G.H. von Wright till Eino Kaila 5/4 1939

Lästext

1 Cranmer Road, Cambridge

Kära Eino,

1 lemma startTack för boken.kommentar Nu hoppas jag bara, att lemma startden svenska upplagans många översättningsskröpligheter inte skola kasta någon oförtjänt skugga på originalet.kommentar Ty ingenting kunde glädja mig mera än om din bok bleve en stor och blivande framgång i det filosofiskt förvildade Skandinavien. Det vore den väl värd.

2 Det är motiverat, att jag förnyar min presentation av Cambridge-filosoferna, nu då jag lärt känna dem närmare. Alltså:

3 lemma startMed Broad har jag kommit mycket väl överens,kommentar han har bjudit mig på middag flere gånger – en sannerligen icke förkastlig upplevelse i Cambridge största och mest traditionsrika college – och våra diskussioner ha varit av ganska stor nytta för mig. Han är nog ingen skarpsinnig tänkare, men en genombildad och filosofiskt lärd man, som har något att säga i nästan varje fråga. Jag hoppas verkligen, att vårt umgänge skall fortsätta lika bra nästa termin.

4 Professor Moore, som jag nämnde i mitt senaste brev, lemma startär författaren till Principia Ethicakommentar etc., Englands i detta nu kanske mest ansedda filosof. Jag har icke kommit i personlig kontakt med honom, men deltagit i ett par av hans seminarier. Intrycket var tyvärr ganska miserabelt. Professorn själv är väl nog|2| en mycket fin människa, men påminde mig väl mycket om vår egen Grotenfelt. Sorainens roll uppbars förtjänstfullt av en herre som heter Wisdom. Frågorna gingo i denna stil: Är ”Sokrates var en filosof” en tautologi?normaliseringoriginal: . Moore: ”Nej.” Är ”Sokrates hade ett huvud” en tautologi? Moore, efter lång tvekan; ”Jag vet inte”. Här faller Wisdom in med en längre utredning, vars huvudinnehåll är, att det på den filosofiska forskningens nuvarande ståndpunkt är omöjligt att slutgiltigt besvara frågan. Slutligen börjar man tröttna på diskussionen, någon berättar en god vits, och man går hem och äter frukost. – En annan gång diskuterar man, vad Wittgenstein menar med ”1 är ett tal, är ingen sats”. Ett tiotal olika förslag framställas, vilkas enda gemensamma kännetecken är, att de alla äro med säkerhet oriktiga. Att börja tala om syntaxspråk och semantiska begrepp går inte, då Carnap, Tarski, Gödel etc. äro okända figurer för deltagarena i dessa diskussioner.

5 lemma startSå har vi den stora Wittgenstein,kommentar lemma startvars föreläsningar jag nästa termin ämnar åhöra.kommentar lemma startJag har träffat honom två gångerkommentar och måste säga, att han varit överraskande vänlig. Både till utseende och uppträdande är han världens märkligaste människa – lemma starthan bor förresten inne i en butik i stadens ruskigaste fattigkvarter.kommentar Då han är fullständigt lemma startokunnig om alla filosofiska läror utom sin egen,kommentar ställer det sig mycket svårt att diskutera med honom, men får man tag på någon konkret punkt, så blir samtalet mycket intressant. Hans klarhet är genomträngande och förkrossande, och därför känner man sig snart manad att tiga. Vad han egentligen menar tror jag emeller|3|tid är något som vi måste överlämna åt kommande generationer att slutligt uttolka och tillgodogöra. Från allt vad Wiener-Kreis heter tar han avstånd med den mest fördömmande gest, han ogillar av allt att döma det syntaktiska betraktelsesättet djupt, Russells namn får inte nämnas, den enda han talar om med verkligt patos är Frege, och Ramsey anser han att hade en del ”goda idéer”. lemma startHan har äntligen en ny bok färdig,kommentar men om dess innehåll vet jag intet. Av sina kolleger är han naturligtvis bespottad – undra på då han aldrig läst en rad av vad någon av dem skrivit – , men detta är nog mest jordisk avundsjuka, man anar att han är det stora geniet bland idel myror, men det är ju alltid svårt att vara erkännsam. Även om hans filosofi är ganska avlägsen från de linjer vi i Helsingfors gå utefter, så tror jag att där dock finnes en gemensam kärna. Det vore en god uppgift att i framtiden försöka utfinna och betona detta gemensamma. Jag tror för min del att en liten kursförändring är av nöden.

