G.H. von Wright till Eino Kaila 9/7 1939

Lästext

c/o Prof. Broad

Trinity College

Cambridge

Kära Eino!

1 Tack för kort. lemma startJag har nu läst korrekturkommentar till avsnittet om satskalkyl. Likväl skickar jag denna gång ingenting till dig, ty förlaget gav mig blott ett avdrag. Jag har bett om ett andra exemplar, som jag skall skicka till dig sedan jag infört mina rättelser. Jag vet ej hur det passar dig och förlaget bäst, men själv vore jag mycket lycklig, om jag kunde lämna ifrån mig detta första korrektur redan i slutet av denna månad. Ty jag ville så snart som möjligt läsa det andra, för att undvika kollision med terminens arbete. Det gäller nog att duktigt koncentrera sig på doktorsavhandlingen, varför jag så mycket som någonsin är förenligt med mina ”sociala” filosofskyldigheter ville ägna min tid åt denna. Det första konceptet kommer ännu den 1sta september att vara praktiskt taget opåbörjat. Däremot är den detaljerade dispositionen nu färdig. Jag avstår här från ett fortsatt referat av densamma – de återstående kapitlen behandla Keynes-Nicod problematiken, De Stora Talens Lagar och med dem sammanhängande frågor, Peircesoriginal: Peirce’s och Reichenbachs idé om induktionen som en ”självkorrigerande” procedur, samt slutligen en allmän framställning av induktionsproblemets logiska natur. Du skall få se alltsammans, så snart vi råkas. Även läsarbetet och utarbetandet av anteckningar är numera så gott som helt avslutat. En hel del goda fynd ledde mina sista biblioteksforskningar till, bl.a. i fråga om Kant.|2|

2 lemma startDe två sista veckorna har jag alltså varit professor Broads gäst i Trinity College.kommentar Det har varit en oförliknelig upplevelse. Lärdom och skönhet i ädel förening. lemma startDagliga diskussioner med Europas yppersta filosofer, matematiker, fysiker och historiker:kommentar när får jag uppleva någonting liknande igen! Ty – när jag säger dem, att jag snart tänker återkomma hit, skaka de betänksamt på huvudet. Dem får jag icke mera se är meningen. Det är egendomligt, men sant: lemma starthär längtar man bara att få dö,kommentar även om England vinner kriget.

3 Utan någon överdrift anser jag mig kunna påstå, att dessa 19 veckor i England för mig inneburit lemma starten andlig pånyttfödelsekommentar. Just nu känner jag mig full av liv, full av möjligheter och entusiasm inför de väldiga uppgifterna. Jag ser problem, där jag tidigare gått belåten förbi och jag förstår, att även ett helt liv fullt av forskning aldrig skall kunna föra mig framåt mer än några få steg i riktning mot klarhet. Faran att bli mätt, att slå sig till ro med en filosofisk patentnyckel till alla frågor är för ögonblicket eliminerad.

4 Ehuru det är svårt att säga det, så att bokstaven täcker det jag vill ha fram, måste jag här få uttrycka min ovanskliga tacksamhet för den filosofiska uppfostran jag fått under din ledning i Helsingfors. Utan den hade jag troligen aldrig kunnat tillgodogöra mig ens en bråkdel av de möjligheter, som lyckan gynnat mig med under denna min första studieresa. Att kunna utveckla vidare och uppfostra andra i den filosofiska anda du gjort mig förtrogen med kommer att bliva mitt livs största uppgift.

5 Och likväl tror jag mig vara en ovärdig lärjunge av dig, om jag inte kunde bidraga med något väsentligen nytt och levande till det verk|3| du påbörjat. Jag har en känsla av att jag kommer hem med något, som kanske först skall förefalla dig främmande, men som jag hoppas att vi gemensamt skola vara i stånd att inarbeta i det stora programmet. Några ord om detta.

6 Det bekymrar mig en aning när du i ditt sista kort säger, att du förmodligen icke har samma sympati för Wittgensteins tänkesätt som jag. Det förefaller mig nämligen som om det här rörde sig icke så mycket om en smakfråga som om en fråga om rätt och orätt både intellektuellt och ”moraliskt”. I samma bemärkelse som frågan, huruvida en person föredrar, låt oss säga Mozart framom Palmgren, är mera än blott och bart en smakfråga. Valet – så ställer sig frågan för mig – mellan Wittgenstein och linjen Carnap-Tarski är valet mellan att vara en kanske ringa, men dock ärlig filosof och en urartad matematiker.

