G.H. von Wright till Eino Kaila 24/10 1948

Lästext

c/o Mr H. M. Adams, 26 Newton Road, Cambridge

Kära Eino,

1 Mina framtidsplaner ha nu tagit en något fastare form. Efter stora ansträngningar lemma starthar jag äntligen lyckats uppbringa ett hus,kommentar som vi få hyra möblerat från början av nästa termin. Detta innebär, att jag kommer att taga familjen över med mig, när jag i januari återvänder hit efter en, som jag hoppas, skön julferie i hemlandet. Men det innebär också, att jag sannolikt inte, såsom jag ursprungligen tänkt och önskat, kommer att vara i Finland en månad kring påsk och då hålla föreläsningar. Därför hoppas jag nu, i december, kunna göra mera nytta för mig. Enligt rykten, som nått mig, ha inga svenska föreläsningar hållits denna termin och det torde finnas ett visst intresse bland studenterna för sådana. Dessutom är jag i trängande behov, som vanligt, av pengar, varför jag skulle ha ett rent egoistiskt intresse av saken. Jag kommer troligen att inträffa i Helsingfors den 6 eller 7 december och tänker mig att jag kunde, trots att ju terminen slutar den 10 officiellt, hinna med 8 dubbeltimmar. Jag hade tänkt kalla före|2|läsningarna lemma start”Ur det vetenskapliga tänkandets historia och logik”kommentar. – Du har naturligtvis ingenting mera officiellt att göra med saken, men jag ville gärna hålla dig à jour med ärendet för den händelse du skulle tillfrågas. (Hoppas ett hyggligt honorar kunde utverkas; jag har inte täckts föreslå någon summa för dekanus, men det är ju dock en väsentlig del av en normal terminens undervisningsskyldighet jag skulle fullgöra och, såvitt jag vet, långt mer än vad Ahlman uträttat i höst.)

2 Terminen började här den 11 dennes och jag vet nu hur det känns att föreläsa på engelska. lemma startJag har ganska goda auditorier både på mina föreläsningar,kommentar två timmar, om Causation och, en timme, om Formal Truth. Mest försöker jag emellertid arbeta på min bok; det finns hela tiden så mycket att tillägga och förbättra och nöjd blir jag nog aldrig.

3 Hoppas lemma startFilosofiska föreningens jubileumkommentar nu är lyckligt överståndet och att lemma startHedenius besök utföll till belåtenhet.kommentar Synd att Elisabeth inte kom att råka er i samband med festligheterna; jag vet att hon glatt sig däråt på förhand och att hon känner sig förfärligt ensam. Men snart kommer jag ju hem och vår långa skilsmässa är över.

4 Det skall bli förfärligt trevligt att råkas igen. Det finns så mycket att berätta och tala om. Hälsa Anna och var själv hjärtligt hälsad från tillgivne

Georg Henrik

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 har jag äntligen [...] ett hus, Huset ligger vid 5 Barton Close i Cambridge. Familjen von Wright bodde där under de två första månaderna av 1949. I början av mars 1949 flyttade de till det stora huset Strathaird vid Lady Margaret Road, där det bodde fram till mitten av juni 1950. Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 138 f.; 150.Bernt Österman, ”Ett hus med namnet Strathaird”, Bernt Österman & Risto Vilkko (red.), Georg Henrik von Wright. En filosofs liv, Helsingfors: Into 2016, s. 66.

  1 "Ur det vetenskapliga [...] och logik" Kursen ägde rum 5–15.12.1948 med ”ca 15 regelbundna åhörare”. Georg Henrik von Wright, ”Förteckning över Tentander samt Deltagare i Föreläsningar och Övningar (–1966)”, Wri-SF-160-a, von Wright och Wittgenstein-arkivet, Helsingfors universitet.

  2 Jag har ganska [...] mina föreläsningar, Under den s.k. Michaelmas-terminen under hösten 1948 hölll von Wright kursen ”Causation” måndagar och onsdagar med 15–17 deltagare. Den andra kursen ”Formal Truth” hölls fredagar och samlade 16–19 deltagare. Föreläsningarna var endast en timme långa och hölls på förmiddagen kl. 11–12. Båda kurserna förefaller att ha fortsatt under de två terminerna våren 1949.Georg Henrik von Wright, ”Förteckning över Tentander samt Deltagare i Föreläsningar och Övningar (–1966)”, Wri-SF-160-a, von Wright och Wittgenstein-arkivet, Helsingfors universitet.

  3 Filosofiska föreningens jubileum Filosofiska föreningen firade sitt 75 års jubileum i Helsingfors universitets lilla festsal 18.10.1948 med festtal av föreningens ordförande Kaila och den svenska filosofen Ingemar Hedenius, som höll ett föredrag med rubriken ”Om moraliska normer”. ”Fåtaliga filosofer firade forskarjubiléum på Uni”, Hufvudstadsbladet 19.10.1948.

  3 Hedenius besök utföll till belåtenhet. Förutom festföredraget vid Filosofiska föreningens jubileum deltog Hedenius också i en diskussion om tro och vetande ordnad av svenska studentkårssektionen på Nylands Nation. ”Uppsalafilosof tror inte på existentialism”, Hufvudstadsbladet 18.10.1948.