G.H. von Wright till Eino Kaila 6/4 1958

Lästext

Telluride House, Ithaca, N.Y.

Kära Eino!

1 Tack för ditt långa, fina brev från Tenerifa, så fullt av liv och tankar. Det hade gjort mig enbart lycklig, om det inte haft ett så vemodigt slutaccord. Jag kan bara önska, lemma startatt det skall bli många vårar ännu för dig,kommentar – också på de Lyckliga öarna i Atlanten. Vad du skrev visar, att det ännu jäser i dig av nya idéer, nya också i den meningen att det kommer att ta sin tid, innan det allmänna tänkesättet bland filosofer och fysiker växer in i dem. Men jag känner mig ganska förvissad om att detta skall inträffa, – kanske inte i fråga om alla detaljerna i din naturfilosofiska tankebyggnad, men väl i fråga om dess allmänna drag och anda. Det är ganska klart, att den lavinartade utveckling, som ägt rum i naturvetenskaperna under detta sekel, måste totalt förändra begreppsbildningen och de till denna knytande filosofiska frågeställningarna; det är därför nästan beklämmande att finna att det allra mesta som skrivs – både av filosofer och fysiker – om de naturfilosofiska problemen fortfarande opererar med de gamla urmodiga kategorierna och indelningarna (determinism-indeterminism, ting-fenomen, miljö-anlag, etc.). Det behövs antagligen en generationsväxling, – men hur hjälplös också en yngre generation kan vara i dessa frågor, visas drastiskt av det du skrev om vissa ungdomars dragning till den marxistiska ideologien som underbyggnad för en naturfilosofi. Jag kan dock inte tro annat än att dessa förvillelser äro kuriosa.

2 Ja, jag är alltså sedan början av februari igen vid Cornell University, där jag föreläser om induktiv logik (ett ämne som jag finner ganska uttröskat numera) och håller seminarier om Wittgensteins logiska och matematiskt-filosofiska läror. Seminarierna (som mest bestå i att jag föreläser) äro mycket nyttiga för mig själv, men också mycket krävande och jag känner att jag inte alltid kan prestera det som jag önskade. lemma startDeltagare äro flera av lärarna här och ett 20-tal graduate students,kommentar de flesta från andra universitet än Cornell. Nivån i department är nog synnerligen hög, främst tack vare Malcolm och Rawls, – det finner man också lätt vid en jämförelse med några andra (inte i och för sig dåliga) ställen som jag besökt. Förra månaden var jag rest till Södern, till Duke University och University of North Carolina. Duke hade ett gott department under ledning av|2||3| Ch. Baylis, en av de mera framstående logikerna av en äldre generation. Det var också ur andra än filosofiska synpunkter intressant att få se en glimt av Södern, – mycket olik livet här uppe. Man hade ett starkt intryck av efterblivenhet och svåra sociala missförhållanden. – För några dagar sen var jag rest till Chicago, där jag besökte vänner, och till Columbus, Ohio där jag höll en föreläsning. Av Chicago var jag mera imponerad än jag väntat; det är en verklig storstad, inte en stor småstad som Baltimore och Pittsburgh. Under vårens lopp är det ännu meningen att jag skall besöka Princeton, Yale och Harvard. På det första stället hoppas jag råka Valpola och på det sista Hintikka.

3 Under mina besök vid andra universitet har jag talat om negationens logik och om paradoxerna, två ämnen där jag tycker att jag har något nytt att säga. Det är nyttigt att få sina tankar på detta sätt exponerade och kritiserade, lemma startman inser att man ännu har många spadtag att gräva, innan man når botten.kommentar

4 lemma startJag bor tillsammans med en grupp studenter,kommentar som vänligt nog inbjudit mig att bo med dem denna gång liksom för tre år sen. Det är en mycket högtstående grupp representerande alla ämnen och intresseriktningar, flera av dem komma säkert att bli ytterst framstående representanter för sina fack. Särskilt imponerad är jag av deras allmänbildningsnivå, som står högt över det man är van vid hemifrån. Men jag vill inte heller påstå, att denna grupp är representativ för medeltalet. Amerika förefaller överhuvud att vara extremernas land: den finaste bildning florerar här i omedelbar närhet till den djupaste vulgaritet.

5 Innan jag slutar skall jag ännu göra följande digression till trivialiteternas värld. Det gäller lemma startsakkunniguppdraget i praktisk filosofi.kommentar Senaste gång försvårades proceduren av att de sakkunniga voro särdeles oeniga om själva bedömningsgrunderna: Karsten ansåg, att kompetens i teoretisk filosofi utan vidare innebar kompetens också i praktisk filosofi; lemma startdu ansåg, om jag nu minns rätt, att sökande måste ha dokumenterat sin kompetens med den del av produktionen, som föll inom den praktiska filosofienkommentar (och att alltså meriter i teoretisk filosofi endast kunde tillmätas sekundär betydelse); medan slutligen Ketonen och Segerstedt ställde sig på ståndpunkten, att meriter i filosofi skulle beaktas som meriter i praktisk filosofi och att det endast var ett minimivillkor, att sökande också måste ha ”författat|4||5| meriterande skrifter inom den praktiska filosofiens särskilda område”, som det heter i Segerstedts utlåtande. Fakultetens majoritet ställde sig också på den Ketonen-Segerstedtska ståndpunkten i fråga om kompetenskraven, och lemma startför egen del finner jag detta vara riktigt.kommentar Jag vill naturligtvis inte försöka påverka dig att nu intaga en annan ståndpunkt i denna principfråga än förra gången, men det kan kanske vara klarläggande om jag underrättar dig om de olika åsikter som här gjort sig gällande.

