G.H. von Wright till Eino Kaila 12/9 1948

Lästext

c/o Mr. H.M. Adams, 26 Newton Road, Cambridge

Kära Eino,

1 Bara några rader för att fråga två saker:

2 1) Fick du nånsin en uppsats av mig, kallad Some Principles of Eliminative Induction för Ajatus? Om den kommit till rätta, borde jag väl snart kunna motse korrektur.

3 2) Ha de praktiska arrangemangen i fråga om Hedenius visit till Finland gått väl i lås? Jag känner mig ”medansvarig” och skulle gärna ingripa, om det behövs. Svenska Kårsektionens ordförande är magister Göran von Bonsdorff (tel. 27207 skulle jag tro).

4 Om mina diffusa impressioner från filosofkongressen har jag skrivit en artikel för Nya Argus. Har hört, att lemma startAhlman skall sköta min tjänstkommentar och v. Fieandt den teoretiska filosofien. lemma startVem blir månne sist och slutligen Stenius opponentkommentar? Jag börjar mer och mer luta åt åsikten, att lemma starthan bör bli professor (i Åbo eller Helsingfors).kommentar

|2|

5 Jag bor f.n. furstligt i Trinity College, men lemma startmin mera permanenta adress är t.v. hos Mr. Adamskommentar. Det tycks vara svårt att få bostad för familjen här.

6 Jag har förfärligt ledsamt efter dig och många andra människor. Hälsa Anna! Ni måste nångång besöka oss här i framtiden.

Din

Georg Henrik

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  4 Ahlman skall sköta min tjänst von Wright var sedan 1946 den första innehavare av den svenskspråkiga professuren i filosofi vid Helsingfors universitet. Han innehade tjänsten fram till 1961, då han utnämndes till ledamot av Finlands Akademi. 

  4 Vem blir månne sist och slutligen Stenius opponent Erik Stenius disputerade den 9.4.1949 med avhandlingen Das Problem der logischen Antinomien. Oiva Ketonen fungerade som hans opponent. Disputationen diskuteras också i flera andra brev som tillhör denna samling, se t.ex. Kaila till von Wright 4.4.1949 och 24.4.1949.  

  4 han bör bli professor (i Åbo eller Helsingfors) Erik Stenius blev med tiden professor såväl i Åbo som i Helsingfors. Han var professor i filosofi vid Åbo Akademi 1954–1962 och innehade den svenskspråkiga professuren i filosofi vid Helsingfors universitet 1963–1974.

  5 min mera permanenta adress är t.v. hos Mr Adams von Wright hade också tidigare bott hos bibliotekarien Adams under sitt besök till Cambridge våren 1947. Då familjen kom över i början av 1949 flyttade de först till 5 Barton Close, och i mars 1949 till huset Strathaird vid Lady Margaret Road.von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2001, s. 126, 138.