6 Waismann har jag träffat några gånger, och han har givit mig många goda vinkar. Han är nog av alla filosofer här, den som kommer oss närmast. Men där ligger någon märkvärdig dunkelhet på bottnet, och jag tror det i längden kommer att bli mycket svårt att utvinna något väsentligt ur diskussionerna med honom. Han har dessutom en tråkig tendens att hålla triviala monologer, och detta är ju alltid otrevligt.

7 I dag lunchade jag med Waismann,Braithwaite och polskan Kokoscynska – förlåt rättskrivningsfelen –. Damen var nog intresserad|4| av alla tänkbara frågor, i synnerhetoriginal: isynnerhet om det fanns syntetiska omdömen a priori, men verkade på det hela taget synnerligen naiv. Braithwaiteoriginal: Braitwaite har jag icke kommit riktigt underfund med ännu, han har åtminstone läst kolossalt mycket, och det är ju alltid en fördel, men hans egna randanteckningar förefalla nog ganska billiga.

8 Slutligen finns här professor Jeffreys, som nyligen fått ett arbete om sannolikhet färdigt. Han torde emellertid – enligt Wittgenstein – vara så styvnackad i sina idéer, att det knappast skulle löna sig att uppsöka honom. Även Keynes är Cambridge-man, men jag tror inte jag kan bli i tillfälle att se honom. Han är f.ö. en av Wittgensteins få vänner och åtnjuter ett enormt anseende. Tyvärr är han mycket sjuk, så man måste räkna med hans snara frånfälle.

9 Filosof-listan är ännu icke uttömd, och om jag får några intressanta bekantskaper längre fram skall du få höra om dem i ett senare brev. lemma startHär finns en ung man som skriver om Leibniz,kommentar en annan som på order från högre ort avrättat Gödel, en tredje som tror på kausalnexus m.fl. m.fl.

10 Mitt arbete försiggår till största delen på universitetsbiblioteket, en intellektuell helgedom i sitt slag. Katalogsystemet fungerar med blixtfart, boksamlingen är så fullständig man någonsin kan begära, läsesalen stor och ljus. En stor fördel är att man själv får söka sina böcker, på det sättet kan man göra fina fynd och titta in här och där i någon ny författare, som man annars inte skulle bry sig om att släpa ner i läsrummet. Man får hålla|5| materialet tre dagar på sitt bord, så man kan på detta sätta upp ett riktigt bibliotek framför sig.

11 Mina forskningar ha i huvudsak rört följande:

12 Jag började med att utarbeta en definition av induktionsproblemet. Därpå gick jag igenom Humesoriginal: Hume’s kritik ännu en gång och försöker formulera dess kärna så klart och universellt som möjligt. Av denna anledning blir det nödvändigt att i någon mån granska olika angrepp på Hume. Jag har undersökt i huvudsak tre typer som jag finner intressanta: lemma startWhiteheads lära om en kausal-perception,kommentar som jag tror mig kunna göra rättvisa åt som ett betydelsefullt bidrag till kausalrelationens fenomenologi, lemma startKants lärakommentar på vilken jag fått några som jag tycker goda synpunkter i samband med vissa historiska fynd, och slutligen Meyersonsoriginal: Meyerson, Bradleysoriginal: Bradley och Bosanquets läror om kausalrelationen som en grund-följd relation, vilka läror tydligt ställa oss inför alternativet lemma startkonventionalismkommentar eller syntetiska omdömen a priori. Då det senare i samband med Kant, sekunderad av Maimon,Fries,Apelt och – mycket intressant – Whewell blivit avvärjt såsom innehållslöst återstår bara det förra, vilket jag därpå gått att diskutera. Konventionalismen måste nog göras all tänkbar rättvisa, då särskilt dess psykologiska betydelse för vår tro på nödvändigt giltiga induktioner knappast kan överskattas. Cornelius har varit mycket givande, men även Le Roy, Milhaud, Ajdukiewicz ge goda synpunkter. Att däremot försöka leta ut konventionalistiska förklaringsgrunder för delar av Bacons, Mills och Whewells induktionslogik ställer sig däremot svårare än väntat, och man måste nog gå mycket|6| försiktigt till väga. Och slutligen gäller det att med övertygelse visa, att konventionalismen sin stora betydelse till trots inte kan eliminera induktionsproblemet.

