Eino Kaila till G.H. von Wright 1/6 1949

Lästext

Käre Georg Henrik,

1 kanske du redan har fått veta, lemma startatt du nu sedan fick tjänstledigheten;kommentar det var av vikt att Stenius åtar sig att i någon form sköta om undervisningen. Men av det som Tulenheimo sade förstod jag lemma startatt han om ett år inte mera tänker bevilja dig ledighet.kommentar Detta bör du veta, trots att det kanske är onödigt att nu bekymra sig om den saken, det hinner ju hända vad som helst. – Skriv lite om dina angelägenheter; är boken redan i press? – Ajatus borde nu äntligen utkomma, lemma startjag har sagt till om att särtrycken & 1 ex. skickas till dig;kommentar Ketonen har lovat sköta om saken. – Professuren i teor. filosofi söktes sedan av Ketonen, Saarnio och titulus Sven Krohn; om sektionen gör ett förnuftigt val av sakkunniga, lemma startså kanske K. trots allt får tjänsten; eftersom han reser till U.S.A., så har han redan hållit sin provföreläsing,kommentar var tydligen själv ganska nöjd med den, han talade om lemma start”loogisen empirismin perustavoitteita”kommentar (han är en bra karl, men du har måhända rätt i att han saknar det egentligt ”filosofiska”, hans grepp är alltid, filosofiskt sett, mer eller mindre på sidan om saken; det är ganska egendomligt; är det matematiken som ”fördärvat” honom? Men det finns ju matematiker, Weyl till ex., med en utpräglat ”filosofisk” inställning). – lemma startVi börjar kanske och bygga en liten villa på den där parcellen i Kyrkslätt,kommentar förutsatt att kostnadsförslaget inte blir alldeles astronomiskt (här är ju allt nu så dyrt, att man iblandoriginal: ibla inte vill tro sina öron när man hör priset). Det som gjorde slag i saken, var för det första ett besök där, marken var betäckt med blommande liljekonvalj, för de andra det att Olli är hemkallad, får någon post i utrikesministeriet, till en början måste de väl bo här, med barnet som de nu har, en liten jätte, gosse, som torde skrika och sparka som en besatt, vem kan nu stå ut med sådant? Kanske jag mer eller mindre helt och hållet flyttar dit i skogens sus, är så trött på mänskligheten, var nyligen på en s.k. bättre middag – hur rysligt! lemma startRyssen sitter där visserligen på andra sidan om sjön,kommentar men gör sig enligt ortsborna inte på något sätt bemärkbar. Konstigare blir det med respektive hyresnämnd, vår jurist säger att man bör lämna bort ett par ugnar, så att tabernaklet inte gäller för en vinterbostad. – Skulle du inte nu i sommar träffa Göran Schildt? lemma startFörsök även du att övertala honom att söka professuren i konsthistoria,kommentar den blir väl snart lediganslagen, månne han inte kunde klara språkprovet lika väl som du?

Hälsningar

E.K.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 att du nu sedan fick tjänstledigheten; Tjänstledigheten för tiden 1.9.1949–31.8.1950 beviljades 23.5.1949.Kanslerns beslut 23.5.1949, 131/L/1949, Kanslerämbetets arkiv III, Helsingfors universitets centralarkiv.

  1 att han om [...] dig ledighet. Frågan om förlängd tjänstledighet blev inte aktuell våren 1950 eftersom von Wright kunde utnyttja sin möjlighet till sabbatsledighet från Cambridge hösten 1950. Nästa gång von Wright ansökte om tjänstledighet var i december 1950, då endast för tiden 16.1–9.3.1951. Ansökan beviljades ”för vetenskapligt arbete”. För påskterminen i Cambridge tvigades von Wright ansöka om en ny tjänstledighet. Av hans ansökan framgår att han samtidigt anhöll om rätt att utöka sitt antal undervisningstimmar för kursen ”Kunskapsteoretiska och metafysiska problem”, som han under mellantiden höll i Finland för att täcka luckan som skulle uppstå på grund av den nya tjänstledigheten.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 150.Georg Henrik von Wright, ”Förteckning över Tentander samt Deltagare i Föreläsningar och Övningar (–1966)”, Wri-SF-160-a , von Wright och Wittgenstein-arkivet, Helsingfors universitet.von Wrights anhållan om tjänstledighet för 23.4–31.5.1951, 12.3.1951, 77/L/1951, Kanslerämbetets arkiv III, Helsingfors universitets centralarkiv.Kanslers beslut 12.12.1950, 290/L/1950, Kanslerämbetets arkiv III, Helsingfors universitets centralarkiv.Kanslers beslut 19.3.1951, 77/L/1951, Kanslerämbetets arkiv III, Helsingfors universitets centralarkiv.

  1 jag har sagt [...] till dig; Det handlar om von Wrights artikel ”Some Principles of Eliminative Induction”, som publicerades i Ajatus 15, 1949. 

  1 så kanske K. [...] sin provföreläsning, Oiva Ketonen vistades som Rockefeller-stipendiat i USA 1949–1950. Han utsågs, som Kailas efterträdare, till professor i teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet 1951 och innehade tjänsten fram till 1977.Ilkka Niiniluoto, ”In memoriam: Oiva Ketonen (1913-2000)”, Ajatus 57, 2000, s. 5f.

  1 ”loogisen empirismin perustavoitteita” (fi) den logiska empirismens grundläggande målsättningar.

  1 Vi börjar kanske [...] i Kyrkslätt, Kaila lät bygga en sommarvilla vid Humaljärvi i Kyrkslätt, där han tillbringade långa tider under sina sista 10 år.

  1 Ryssen sitter där [...] om sjön, Gränsen för den ryska militärbasen under Porkalaparentesen gick precis längs södra stranden av Humaljärvi, där Kailas nya sommarstuga var belägen.

  1 Försök även du [...] professuren i konsthistoria, Göran Schildt sökte 1949 den lediganslagna professuren i konsthistoria vid Helsingfors universitet, men drog senare tillbaka sin ansökan.Göran Schildt till von Wright 22.11.1950, Erik Kruskopf (red.), En livslång vänskap. Brevväxlingen mellan Göran Schildt och Georg Henrik von Wright 1937–2001, Ekenäs: Christine och Göran Schildts Stiftelse 2008, s. 263.