Eino Kaila till G.H. von Wright 7/5 1949

Lästext

Helsingfors, Fältskärsg. 3.

Käre Georg Henrik,

1 din ansökan om tjänstledighet har efter omröstning accepterats av sektionen, men lemma starthur det går i konsistoriet torde vara högst osäkert.kommentar Emellertid har jag bett Långfors uppskjuta behandlingen av ärendet (till d. 18.5), sedan jag i går av kansler Tulenheimo hörde att han kommer att avslå din ansökan, ifall inte konsistoriet framställer ett preciserat förslag om hur tjänsten under din frånvaro skall skötas. Och då konsistoriet enligt Långfors inte kan göra detta (speciellt även med hänsyn till Ahlmans fortsatta sjuklighet), så torde följden bli den, att du antingen måste återta din ansökan eller lämna professuren. Det senare alternativet är högst avskräckande, så att kanske du ännu en gång tar det förra till omprövning.

2 lemma startDet finns ju i ett fall av denna art ett celebert precedensfall: Westermarck.kommentar Han var ju under ett par årtionden under höstterminen i Åbo och under vårterminen i London. Om du för vederbörande därstädes framlägger situationen, vilken helt enkelt är den, att hela filosofiundervisningens framtid i Finland står på spel, så borde man där, tycker jag, lemma startkunna bevilja dig tjänstledighet under instundande hösttermin, så att du kan sköta om tjänsten här.kommentar Vid årsskiftet kan redan situationen vara en annan, så att du från början av nästa år kan återvända till Cambridge. Av vissa vändningar i det som kansler sade mig drar jag den slutsatsen, att något dylikt även föresvävat honom.

3 lemma startMen det finns ju en radikalare lösning av hela dilemmat, nämligen den, att du söker min professur.kommentar Eftersom Salomaa inte söker (såvitt man vet), så skulle du få den utan vidare och självfallet skulle du då tillsvidare få sköta även den svenska professuren. Om du nu skulle reflektera på detta, så bör du veta, att ansökningstiden utgår den 23 maj, det skulle alltså gälla att fatta ett hastigt beslut. (Jag antar att ett s.a.s. provisoriskt ansökningspapper vore tillräckligt med hänsyn till förhållandena, du borde be att få komplettera dem sedan senare.) Detta vore alltså den stora heroiska lösningen av alltsammans. lemma startVore jag inte på grund av vissa förhållanden, som jag senare skall tala om, absolut beroende av min akademikerlönkommentar så skulle jag själv återgå till min professur och lämna akademien. lemma startKetonen, som allt fortfarande tycks tro att han kommer att få professurenkommentar (vilket jag anser vara osäkert, eftersom man i honom allt fortfarande ser ”bara en matematiker”) skulle naturligtvis bli obehagligt överraskad, om du sökte professuren. Men det skall du inte fästa dig vid. K. är intet ömmande fall, han kan när som helst få större docentstipendiet, så att han lemma startsom min assistentkommentar har nästan en professors ekonomiska ställning. Nästan värre vore det att Ahlman skulle gå miste om sina biinkomster, men han är sjuk och vi måste tänka på framtiden; det är brutalt, men så är livet.

4 Emellertid: låt det senast sagda förbli oss emellan.

5 Men kanske det inte alls är nödvändigt att gripa till denna radikala lösning, kanske den förra vore för oss här tillräcklig, och för dig den bästa. Skulle det inte helt enkelt vara idealiskt? Att tillbringa höstarna här, tillsvidare skötande om båda professurerna, och vårarna i Cambridge? Enligt min mening borde vederbörande där kunna förstå situationen, det är ju fråga om den vetenskapliga filosofiens vara eller icke-vara i Finland, det kan hända att hela traditionen Neiglick-Westermarck-Lagerborg-ego med ens blir avbruten och obskurantismen åter tar överhand, om man nu inte kraftigt griper an. Den enkla sanningen är att Finland (även det finska) inte kan reda sig utan dig, vi kommer att sjunka tillbaka i det arktiska mörkret, om du låter sakerna gå därhän att du är förlorad för oss. Enligt min me|2||3|ning skulle du lemma startsom filosofisk kulturbärare i Finlandkommentar ha en vida större uppgift att fylla än som innehavare av en än så ryktbar lärostol i Cambridge.