13 Vi komma nu till frågan om induktiv logik. Efter en del som jag tror rätt goda fynd beträffande idéen om induktionen som en invers operation i förhållande till deduktionen och denna idées egentliga innebörd – Jevons, Leibniz – försöker jag få fram det för mitt problem väsentliga hos Bacon, Mill och Whewell, av vilka framför allt den sistnämnda erbjuder mycket av intresse.

14 Efter detta komma vi till sannolikhetsfrågorna, som jag ännu icke hunnit djuploda. Men jag har skrivit ner några anteckningar om skillnaden mellan generella implikationer och induktiva korrelationer - sannolikhetslagar – , vilka kunna ha ett visst värde. En intressant omständighet är framför allt, att korrelationskonstanten 1 icke betyder, att generaliseringen övergår i en generell implikation. Jag trodde först att detta var fallet endast, om man tillät ett finit antal undantag från korrelationslagen, men har nu upptäckt att detta kan vara fallet även för ett infinit antal undantag. T.ex.: i serien av naturliga tal finnes ett oändligt antal primtal. Likväl är sannolikheten för att proportionen av antalet primtal bevisligen 0, eller m.a.o. sannolikheten för att ett godtyckligt tal skall vara ett icke-primtal är 1. Nu är ju visserligen den naturliga talserien intet kollektiv i v. Mises’ mening, men om det även bland verkliga kollektiv kunde uppträda motsvarande fall, så hade vi fått det åtminstone historiskt viktiga resultatet, att maximum sannolik|7|het inte är detsamma som full visshet, eller säkerhet. - Denna fråga leder över till den, huruvida de v. Mises’ska kollektiven verkligen existera, en fråga som nog är av alldeles fundamental betydelse, emedan man eljes inte kan vara övertygad om motsägelsefriheten i v. Mises’ system. Frågan är väl ännu oavgjord, men i en uppsats i den amerikanska Journal of Mathematics av år 1936 påstår sig Copeland ha bevisat existensen av regellösa limes-serier. Jag är likväl inkompetent att ännu bedöma, om han har rätt. Någon väsentlig betydelse för induktionsproblemet har ju frågan dock icke, då man kan hålla sig till en statistisk sannolikhetstolkning utan regellöshetsaxiom, vilketoch detta ju är det enda som spelar någon roll för min undersökning.

15 Slutligen har jag skisserat ett kapitel om Ausgleich des Zufalls och vad jag kallar Principle of Maximum Likelihoodoriginal: Likelyhood, d.v.s. Laplacesoriginal: Laplace’s bekanta axiom att den frekvens, som realiserar sig de facto, med större sannolikhet än någon annan tänkbar frekvens överensstämmer med den ifrågavarande händelsens sannolikhet. Det är motiverat att skilja denna princip från de stora talens lagar eller Ausgleich des Zufalls, då denna inte gör bruk av en sannolikhet nära talet 1, men i stället – till skillnad från nämnda lagar – bygger på en karakteristisk förutsättning, som inte alls behövernormalisering original: , (detta är f.ö. en matematisk finess som ännu inte klassikerna kände tillnormaliseringoriginal: ,) göras då man talar om Ausgleich d.Z.

