Eino Kaila till G.H. von Wright 8/8 1945

Lästext

Kaila, Pitkäjärvi, Mikkeli

B.B.

1 Jag har två saker att meddela dig. För det första, att du har skäl att ta dig i akt för Veikko Salonen, som tydligen fått en schizofren Schub (som det heter på finare språk); han tycks hålla på att bilda sig en paranoid förföljelsekomplex, vars objekt är delvis jag, men huvudsakligen du. Han torde inte vara alldeles ofarlig. Bäst alltså att du undviker att komma i kontakt med honom. Om han visar sig påträngande, måste man vidtaga erforderliga mått och steg.

2 För det andra: du vet kanske att Petzäll har vägrat att emottaga lemma startsakkunniguppdragetkommentar (men inte Jörgensen). Jag skall emellertid försöka göra mitt bästa för att ditt ärende trots allt blir slutbehandlat före jul (och jag tror att jag kommer att lyckas).

3 Jag har knappast upplevat en sådan Nirvana-sommar som denna. Jag är nu här fullkomligt allena, i min sagolika glänta i storskogen.

4 Frid och fröjd!

Tuus

Eino Kaila.

 

 

    Kommentar

    Kommentar

    stycke – textställe – kommentar

    2 sakkunniguppdraget Här avses professuren i svenskspråkig filosofi vid Helsingfors universitet, vars första innehavare von Wright kom att bli. Professuren söktes också av Kalle Sorainen, som dock inte ansågs besitta för tjänsten erforderliga språkkunskaper. De sakkunnigas uppgift blev därför i praktiken reducerad till att endast bestyrka att von Wright innehade den kompetens tjänsten krävde. Till sakkunniga utsågs Jørgen Jørgensen från Köpenhamn och Gunnar Aspelin från Göteborg. von Wright utsågs till professor i början av 1946 och höll sin installationsföreläsning 17.4.1946 med rubriken ”Filosofien och vetenskaperna”. Föreläsningen är publicerad i Finsk Tidskrift  2–3/1946.A.R. Cederberg till Helsingfors universitets Kansler, 26.1.1946, Arkki, Helsingfors universitet.