6 Jag anser att det är min skyldighet att säga dig allt detta. Men självfallet kan jag inte ge några garantier beträffande din framtid här. Alltså jag ber dig: när du har tänkt över allt detta som jag sagt, så ta inga hänsyn till mig och mina önskningsmål, försök att glömma att jag överhuvud finns till och lyssna bara till normaliseringoriginal: till ditt eget förstånds och ”samvetes” stämma.original: ; Vad du än besluter så förblir du min käre bror och jag är viss om att du valt det rätta.

Din

Eino Kaila

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 hur det går [...] högst osäkert. Konsistoriet ställde sig slutligen bakom von Wrights anhållan om tjänstledighet ned rösterna 16 mot 9 och von Wright beviljades tjänstledighet från sin professur i Helsingfors för tiden 1.9.1949–31.8.1950 genom kanslers beslut 23.5.1949.Konsistoriets utlåtande 18.5.1949, Arkki, Helsingfors universitet.Kanslers beslut 23.5.1949, Arkki, Helsingfors universitet.

  2 ett celebert precedensfall: Westermarck Edward Westermarck var professor i sociologi vid London School of Economics 1907–1930, men skötte samtidigt genom tjänstledightetsarrangemang först professuren i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet och, sedan 1918, professuren i filosofi vid Åbo Akademi.Lars Hertzberg, ”Westermarck, Edward”, Biografiskt lexikon för Finland, http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-4841-1416928957447, hämtad 2.11.2018.

  2 kunna bevilja [...] om tjänsten här. Hösten 1949 skötte von Wright sin Cambridgeprofessur, men året därpå utnyttjade han sitt rätt till en sabbatstermin från Cambridge genom att tillbringa hösten 1950 i Helsingfors. Han skötte då sin egen professur i svenskspråkig filosofi, men samtidigt också Kailas tidigare professur i teoretisk filosofi.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 151.von Wright till Göran Schildt 14.10.1950,Erik Kruskopf (red.), En livslång vänskap. Brevväxlingen mellan Göran Schildt och Georg Henrik von Wright 1937–2001, Ekenäs: Christine och Göran Schildts Stiftelse 2008, s. 287.

  3 Men det finns [...] min professur. von Wright sökte inte Kailas professur i teoretisk filosofi. Däremot anlitades han som sakkunnig vid tillsättningen av professuren. Ilkka Niiniluoto, ”In memoriam: Oiva Ketonen (1913–2000)”, Ajatus 57, 2000, s. 6

  3 Vore jag inte [...] min akademikerlön Kaila oroar sig här troligen för utgifterna för sommarstället vid Humaljärvi i Kyrkslätt, se även Kailas brev till von Wright 1.6.1949.

  3 Ketonen, som [...] få professuren Oiva Ketonen blev Kailas efterträdare som professor i teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet i mars 1951. von Wright var sakkunnig och förordade Ketonen.

  3 som min assistent Oiva Ketonen var vid denna tid Kailas assistent vid Finland Akademi. Ilkka Niiniluoto, “In memoriam: Oiva Ketonen (1913–2000), Ajatus 57, 2000, s. 5.

  5 som filosofisk kulturbärare i Finland I den redogörelse som von Wright i sin självbiografi ger för ”många och sammansatta” motiv att säga upp professuren i Cambridge 1951 spelar ett motiv som starkt erinrar om Kailas synpunkter våren 1951 en viktig roll. von Wright ville uttryckligen arbeta för efterkrigstidens Finland genom att, för sin egen del, motverka ”utarmningen av den kulturella potentialen” i landet, förorsakad av forskningens brain drain. I sammanhanget citerar han också sin vän Jan-Magnus Jansson: ”Man skall inte frivilligt minska kulturens yta på jorden.” Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 153 f.