Åkerblom-rörelsen. En finlandssvensk profetrörelses uppkomst, utveckling och sönderfall, Meddelanden från stiftelsen för Åbo Akademi forskningsinstitut 11, Åbo 1976, 91.Ilkka Niiniluoto, ”Luonto, elämä ja sielu. Eino Kaila 1910–35”, Ilkka Niiniluoto (red.), Eino Kaila. Valitut teokset 1. 1910–35, Helsinki: Otava 1990, 11 f.

  2 Ding an sich och tala om Erscheinungen Begreppen Ding an sich och Erscheinungen härrör sig från den tyska filosofen Immanuel Kants kunskapsfilosofi. I den svenska översättningen från 2002 av Kants Prologomema används ”tinget i sig självt” respektive ”framträdelser” för dessa uttryck. Med det förra avses hur någonting är oberoende av vår erfarenhet, medan det senare avser hur detta någonting framträder för oss i erfarenheten.Immanuel Kant, Prologomena, övers. Marcel Quarfood, Stockholm: Thales, 2002, för terminologin se till exempel s. 98.

  2 ”interfenomen” Reichenbach förklarar interfenomen som ”det som händer mellan” de händelser som kan registreras av mätapparaturen (”fenomenen”), t.ex. elektronens rörelse från källan till kollisionen som detekteras. Distinktionen fenomen/interfenomen ska förstås som en kvantmekanisk analogi till distinktionen observerbar/icke-observerbar.Hans Reichenbach, Philosophical Foundations of Quantum Mechanics, Berkeley/Los Angeles: University of California Press, s. 21.

  2 Darstellungsmittel (ty.) framställningsmedel, verktyg.

  2 isomorfi Ett exempel på isomorfi (strukturlikhet) är t.ex. förhållandet mellan en karta och terrängen den avbildar, eller ett notsystems förhållande mellan ett notsystem och musikstycket det representerar. Begreppet spelade en viktig roll för Eino Kailas tänkande. Han menade att ett av de högsta målen för människans kunskapssökande var att finna just isomorfier, uppfattade som förenhetligande likheter i den logiska byggnaden mellan vitt skilda områden.Kaila, Den mänskliga kunskapen, i översättning av von Wright, Helsingfors: Söderström, 1939, s. 25–28.

  2 Den Niels Bohrska linjen Niels Bohr företrädde i sin tolkning av kvantfysiken den s.k. komplementaritetsprincipen. Enligt denna behövs såväl vågteorin som partikelteorin för att t.ex. förstå en elektrons beteende. Dessa är aldrig samtidigt applicerbara, utan experimentuppställningen avgör vilken som är tillämpbar. Richard T. Weidner & Robert L. Sells, Elementary Modern Physics, Third edition, Boston/London/Sydmey/Toronto: Allyn and Bacon, 1980, s. 132f.