7 Säkert är det oändligt viktigt för oss att känna den moderna logik-kalkylen och teorien för matematikens grunder. Logistisk träning måste förvisso, åtminstone de närmaste tio eller femton åren, även spela en framträdande roll i vårt undervisningsprogram. Men ärligt talat: lemma startlogistiken är inte mera filosofi än Darwinsoriginal: Darwin’s lära för 50 år sedankommentar (ingen filosof kunde undvara den som material) och därför misstänker jag, att framtiden kommer att betrakta Carnaps Logische Syntax med samma medlidsamma blickar som vi skänka Haeckels monism. Alltid då filosofien kommit till ett stadium, där man försöker bevisa något, antingen deduktivt eller genom att hänvisa till fakta, har den stelnat. Den lever bara så länge den är en kamp mot oklarheterna och de falska förväntningarna som ligga under vårt systembyggande|4| i vetenskapen. En filosof är inte intresserad att veta, om man kan bevisa att aritmetiken är motsägelsefri eller ej, men om bevis i den ena eller andra riktningen väcka uppseende, är det filosofens skyldighet att undersöka vad som har bevisats. (T.ex.: vi tro oss veta, vad det innebär att ett formellt system är motsägelselöst. Om någon nu säger att han bevisat, att aritmetiken är motsägelselös, så hava vi en naturlig benägenhet att säga – även om vi icke kanske kunna överblicka det komplicerade beviset – att vi åtminstone veta, vad han bevisat. Men vi ha kanske misstagit oss fullständigt. – På samma sätt som vi måhända kommit till svårigheter i fysiken, emedan vi vänta oss att en våg skall se ut så här 〰 och en partikel så här •. – Men för att kunna reda ut saken måste man naturligtvis först behärska den teknik, som lett oss till dilemmat, och sedan lemma startgenom att konstruera ett otal modeller från andra språkområden öppna ögonen för dess vilseledande implikationer.kommentar) lemma startSålunda blir filosofien inte en lära utan en verksamhet,kommentar våra tankars klarläggande.

8 Att denna verksamhet under nuvarande förhållanden framgångsrikt skall kunna fortsättas, tyckes mig tyvärr osannolikt. Vår tid älskar icke klarhet och skyr allvaret och svårigheterna. Filosofien har varit död i hundra år. Matematiken skall knappast repa sig ur lemma startgrumlet, som Cantor startade,kommentar men kanske man efter 1 000konsekvensändrat/normaliserat år med framgång skall fortsätta, där Riemann och Cauchy slutade. Att fysiken av sig själv skall upphöra är väl sannolikt, lemma startom man besinnar den begreppsförvirring,kommentar som där råder. Och när teorien ej längre har några utövare bortfaller tekniken automatiskt. Efter 150 år finns det kanske ej mera ett enda aeroplan och en enda radio i världen. lemma startVäldiga krig skola hjälpa till att draga ridån för den civilisationkommentar som alstrat Leibniz och Bach.

Kära Eino! Jag hoppas mina rader inte skola bereda dig bekymmer. Det har varit mödosamt att skriva dem, och de har mycketoriginal: mycke litet av den klarhet jag önskade ge dem. Läs bara icke mellan raderna, ty jag har ej dolt något där. De hjärtligaste hälsningar från din

Georg Henrik

9 P.S. Korrektur just anlänt. Skickar det i morgon.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 Jag har nu läst korrektur Avser Den mänskliga kunskapen, von Wrights översättning av Kailas Inhimillinen tieto (1939).

  2 De två sista [...] i Trinity College. På grund av att vistelsen på Isle of Wight blev kortare än planerat var von Wright tydligen husvill under den sista tiden i Cambridge. Han fick bo hos C.D. Broad, som bodde i Isaac Newtons gamla lägenhet vid ingången till Trinity College. 

  2 Dagliga diskussioner [...] och historiker: I sin självbiografi berättar von Wright om hur Broad bl.a. flera gånger inbjöd honom som gäst till middagen vid The High Table i Trinity College.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 75.

  2 här längtar man bara att få dö, Den unge von Wrights bedömning av de dåtida stämningarna i Cambridge korrelerar väl med vad han senare skrev om efterkrigstidens England. Även om England vunnit kriget, handlade det om ett ”påfallande trött samhälle” och ett ”land i nedgång”. Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 153.

