G.H. von Wright till Eino Kaila 15/4 1937

Lästext

Eino!

1 För blott några timmar sen återkommen till lemma startmin andliga födelsestadkommentar, känner jag mig av många anledningar manad att skriva till dig som den första i mitt hemland.

2 lemma startNedresankommentar gick alltså över Balticum och Polen till Wien. Av Polen såg jag egentligen blott Krakau, som i historiskt avseende hör till det intressantaste och mest koncentrerade jag hittills sett. Universitetetoriginal: Universitet - ett av Europas äldstaoriginal: älsta - hade ferier, men jag fick i varje fall klart för mig, att den filosofiska aktiviteten därstädes är rätt stor på alla fronter; även förekomma föreläsningar i exakt logik (Zawirski). Dock: lemma startWien var nedresans tyngdpunkt,kommentar en tyngdpunkt, som icke saknade filosofiska inslag.

3 Jag kom tidigt en morgon till denna barockarkitekturens härliga jätteskapelse, och min första uppgift var att uppsöka Söderman. Hur han bor? Som en filosof anstår. Redan adressenoriginal: addressen är en logistisk formel med Herreng. 6, 6 Stg. T.22, vilken rätt översatt i Umgangssprache visar sig betyda: Wiens högsta hus, översta våningen. En vindskupa med vy över staden, till arealen knappast kvadraten på Södermans egna dimensioner, men för övrigt sympatisk och bra, icke minst vad läget beträffar. Och Max Ferdinand själv, visst var han densamma som förut, om möjligt än mera originell, än mera tillspetsad både till sin intellektualitet och till de drag av infantilism, som gör honom på något sätt så främmande för det jordiska. Hans andliga vitalitet var verkligen överväldigande, den har synbarligen renodlat sig och vuxit enormt detta för|2| normaliseringoriginal: för honom så innehållsrika studieår. lemma startVad hans arbete beträffar,kommentar så känner du kanske mera om saken, än vad jag fick veta, i varje fall har han vunnit mycket ur sitt omedelbara forskningsobjekt och känner sig manad att nedlägga sina resultat i tvenne arbeten – utom det om Bolzano ännu ett om logikens utveckling från Leibniz till B. – , dessutom ligger han synbarligen storartat väl inne i den senaste filosofiska utvecklingen. – Den vetenskapliga miljö han lever i är väl dock knappast så inspirerande som den kunde vara. lemma startDet verkar som om någonting hölle på att dö ut här i Wien.kommentar Ännu finnas de, som envist fasthänga vid de dogmatiserade teserna från ”nypositivismens” tider, om ock den stora lärofadern lemma startWittgenstein numera torde definitivt lämnat filosofin,kommentar Carnap betraktar man med misstro och oförståelse, lemma startPopper är på Nya Zeelandkommentar, Kraft är väl trots allt icke någon drivande kraft av första ordningen. Men så har Wien dock Kurt Gödel. – Motvilligt hade jag gått med på lemma startett möte med denna märkliga mankommentar, som du förvisso känner långt bättre än jag, men som dock här måste med några ord kommenteras. Redan utseendet är ju märkligt, med ögonen som du ofta beskrivit. Vårt resonemang rörde till en början saker ”inom” kalkylen, varvid min roll självfallet närmast blev åhörarens. Senare togs sannolikhetsproblemet till diskussion, och jag frapperades av för det första, att Gödels intresse för sakenproblemet så gott som helt knöt sig till den kalkylatoriska sidan av saken – omformuleringar av v. Mises regellöshetsaxiom, sannolikhetsbegreppets axiomatisering m.m. – , medan de specifikt kunskapsteoretiska problemen, som det om sannolikhetspåståendets verifikation och falsifikation, tycktes i mindre grad väcka hans intresse och för det andra att hans direkta insikter i dessa för kunskapsteorien vitala frågor icke verkade synnerligen stora. En modärn filosoftyp alltså, lemma starthos vilken det kalkylatoriska intresset är det enda levandekommentar och för vilken andra filosofiska frågeställningar blott spela rollen av mindre väsentliga utanverk. Men dock: vår diskussion var icke slut med detta. Söderman ledde in samtalet|3| på en mera lyrisk fråga: frågan om i vilken mån den logistiska kunskapsteorien kunde anses implicera en bestämd ”världsåskådning”. Det var särdeles egendomligt att se huru främmande en sådan fråga var för Gödel, som på denna punkt verkade fullständigt som ett barn. Såvida han överhuvud tog ställning till frågor av världsåskådningsnatur skedde det närmast i den gamla Wiener-Kreis-andan. I detta sammanhang framkom en överraskande tolkning av Carnaps toleransprincip, som knappast torde träffa det riktiga. – Detta var alltså Gödel. Ur ett flyktigt möte kan man väl aldrig vinna en uttömmande bild av en människa allra minst en sådan som Gödel, men jag tror dock att våra få timmar av samvaro hunno till att giva mig en otydlig föreställning om den andliga strukturen hos detta geni, både till dess storhet och dess begränsning. Ty förvisso: lika litet som hans storhet någonsin må av oss fördunklas, lika litet må man vara blind för den egendomliga begränsningen hos hans ande, en begränsning som kommer destooriginal: dessto klarare i dagen, då den avtecknar sig mot lemma startden alltomfattande universaliteten hos en Södermankommentar. Och må det till sist tilläggas att Gödel av allt att döma respekterar Söderman som en i diskussionen jämbördig, som en förmåga med de största utsikter till framgång.