6 När ditt brev kom, hade jag redan kuvertet med adressen till detta utskrivet. Våra tankar hade sålunda korsat varandra över Atlanten. Troligen väntar dig detta vid hemkomsten till Helsingfors. Hoppas ni hade en angenäm och vilsam resa över vattnet och att våren skall bli vacker i Finland. Här ha vi haft en otroligt snörik vinter, först nu börja de första vårtecknen visa sig. Till midsommar bör jag vara hemma igen. Såframt jag inte strax lemma startreser ut till landetkommentar, vilket är mindre sannolikt, skall jag försöka få kontakt med dig efter hemkomsten.

Hälsa Anna och var själv hjärtligast hälsad av din tillgivna,

Georg Henrik

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 att det skall bli många vårar ännu för dig Kaila avled 31.7.1958.

  2 Deltagare äro flera [...] graduate students, Enligt von Wrights deltagarförteckning var antalet studenter på föreläsningarna om induktiv logik exakt 20. Seminarierna on Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus samlade 15 deltagare. von Wright antecknade inte namnen på de lärare som besökte föreläsningarna, vilket han gjort fyra år tidigare (se brevet från 12.12.1954).von Wright, ”Förteckning över Tentander samt Deltagare i Föreläsningar och Övningar (–1966)”, Wri-SF-160-a, von Wright och Wittgenstein-arkivet, Helsingfors universitet.

  3 man inser att [...] man når botten. Det är möjligt att von Wright har en metafor från §217 i Ludwig Wittgensteins Filosofiska undersökningar i tankarna: ”När jag uttömt skälen, så har jag nått den hårda klippan och min spade viker sig”. 

  4 Jag bor tillsammans med en grupp studenter Liksom under sitt tidigare besök 1954–1955 bodde von Wright på campus i Telluride House, ett hus för studenter som hade som tradition att varje termin bjuda in gästande vetenskapsmän för att bo med studenterna.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 186, 190.

  5 sakkunniguppdraget i praktisk filosofi. Såväl von Wright som Kaila var vid tiden anlitade som sakkunniga vid tillsättningen av professuren i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet. Stolen hade blivt ledig efter Erik Ahlmans död 1952. Ett första försök att tillsätta en professor hade strandat 1954 eftersom ingen av de dåvarande sökande bedömdes vara kompetenta för tjänsten. Kaila hade medverkat som sakkunnig även i den processen, men inte von Wright.Mikko Salmela, Suomalaisen kulttuurifilosofian vuosisata, Helsinki: Otava 1998, s. 384 ff.

  5 du ansåg, [...] praktiska filosofien I sitt sakkunnigutlåtande för professuren i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet 1954 hade Kaila, med en hänvisning till förordningen för praktisk filosofi enligt vilken kärnområdet var ”allmän värdefilosofi och etik samt samhälls- och rättsvetenskapernas filosofi”, argumenterat för att meriter i teoretisk filosofi borde beaktas vid tillsättningen bara i den mån de direkt behandlade frågor i anslutning till praktisk filosofi, eller belyste den sökandes vetenskapliga och filosofiska förmåga i allmänhet. Det väsentliga kriteriet var alltså att den sökande kunde uppvisa tillräcklig kompetens inom praktisk filosofi. Därmed hade Kaila i den första ansökningsrundan efter professors Erik Ahlmans frånfälle dragit slutsatsen att ingen av de dåvarande sökandena – Sven Krohn, Arne Runeberg och Kalle Sorainen – kunde anses kompetenta för tjänsten. Kopia av Eino Kailas sakkunnigutlåtande för professuren i praktisk filosofi daterad 20.1.1954, SKS arkiv för litteratur och kulturhistoria.

  5 för egen del finner jag detta vara riktigt. De olika tolkningarna av kompetenskraven för professuren i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet diskuterades utförligt i ett uttalande von Wright gjorde för Stora konsistoriet 1956 med anledning av det besvär Sven Krohn tillställt fakulteten. von Wright anslöt sig här till den Ketonen-Segerstedtska uppfattningen, enligt vilken dokumenterade färdigheter i praktisk filosofi var ett minimivillkor för tjänsten, men att även övriga (teoretiska) filosofiska meriter borde beaktas vid fastställandet av kompetensen. Frågan kom att få en stor betydelse vid tillsättningen av professuren 1958, eftersom von Wright uttryckligen tillämpade argumentet vid sitt förordande av Jaakko Hintikka för professuren. Även Kaila ansåg nu att en sökandes hela filosofiska produktion skulle beaktas vid bedömandet av kompetensen.Georg Henrik von Wright, ”Uttalande i Stora Konsistorium 28.3.56”, Wri-SF-052, von Wright och Wittgenstein-arkivet, Helsingfors universitet.

  6 reser ut till landet Sommaren 1958 var den sista familjen von Wright tillbringade på Lillö i Snappertuna. Senare skulle de tillbringa sommaren på Georg Henriks barndomsställe Vålö i Ingå. Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 181.