16 Till slut en mycket viktig sak. Nu då jag kommit ordentligt i gång ser jag, att det nog är för det första oförståndigt|8| och för det andra nästan omöjligt att jag skulle få min avhandling disputationsfärdig till julen. Redan min hälsa, som tyvärr inte fungerat helt tillfredsställande den sista månaden, förbjuder mig en sådan ansträngning. Men så vitt jag kan se, är det inte omöjligt lemma startatt jag blir färdig med arbetet i god tid på våren.kommentar Om du är borta, vad skall jag då göra? Två alternativ finnas: antingen väntar jag ett halvår med disputationen och gör under tiden en liten undersökning, jag har f.ö. redan ett ämne, som kanske kunde förskaffa mig docentkompetens. Eller också disputerar jag för någon annan – så tråkigt det än är – om du blott tror det går för sig. Vem denna andra är kan jag ju icke säga, men tror du någon av följande tre vore möjlig; 1. Nevanlinna, 2. Din vikarie i tjänsten då du är borta. Jag förutsätter att en sådan skall finnas, förslagsvis Ahlman som senast eller Lehtovaara. 3. lemma startSöderman, ifall han är hemma och själv färdig.kommentar Då jag inte känner till bestämmelserna för en disputation, kan det ju hända, att alla dessa förslag äro a priori omöjliga eller rent av löjliga. Och även om de vore teoretiskt möjliga kan det hända, att de äro praktiskt ogenomförbara. Och vem skall sedan föra min talan i konsistoriet mot Karstens rasande angrepp? Alltnog, tag förslagen i all anspråkslöshet och förarga dig icke om de tyckas dig hjärtligt enfaldiga. Tid att vänta hade jag ju i och för sig övernog, det är blott tanken på lemma startden sjuke mannen i Åbokommentar, som ibland framkallar vissa icke alldeles behagliga ”brödperspektiv” för min syn. Jag är därför mycket tacksam, om du nångång ville skriva din mening om saken.

|8|

17 Mycket återstode att säga och diskutera. Ditt filosofiska sällskap uppväges nog inte av den diskussionsmiljön här, även om den är nog så rikhaltig. Jag saknar både den intellektuella stramheten och de vida perspektivens patos i mitt umgänge med dessa människor. Men jag skall sluta för att återkomma efter någon månad. Jag hoppas nu bara till sist, att det snart skall se lyckligare ut i världen. Men jag har svårt att vara optimist. Så mycket man än avskyr Hitler och hans förbrytarband, tror jag likväl, att varje väpnat försvar för ”demokrati”, ”frihet” m.m. vackra saker för ögonblicket skulle vara av ondo, och därför förefaller mig Englands nya hållning, jag menar lemma start garantierna åt Polenkommentar, ganska farlig. Och dessutom: bakom alltsammans lurar nog mycken imperialism och falsk fåfänga även från denna stormakts sida.

De hjärtligaste hälsningar till dig, de dina och det filosofiska Helsingfors från

Georg Henrik

18 P.S. Hoppas att Aalto sett en viktig artikel av en person vid namn Gerhart i Naturwissenschaften om åskådning av ett icke-euklidiskt rum.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 Tack för boken. [...] på originalet. von Wright hänvisar till sin översättning av Eino Kailas bok Inhimillinen tieto (1939), som utkom senare samma år med titeln Den mänskliga kunskapen. von Wright skrev också en artikel om boken för Nya Argus (”Eino Kaila som kunskapsfilosof”, nr 22 1940, s. 57-62).

  3 Med Broad har [...] väl överens, C.D. Broad fungerade som andra handledare för von Wrights doktorsavhandling under tiden i Cambridge. Han gjorde senare en betydande insats för att sprida kunskapen om avhandlingen internationellt genom en tredelad recension i tidskriften Mind 1944. Broad lät också publicera utdrag av brev han fått av von Wright under vinterkriget i The Cambridge Review 1940 under rubriken ”Letters from Finland”. von Wright torde ha varit ovetande om detta och nämndes inte vid namn, utan beskrevs endast som ”a Swedish Finlander and a student of philosophy”, kännetecknad av ”very great intelligence and charm”. En omfattande korrespondens mellan Broad och von Wright ingår i Nationalbibliotekets von Wright-samling.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 73.C.D. Broad (red.), ”Letters from Finland”, The Cambridge Review, LXI, 1940, s. 200.

  4 Professor Moore, [...] Principia Ethica Som framgår av brevet från 5.3.1939 hade von Wright först trott att det rörde sig om en annan professor Moore.

  5 Så har vi den stora Wittgenstein, von Wright delgav vid samma tid även sina intryck av Wittgenstein i ett brev till Göran Schildt. Brevet har visserligen gått förlorat, men Schildts svarsbrev 13.4.1939 vittnar ändå om von Wrights entusiasm. Så här skriver nämligen Schildt: ”När du berättade om ditt sammanträffande med Wittgenstein förstod jag strax hur oväntat och överväldigande det var för dig - du har ju talat så mycket om hans Tractatus!”Erik Kruskopf (red.), En livslång vänskap. Brevväxlingen mellan Göran Schildt och Georg Henrik von Wright 19372001, Ekenäs: Christine och Görans Schildts stiftelse 2008, s. 52.

