Eino Kaila till G.H. von Wright 26/7 1948

Lästext

Käre Georg Henrik

1 tack för brevet från Paris. Fullmakten som du bör ha i Amsterdam är bifogad. lemma startInst. Intern.kommentar kommer att ha sammanträden till följd av en angelägenhet som jag nu inte orkar förklara (eftersom det ju alltsammans är bara en lek utan praktiskt betydelse), du får ju där av Petzäll eller av Inst.tets sekreterare, mlle Suzanne Delorme veta vad det gäller; rösta efter bästa skön, vi är nöjda med allt (men kostnader får det ju inte bli). Saarnio kommer dit med ett par damer, jag har fått extraktet av hans föredrag, jag förstår ingenting av det, hoppas du inte behöver skämmas för honom. Eftersom du enligt uppgift kommer att bo tillsammans med Scholz och Popper, så hälsa dem från mig (P. har jag visserligen aldrig träffat, hans bok om Platon har jag läst, lemma starttycker att den är nästan en skandalskrift,kommentar bläddrade igenom Staten för att förnya mitt intryck och blev överväldigad av den moraliska resningen och storvulenheten; är det inte påfallande att dessa utpräglade positivister som P. saknar sinne för det mänskligt stora, det har jag ofta märkt; man måste ju se Platon mot en bakgrund, som består å ena sidan av hans kunskap om människans monstruösa moraliska ynkedom, å andra sidan av hans känsla för ”det andligas” gudomliga höghet, som ändå även bor i människan; det är ju psykologiskt klart att en sådan spänning utlöser sig i tankeprodukter, som för det platta snusförnuftet ter sig som våldsamma virrigheter).

2 Jag har haft en skön sommar i ensamheten (Anna skall först i dagarna avresa från N.Y.), har tagit mig en grundlig vilopaus och skall nu småningom återgå till arbetet, d.v.s. till mina gamla|2| saker, som jag inte mera tycks slippa ifrån.

3 Måtte du nu ha det på allt sätt trevligt och bra i Amsterdam och sedan i Cambridge, och skriv, när du har tid och lust!

Din

Eino Kaila

4 P.S. Ja kanske jag bör tillfoga, att jag inte fått tag i Oksala, så att jag förfalskat hans namn på fullmakten.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    1 Inst. Intern. Förkortningen står för Institut international de Philosophie, som grundades i Paris 1937 under namnet Institut international collaboration philosophique, på den svenska filosofen Åke Petzälls initiativ, som ett samarbete mellan Sorbonne och Lunds universitet.Svante Nordin, ”Åke Petzäll och Wienkretsen”, Stefan Nygård & Johan Strang (red.), Mellan idealism och analytisk filosofi, SSLS 691, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland och Stockholm: Atlantis 2006, s.198.

    1 tycker att [...] en skandalskrift, För Kaila var Platons idélära uttryckligen ett exempel på människans letande efter invarianser, som ytterst hade ett etisk-religiöst innehåll. I Poppers behandling av Platon kan han t.ex. ha irriterat sig över ansatsen att göra idéläran avhängig av sociala omständigheter. Popper menar nämligen att Platons tanke om att sinnesvärlden bara utgör en avspegling av en bakomliggande oföränderlig verklighet (idévärlden) är en direkt följd av en avsky gentemot förändring och förfall som skapats av den oroliga tid i vilken han levde. Kaila, Den mänskliga kunskapen, i översättning av von Wright, Helsingfors: Söderström, 1939, s. 66f.Karl Popper, The Open Society and Its Enemies: Volume I The Spell of Plato, London: Routledge & Kegan Paul, Fifth edition, 1966,  s. 18–21.