4 Samvaron med Söderman hade även andra aspekt än de rent filosofiska. Vi besågo en konstutställning tillsammans (engelska klassiker), hörde en mässa av Mozart i Burg-kapellet, sågo Die Braut von Messina i Burgtheater och slutade sista kvällen (på) i en stämningsfull vinkällare, varifrån en gemensam hälsning torde ha nått dig. Den sändes i ett inspirerat moment, i ett ögonblick då denna tredje person, som hälsningen gällde, tycktes oss på något sätt närvarande, som en väsentlig del av hela wiener-miljön sådan Söderman och jag tillsammans upplevat den.


|4|

5 På en dag Wien-Salzburg-Innsbruck-Brenner, det var ett maximum av naturscenerier, där alla övergångar från det ljust lyriska till det dystert sublima genomlöptes. Intåget i Italien skedde dock i mörker och regn och alltfort är vädret bedrövligt.

6 Jag är nu åter – efter ett kort uppehåll i staden med det filosofiska namnet: Bolzano – i Meran, staden där jag tidigare tillbringat det kanhända betydelsefullaste och vackraste året i min levnad. Det var vintern 28-29. Sedan dess har jag alltid längtat åter hit, en längtan som blott vuxit sig starkare med åren. Och återseendets många intryck hava icke inneburit någon besvikelse eller ett försvagande av till äventyrs överkonstruerade minnen. Redan detta med de lodräta dimensionerna. Huru lätt hade jag icke kunnat överdriva dem i min barnsliga fantasi och förskjuta proportionerna mellan höjd och yta. Jag hade befarat så. Men i stället tyckes hemlandsnaturens ödsliga dimensionslöshet ha verkat förflackande på minnesbilderna, ty nu kan jag ej annat än förundra mig över att jag engång levat i denna omgivning av oupphörlig strävan mot himlen. Jag försöker uppleva allt på nytt med barnets omedelbarhet, en omedelbarhet som är mitt väsen mycket främmande, men som jag alltid haft en stark längtan efter. Och jag gläder mig över naturens underbara skönhet och känner förvåning vid tanken på att det finns människor som faktiskt få bo här, på ett ställe, som andra måste besöka. Starka vågor av inspiration i djupaste bemärkelse genomsvalla mig vid inlevelsen i allt detta. Vilken annan människa vore man icke, om man fötts och uppvuxit i denna natur. Men kanske ginge man då trots allt miste om något, som den främmande förmår utvinna, kanske äro bäckarna och blommorna, vingårdarna och fruktträden, dalarna och de snöklädda alperna som aprioriska element i en människas liv mera narkotiska än till kraftutveckling inspirerande. I varje fall: mannen från Norden väcka de även i andligt avseende. Varför icke behålla denna|5| inspirationskälla för evigt, när man engång funnit den? Låt vetenskapsmännen komma från norr, men förlägg universiteten i söder, flytta ut dem från städerna, upp i bergen, på gröna sluttningar bland skogkantade klippor. Dock detta är icke nog. Naturen som inspirationskälla kan aldrig vara blott turistobjekt. Då sinar denna källa förvisso snart. Naturen måste bli ett led i det jag ville kalla vetenskaplighetens katolicism, det lemma startunum necessariumkommentar, som våra dagars frigjorda vetenskapsman så ofta saknar. För munken i klostret är den levande naturen kring honom blott en variation av gudomens oändligaeviga tema. Vilken ensidighet!, säga de upplysta, och dock: hur värdefull är icke denna ensidighet för det mål munken fullföljer: Herrens lovsjungande. Även för den sanna vetenskapsmannen, filosofen, existerar – tror jag – ett obevekligt lemma start”porro unum necessarium”kommentar och ensidig är icke den som uppgår däri, utan fastmer den för vilken allt här i världen blott blir strödda och förströende melodier, oförmögna att uppgå i en enda symfoni.– – – – –