  5 vars föreläsningar [...] ämnar åhöra. Föreläsningarna handlade om matematikens grunder. Bland deltagarna fanns förutom von Wright även personer som Alan Turing, John Wisdom, Rush Rhees, R.G. Bosanquet, Norman Malcolm och Yorick Smythies. Cora Diamond publicerade 1976 en utgåva av föreläsningarna baserade på Rhees’, Bosanquets, Malcolms och Smythies anteckningar (Wittgenstein’s Lectures on the Foundations of Mathematics 1976).

  5 Jag har träffat honom två gånger Tidpunkten för de två mötena går att rekonstruera utgående från von Wrights självbiografi och existerande arkivmaterial. Det första mötet ägde rum 6.3, när von Wright väckte Wittgensteins irritation genom att dyka upp långt in i Lent-terminen under Wittgensteins pågående föreläsningsserie om matematikens fundament. Det andra mötet ägde rum 10.3, när Wittgenstein bjöd von Wright på en kopp te efter en försonande brevväxling. Att Wittgenstein bjöd sina studenter på te hemma hos sig var inte ovanligt, liknande tillfällen har beskrivits också av Norman Malcolm och Theodore Redpath. Norman Malcolm, Minnen av Wittgenstein, Helsingfors: Schildts 1987, s. 40 f.Theodore Redpath, Ludwig Wittgenstein. A Student’s Memoir, London: Duckworth 1990, s. 39.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 76 f.Georg Henrik von Wright, ”Förteckning över utrikesresor”, Wri-SF-119-a, von Wright och Wittgenstein-arkivet, Helsingfors universitet.”Wittgenstein to von Wright 9.3.1939”, Brian McGuinness (red.) Wittgenstein in Cambridge. Letters and documents. 1911-1951, Malden, MA: Blackwell Publ 2008, s. 300.

  5 han bor förresten [...] ruskigaste fattigkvarter. Wittgenstein bodde vid denna tid tillsammans med Francis Skinner ovanför Barbrooks speceriaffär vid 81 East Road i Cambridge. Ray Monk, Wittgenstein. The Duty of Genius, London: Vintage 1991, s. 402.Theodore Redpath, Ludwig Wittgenstein. A Student’s Memoir, London: Duckworth 1990, s. 65.

  5 okunnig om alla [...] sin egen, Wittgensteins intresse för andra filosofer har ofta diskuterats. Theodor Redpath har berättat om hur Wittgenstein, då han visade Redpath sin bokhylla, hade sagt: ”I wonder what people would think, He calls himself a philosopher, but he has no philosophical books!” Redpath menade ändå att det var klart att Wittgenstein läst en hel del filosofi, t.ex. Platon, Augustinus, Kant, Nietzsche, Frege, Russell och Moore.Theodore Redpath, Ludwig Wittgenstein. A Student’s Memoir, London: Duckworth 1990, s. 40 f.

  5 Han har äntligen en ny bok färdig, von Wright avser sannolikt det manuskript, som Wittgenstein först ville publicera som en tysk-engelsk parallellutgåva med titeln Philosophische Bemerkungen. Philosophical Remarks under hösten 1938. Wittgenstein ändrade sig dock, och Tractatus logico-philosophicus (1921) kom att bli den enda boken han publicerade under sin livstid. Materialet som var avsett för publicering under slutet av 1930-talet betraktas numera som en tidig version (den s.k. ”Frühfassung”) av Wittgensteins posthumt publicerade verk Philosophische Untersuchungen. Philosophical Investigations (1953, på svenska Filosofiska undersökningar 1992). von Wright spelade själv, i egenskap av en av de tre förvaltarna av Wittgensteins litterära kvarlåtenskap, en viktig roll för den postuma utgivningen av Wittgensteins verk.Ray Monk, Wittgenstein. The Duty of Genius, London: Vintage 1990, s. 414 f.Joachim Schulte (red.), Ludwig Wittgenstein Philosophische Untersuchungen. Kritisch-genetische Edition, Frankfurt am Main: Suhrkampf 2001, s. 20.

