Eino Kaila till G.H. von Wright 21/5 1948

Lästext

Käre Georg Henrik,

1 i förgår fick jag av Price höra lemma startatt elektorerna utsett dig och att du accepterat.kommentar Jag skriver nu dessa rader för den händelse att du skulle känna dig osäker beträffande min reaktion. Visserligen har jag gått omkring i en elegisk sinnesstämning, men det är ju klart att jag inte kan annat än lyckönska dig. Utan tvivel skulle jag i motsvarande fall handlat på samma sätt. Och jag kan se att avgörandet för dig har varit svårt, mycket svårt antar jag. Eftersom det är fråga om en av de främsta filosofiska lärostolarna i hela världen, måste man ju även ur fosterländsk synpunkt anse att du är berättigad, för att inte säga skyldig att emottaga denna enastående utmärkelse, som samtidigt är en utmärkelse för Finland. Och man får väl hoppas att du någon gång, om omständigheterna tillåter det, skall återvända till fosterlandet, lemma starteventuellt som medlem av Finlands Akademi.kommentar lemma startVisserligen synes svalget mellan Öst och Väst vidga sig för varje vecka som går.kommentar

2 Trots mitt dåliga minne har jag en klar bild av lemma startditt första besök hos migkommentar – för snart 15 år sedan antar jag. Vilken svindlande kurva har du inte ristat sedan dess! Jag har aldrig hört om maken till s.k. karriär. Det som härvid frapperar mig mest, är din fortgående, jämnt accelererade inre växt. Nu kommer du sannolikt att under ett antal år egna dig åt specialproblem och förmodligen göra upptäckter av väsentlig betydelse, som gör ditt namn berömt. Men jag föreställer mig, att du sist och slutligen|2||3| ändå skall återvända till ”filosofien”. Måtte jag få leva så länge att jag får se lemma startvilken syn på tillvaron du om ett årtionde kommer att ha!kommentar För egen del tycker jag att allt blir bara dunklare och svårare, allt mera ogenomträngligt (i förgår var jag hos Hermann Weyl och denna filosoferande matematiker tycktes vara filosofiskt lika förvirrad som jag). Till ex.: Om allt fysikaliskt, rum, tid, materie, är statistiska masseffekter, vad är det då som registrerar dessa masseffekter och vem gör statistikerna? Våra varseblivningsapparater i hjärnan? Men fysikaliskt består ju även deras aktioner och reaktioner av statistiska masseffekter. (Jag sitter och grubblar över dylika ting, eftersom jag i övermorgon hos Weyl skall få träffa Dirac; jag skall försöka få fram hans filosofi – om han har någon!)

3 Måtte du nu ha en lugn harmonisk sommar, så att du ordentligt repar dig efter vårens ansträngningar och själskamp! Jag skall flyga härifrån till Stockholm d. 7.VI och borde, om allt går efter noter, vara hemma d. 10.VI.

Din

Eino Kaila.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 att elektorerna [...] du accepterat. von Wright hade i januari 1948 ansökt om professuren i filosofi i Cambridge, som blivit ledig efter Wittgensteins avgång 1947, men återtog sin ansökan senare under våren. En bidragande orsak var att risken för ett kommunistiskt maktövertagande i Finland minskat i och med undertecknandet av VSB-pakten i början av april 1948. Elektorerna i Cambridge beslöt sig för att kalla von Wright till professuren trots att han dragit tillbaka sin ansökan. von Wright accepterade erbjudandet och verkade som professor i filosofi i Cambridge 1948–1951.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers förlag 2001, s. 132 f.

  1 eventuellt som medlem av Finlands Akademi. von Wright blev ledamot av Finlands Akademi 1961, efter Kailas död. 

  1 Visserligen synes [...] vecka som går. Under det första halvåret av 1948 hade järnridån i Europa befästs bl.a. genom att det kommunistiska maktövertagandet i Tjeckoslovakien.

  2 ditt första besök hos mig Kaila syftar här på mötet som ägde rum under von Wrights första termin vid Helsingfors universitet hösten 1934. Mötet har utförligt beskrivits i von Wrights självbiografi.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, 54-58.

  2 vilken syn på [...] kommer att ha! Kaila fick i själva verket leva precis ett årtionde till. Huruvida han ansåg att von Wright 1958 ”återvänt till filosofin” från sina ”specialproblem”, med vilka han sannolikt avsåg von Wrights formallogiska undersökningar, är oklart. Troligen skulle han ändå ha menat att von Wright senast i boken Explanation and Understanding (1971) hade hittat tillbaka till filosofin.