7 Dessa barnsliga tankar, knoppade i Norden, utsprungna i Södern, framstå för mig som ett resultat av ett både i inre och yttre avseende sällsynt splittrat och famlande studieår. Om jag i en framtid skall kunna realisera min dröm om en vetenskaplighetens katolicism genomträngande mitt liv, så skall jag tillika veta, att du varit en av de stora pilarna i vägriktningen.

Med en varm hälsning till Dig och tant Anna från Italien.

Georg Henrik

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 min andliga födelsestad Av hälsoskäl tillbringade von Wright som tolvåring 1928–1929 åtta månader i staden Meran i Sydtyrolen. Här lärde han sig tyska och började bekanta sig med den tyska litteraturen. Han blev också bl.a. intresserad av matematiska problem. Själv beskrev han tiden i Meran som ett avgörande ”intellektuellt genombrott”.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 19 f.

  2 nedresan Besöket i Meran ingick i den resa till Italien von Wright gjorde tillsammans med Göran Schildt 1937. Resan har utförligt beskrivits i von Wrights självbiografi Mitt liv som jag minns det (2001) och Göran Schildts Lånade vingar - Ungdomsminnen (1995). Resan skildrades också redan under sin gång i ett antal artiklar de två unga männen skrev för finländska tidningar och tidskrifter.

  2 Wien var nedresans tyngdpunkt, von Wright tillbringade tre dagar tillsammans med Max Söderman i Wien under nedresan till Italien. De båda vännerna möttes på nytt under hemresan till Finland.Max Söderman till Kaj Saxén 2.5.1937 och Söderman till von Wright 13.6.1937, Georg Henrik von Wrights bibliotek, 714.249-250, Nationalbiblioteket.

  3 Vad hans arbete beträffar, Söderman arbetade vid denna tid, på Kailas uppslag, med en avhandling om den österrikiske filosofen Bernhard Bolzanos logik. Avhandlingen blev dock aldrig fullbordad. Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 60.

  3 Det verkar som [...] här i Wien. Den unge von Wrights känsla av att Wien var en ”utdöende stad” avsåg inte endast den utveckling filosofin höll på att genomgå i staden. Efter hemkomsten från sin resa till Italien, där Wien var en anhalt, skrev von Wright en artikel om sin hemresa för Studentbladet, i vilken han bl.a. utvecklade en mera allmän tanke om Wien som en stad ”i utdöende”, ”där inga barn mera leka i parkerna, där de arbetslösa och fattigas antal slår rekord och olyckliga politiska förhållanden betrycka sinnena, skapa missnöje och nervositet”. Det råder dock ingen tvekan om att den unga von Wright var djupt imponerad av just Wien, som för honom representerade en mänsklig och kulturell utveckling som redan nått sin fullbordan.Georg Henrik von Wright, ”Fuga genom fem länder”, Studentbladet 25, 2/1937, s. 171.