  9 Här finns en [...] om Leibniz, Mannen som skriver om Leibniz är Theodore Redpath, som också omnämns i brevet till Kaila 21.4.1939.

  12 Whiteheads lära om en kausal-perception, Enligt Hume finns vår kunskap om orsakssamband inte i den direkta erfarenheten som sådan. Vi kan alltså ha ett sinneintryck av en eld och ett sinnesintryck av smärta, men inte av att det är elden som förorsakar smärtan. Att vi ändå uppfattar ett samband mellan eld och smärta beror enligt Hume av att ett antal erfarenheter av eld och smärta givit upphov till en psykologisk associering av de båda fenomenen i våra medvetanden. Whitehead ansåg ändå att Humes uppfattning bygger på en bristfällig teori om förnimmelser. I vår omedelbara erfarenhet ingår enligt honom även en förnimmelse av kausala relationer.”Alfred Norton Whitehead”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/whitehead/, hämtad 16.5.2019.

  12 Kants lära Kant höll med Hume om att orsakssamband inte är någonting som vi får kunskap om genom en ren erfarenhet, det handlar alltså inte om kunskap a posteriori. Han menade också att Hume hade rätt då han ansåg att den nödvändighet som tanken om orsakssamband förutsätter inte heller kunde vara av ett analytiskt slag. Men han avvisade Humes slutsats att nödvändigheten vi tycker oss finna i orsakssamband endast kan ges en psykologisk förklaring. Tanken om att alla händelser har en orsak (kausallagen) bör i stället uppfattas som en princip som tillhör det rena förnuftet. Den fungerar som ett villkor för en organiserad och objektiv (intersubjektiv) erfarenhet av verkligheten. Kausallagen blir därigenom en sats som är a priori eftersom vår kunskap om denna inte bygger på erfarenheten. Men samtidigt är den i likhet med erfarenhetssatser syntetisk eftersom det inte handlar om ett rent begreppsligt samband (jfr analytiska satser). 

  12 konventionalism Konventionalismen utgår från tanken om att naturlagar egentligen bygger på definitioner av de ingående begreppen och därmed är analytiska. Ett exempel kunde vara en lag som säger att ett givet kemiskt ämne har en viss smältpunkt. Ifall vi definerar det ifrågavarande ämnet med hänvisning till denna smältpunkt, förvandlas lagbundenheten till en analytisk sats, som är sann på rent begreppsliga grunder.Georg Henrik von Wright, The Logical Problem of Induction, Acta Philosophica Fennica 3, 1941, s. 48 ff.

  16 att jag blir [...] på våren. von Wright försvarade sin avhandling 26.5.1941. Utgående från det brev von Wright sände till Kaila från sin militärtjänstgöring i slutet av september 1940 tycks avhandlingen ändå ha varit mer eller mindre färdig redan då.

  16 Söderman, ifall [...] själv färdig. Max Söderman tillbringade några år som Rosenberg-stipendiat i Centraleuropa i slutet av 1930-talet, och arbetade då på en aldrig fullbordad doktorsavhandling om Bolzanos logik.Georg Henrik von Wright, ”Wienin piiri - henkilökohtaisia muistoja”, Ilkka Niiniluoto & Heikki j. Koskinen (red.), Wienin piiri, Helsinki: Gaudeamus 2002, s. 199.

  16 den sjuke mannen i Åbo Uttrycket användes även av Kaila i brevet till von Wright från 15.3.1939. Avser troligen Rolf Lagerborg, professor i filosofi vid Åbo Akademi. Lagerborg hade drabbats av flera hjärtinfarkter, vilket von Wright tydligen uppfattade som en antydan om att professuren snart skulle bli ledig. Lagerborg avgick dock först 1942. Rolf Lagerborg, I egna ögon - och andras, Helsingfors: Söderström 1942, s. 2.

  17 garantierna åt Polen England hade i mars 1939 tillsammans med Frankrike utlovat hjälp till Polen i händelse av ett angrepp från Tysklands sida. Den tyska invasionen av Polen 1.9.1939 ledde till att England förklarade Tyskland krig.