Eino Kaila till G.H. von Wright 1/6 1939

Lästext

Kära Georg Henrik!

1 Tack för brevet och det väl turneradesvårtytt föredraget. Nu kan du med gott samvete ta dig grundliga ferier! Jag önskar dig god bättring och skön vila på Isle of Wightoriginal: Whight eller vart du än reser! – ”The Logical Problem of Induction” låter helt bra. – Jag gratulerar till möjligheten att få in boken i Kegan Pauls serie; denna är ju känd och uppskattad över hela världen. Nog är det ju ledsamt om vår ”Acta” går miste om ditt bidrag. Kanske det var för tidigt att starta detta företag. – Från Söderman har jag inte hört ett knyst … – lemma startJyväskyläsakenkommentar är så till vida klar, som ”lärarrådet” där enhälligt ville ha Lehtovaara, trots att de sakkunniga (Grotenfelt och jag) tyckte att Matti Koskenniemi hade varit lämpligare. Jag antar att regeringen kommer att utnämna Lehtovaara. I sådant fall slipper jag inte psykologien, eftersom endast Lehtovaara hade kunnat ordentligt|2| sköta den saken. – Ett logistiskt seminarium kan inte undvaras, men en dylik omorganisation av lemma startklubbenkommentar utesluter ju inte, att vi till intressantare föredrag inbjuder gäster. Förresten hade jag tänkt mig, att du måhända ville engagera dig som volontär-assistent vid detta logistiska seminarium; det kunde kanske vara nyttigt för dig och av stort värde för mig; det skall vi sedan närmare tala om.

2 Lüchousvårtytt hos Söderströms meddelade, att sättningen av ”Den mänskl. kunskapen” snart skulle börja. lemma startHan frågade vart han får skicka korrektur.kommentar Kanske du skriver dit (Bang. 3) och meddelar dem, när du tänker komma hem och vilken din sommaradress sedan kommer att vara. Det är ju ingen hast med korrekturläsandet; det kan gärna påbörjas först när hela sättningen är slutförd. Jag skall nog för min del effektivt ta del i det ledsamma korrekturläsandet. Vissa smärre ändringar måste göras, hälst redan i första korrekturet och i varje fall före brytningen. Den viktigaste korrigeringen beträffar predikatkalkylens slutledningsschemata (α) och (β). De måste|3| formuleras som hos Hilbert&Bernays. (Ketonen har påpekat för mig att lemma startschemat (α) som ett implikativt axiom inte är im Endlichen identischkommentarsvårtytt.) Jag föreslår att du sedan, när du har läst korrekturet en gång igenom, skickar det till mig; om det är mycket dåligt (vilket väl kan hända), kunde man kanske låta tryckeriet korrigera det, så att jag får ett andra korrektur, men obrutet.

3 lemma startEftersom världen nu tycks ha lugnat sig,kommentar reser vi ut d. 14 juni. Det blir väsentligen en bilfärd genom Tyskland, lemma start”Ostmark”kommentar och Norra Italien. Åtminstone för egen del tänker jag sedan vistas några veckor på något vackert ställe i bergen och fundera och skriva litet lemma start(V. Kraft har inbjudit mig till sitt lantställe, som han märkvärdigt nog tycks ha i behåll, liksom även sin tjänst – besynnerligt!).kommentar Du skall få min adress, dit du sedan kan skicka korrekturet, om så behövs; bäst kanske att skicka allt på en gång, som rekommenderad försändelse. Men det kan ju hända, att detta inte blir nödvändigt, eftersom jag i medlet av augusti åter kommer att vara hemma.|4| I varje fall måste vi nu se till att vi inte tappar kontakten med varandra; var nu alltså vänlig och skicka mig persvårtytt omgående din sommaradress eller adresser frånsvårtytt d. 14 juni.

4 Jag är nu ganska utsliten och i behov av absolut vila under några veckor.

Med hjärtliga hälsningar

Din Eino Kaila.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 Jyväskyläsaken Frågan gällde professuren i psykologi vid Pedagogiska högskolan i Jyväskylä. Valet stod mellan Arvo Lehtovaara och Matti Koskenniemi. Lehtovaara utsågs till professor och stannade på posten fram till 1952. 

  1 klubben Eino Kaila hade grundat en filosofisk diskussionsklubb som gick under namnet ”Filosofinen kerho” (Filosofiska klubben). Till denna hörde också personer som Rolf Nevanlinna, Yrjö Reenpää och Gustaf Järnefelt. Till de yngre medlemmarna hörde von Wright, som också verkade som klubbens sekreterare, samt Oiva Ketonen, Max Söderman, Erkki Laurila och Kalervo Laurikainen. Klubben höll sammanträden antingen på Studenhuset eller hemma hos någon av de äldre medlemmarna. Klubben bör inte förväxlas med Filosofiska föreningen, vars ordförande Eino Kaila också var vid denna tid.Georg Henrik von Wright, ”Muistoja Filosofisen Yhdistyksen toiminnasta Eino Kailan puheenjohtajakaudella”, Ajatus 59, 2002, s. 7 f.

  2 Han frågade [...] skicka korrektur. Avser Den mänskliga kunskapen, von Wrights översättning av Kailas Inhimillinen tieto (1939).

  2 schemat (α) [...] Endlichen identisch Kaila talar här om schemat (α) [A→B(a)] → [A → (x)B(x)]. I von Wrights översättning har schemat, följande Hilbert & Bernays, ändrats till ett slutledningsschema, och skrivs alltså som (α) A→B(a) A→(x)B(x) Med B(a) avses att a har egenskapen B, där a kan vara vilken som helst av individerna inom det ifrågavarande området och (x)B(x) betyder att alla individer inom området har egenskapen B. ”Im Endlichen identisch” har översatts till svenska som ”identiska i det ändliga”. Det innebär att formlerna är satisfierade i varje ändligt område och alltså kan omskrivas som identiska formler i satslogiken. Kaila följer här Hilbert i att t.ex. använda uttrycket ”identisk sann sats” för det som kanske mer allmänt kallats för en tautologi, dvs. en sats som blir sann för alla möjliga kombinationer av sanningsvärden för variablerna. D. Hilbert & P. Bernays, Grundlagen der Mathematik, Erster Band, Berlin: Julius Springer 1934, s. 102 f.Eino Kaila, Inhimillinen tieto, Helsinki: Otava 1939, s. 138.Eino Kaila, Den mänskliga kunskapen, övers. Georg Henrik von Wright, Helsingfors: Söderström 1939, s. 139, 143, 160 f.

  3 Eftersom världen [...] lugnat sig, Se föregående brev av von Wright 26.5.1939 samt Kailas brev 7.5.1939 där han uttryckligen säger att Ryssland inte föreföll vara ”aggressivt sinnat”.

  3 ”Ostmark” ”Ostmark” var nazisternas namn på Österrike efter anslutningen till Nazityskland 1938. Namnet var i användning 1939–1942.

  3 (V. Kraft har [...] – besynnerligt!). Kaila anspelar här på situationen som uppkommit efter Tysklands annektering av Österrike 1938. Victor Kraft hade hamnat i svårigheter bl.a. på grund av att hans hustru var av judisk härkomst. Han tvingades avgå från sin tjänst vid universitetsbiblioteket i Wien och fråntogs också rätten att undervisa vid universitetet.Ernst Topitsch, ”Introduction”, Victor Kraft, Foundations for a Scientific Analysis of Value, red. Henk L. Mulder, Dordrecht: D. Reidel 1981, s. xii.