  3 Wittgenstein numera [...] lämnat filosofin, Ludwig Wittgenstein hade efter att hans fellowship-stipendium löpt ut i juni 1936 lämnat Cambridge, där han verkat efter återkomsten till filosofin 1930. En tid hade han umgåtts med tanken att bosätta sig i Sovjetunionen som kroppsarbetare, men övergivit den. Han tillbringade i stället långa perioder i Skjolden i Norge, även våren 1937. Det är möjligt att von Wright hört rykten om uppbrottet från Cambridge av någon som inte kände till Wittgensteins fortsatta filosofiska arbete. Saken kompliceras ändå av att han i självbiografin skriver att varken han eller Kaila visste att Wittgenstein varit i Cambridge under stora delar av 1930-talet då han själv begav sig till Cambridge 1939. Möjligen hade von Wright bara hört ett rykte om att Wittgenstein inte längre var filosofiskt verksam. En annan möjlighet är att von Wright och Kaila inte över huvud taget kände till Wittgensteins första återkomst till filosofin. Detta förefaller ändå osannolikt med tanke på Kailas kontakter till Wienkretsen.Juha Manninen, ”Kirjeitä Cambridgestä”, https://filosofia.fi/tallennearkisto/tekstit/2714, hämtad 6.9.2019.Ray Monk, Wittgenstein. The Duty of Genius, London: Vintage 1991, s. 304, 340, 363 f.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 73.”Ludwig Wittgenstein Chronik”, Ludwig Wittgenstein, Gesamtbriefwechsel/Complete Correspondence, 2nd Release, red. Brian McGuinness & Joseph Wang, Innsbrucker Electronic Edition 2011.

  3 Popper är på Nya Zeeland Karl Popper var, i likhet med flera andra av Wienkretsens medlemmar, av judisk härkomst. Detta var troligen en bidragande orsak till att han redan 1937 sökt sig bort från Österrike, som följande år skulle bli annekterat av Nazityskland. Han stannade i Nya Zealand under hela andra världskriget, varefter han flyttade till London 1946.”Karl Popper”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/popper/, hämtad 30.9.2019.

  3 ett möte med denna märkliga man Detta var det enda mötet mellan von Wright och Kurt Gödel. Mötet torde ha ägt rum i ett café vid Ringstraße i Wien. Enligt von Wrights senare ihågkomster, var Alfred Tarskis semantik det huvudsakliga temat för diskussionen. Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 60.Georg Henrik von Wright, ”Wienin piiri - henkilökohtaisia muistoja”, Ilkka Niiniluoto & Heikki J. Koskinen (red.), Wienin piiri, Helsinki: Gaudeamus 2002, s. 200.

  3 hos vilken det [...] enda levande von Wright syftar på Gödel som en representant för den matematiska logiken inom filosofin. Omdömet kan jämföras med hur Max Södermans i ett brev till Kaj Saxén vid samma tid beskriver Gödel som ”[e]n människa hos vilken det diffusa resonerandet m.a.o. det humanistiska filosoferandet alls ingen plats har ...”.Max Söderman till Kaj Saxén 2.5.1937, Georg Henrik von Wrights bibliotek, 714.249-250, Nationalbiblioteket.

  3 den alltomfattande [...] en Söderman ”Söderman hade en stor konstnärlig sensibilitet, både musikalisk och litterär. Han var säkert en av de första i Finland som trängt in i och i sig upptagit Kafkas, Valérys, Joyces och Rilkes poetiska verklighet”, skriver von Wright om sin vän i självbiografin. Han har också beskrivit Söderman som ”en av de mest säregna begåvningar, som sett dagen i vårt land”. Georg Henrik von Wright, ”Max Söderman”, Årsskrift utgiven av Åbo Akademi 31, Åbo 1949, s. 71.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 60.

  6 unum necessarium (lat.) enda nödvändiga. Se också följande kommentar, ”porro unum necessarium”.

  6 "porro unum necessarium" (lat.) vidare ett enda nödvändigt/det enda nödvändiga. Det är knappast ett sammanträffande att von Wright just vid denna tid, under signaturen Bembo, var involverad i en debatt om tro och vetande i Studentbladet. Debatten initierades av Jarl Gallén med artikeln ”Unum necessarium” i tidskriftens 25-års jubileumsnummer i januari 1937. von Wright gick i svarsmål till Gallén med ett inlägg i mars 1937, en dryg månad innan brevet till Kaila skrevs. I sin artikel hade Gallén anfört bl.a. Lukas 10:54 som motto. Det handlar om passagen i vilken Jesus påminner Marta, som bekymrar sig för allehanda praktiska bestyr, om att ”bara en sak behövs”.Jarl Gallén, ”Unum necessarium”, Studentbladet 25, 1/1937, s. 19 ff.[Georg Henrik von Wright] Bembo, ”Unum necessarium? Något om katolicism och matsmältning”, Studentbladet 25, 4/1937, s. 67 f.Lukas 10:42, Bibel 2000.