  3 en andlig pånyttfödelse Det förefaller uppenbart att den andliga pånyttfödelsen hänger samman med von Wrights möte med Ludwig Wittgenstein i Cambridge. I ett entusiastiskt brev till Wittgenstein efter återkomsten till Finland 27.8.1939 skriver von Wright att Wittgenstein givit honom en melodi att följa in i tankarnas rike – och tillägger: ”the fact that I hear the tune is enough to fill me with life-long happiness” (”redan det faktum att jag kan höra melodin fyller mig med livslång lycka”). ”von Wright to Ludwig Wittgenstein 27.8.1939”, Brian McGuinness (red.) Wittgenstein in Cambridge. Letters and Documents 1911–1951, Malden, MA: Blackwell Publ 2008.

  7 logistiken är inte [...] 50 år sedan Frågan om von Wrights syn på relationen mellan logiken (logistiken) och filosofin har ett intresse särskilt som logiken kom att få en så central position i hans eget sätt att bedriva filosofi. Under sin karriär skulle han också flera gånger återkomma till frågan. I sin installationsföreläsning för professuren i svenskspråkig filosofi vid Helsingfors universitet 1946 förde von Wright fram tanken om att logiken visserligen har i sina rötter i filosofin, men har utformats till en självständig specialvetenskap genom en differentieringsprocess. Detta betyder dock inte att filosofin inte kunde använda sig av logiken som ett verktyg. Frågan om filosofins förhållande till logiken diskuteras också i den sena artikeln ”Logik och filosofi under 1900-talet” (1992). Georg Henrik von Wright, ”Filosofien och vetenskaperna”, Finsk tidskrift 140, 1946, s. 7, 10, 13.  Georg Henrik von Wright, ”Logik och filosofi under 1900-talet”, Lychnos 64, 1992.

  7 genom att konstruera [...] vilseledande implikationer. Uttryckssättet är här tydligt influerat av Wittgenstein och hans idé om jämförande ”språkspel”, vars avsikt är att illustrera möjliga användningar av språket. 

  7 Sålunda blir filosofien [...] verksamhet, Särskilt tanken om filosofin som en aktivitet, som skulle syfta till att frigöra tanken från filosofiska villfarelser i stället för att uppställa teorier och lösningar för olika problem är central i Wittgensteins senare filosofi. Ett eventuellt spår av detta synsätt finns särskilt i det sista kapitlet av von Wrights doktorsavhandling, i vilket han strävar till att påvisa att induktionsproblemet är ett sken. 

  8 grumlet, som Cantor startade, Hänvisningen till ”grumlet” kan jämföras med Wittgensteins liknelse om potatisar som skjuter ”långa och förvirrande” skott i en mörk källare, som von Wright återger i brevet från 6.6.1939. Det handlar här om Cantors mängdlära, som Wittgenstein ogillade bl.a. på grund av det inflytande den haft på försöken att ge matematiken en logisk grund. Georg Henrik von Wright, ”Wittgenstein in Relation to His Time”, Wittgenstein, Oxford: Blackwell 1982, s. 207 f.

  8 Att fysiken av [...] som där råder. von Wright kom att avsluta sitt pågående doktorsarbete med ett försök att påvisa att induktionsfrågan var ett skenproblem, som uttryckligen tog intryck av fysikern Heinrich Hertz’ tankar om begreppsliga inkonsistenser inom fysiken. Men von Wright kan här även avse de vid tiden synnerligen aktuella problemen  i anslutning till tolkningen av kvantfysiken.   

  8 Väldiga krig skola [...] den civilisation I artikeln ”Wittgenstein och det tjugonde århundradet” (1992), hänvisar von Wright till ett samtal med Wittgenstein år 1939, vilket sannolikt också utgör den omedelbara bakgrunden till von Wrights apokalyptiska tankegång. Det relevanta avsnittet lyder så här: ”En helt annan sak är sedan att Wittgenstein också delade Spenglers apokalyptiska syn. Med åren fördjupades den t.o.m. till en avsky för vår förfallande civilisation och en önskan om dess sammanbrott. ’Tror Ni verkligen att Europa behöver ännu ett stort krig’ frågade jag honom en gång i aningen om ett förestående krigsutbrott 1939. ’Inte ett men två eller tre”, svarade han. Detta chockerade djupt hans unge interlokutör som  fann det obegripligt.”Georg Henrik von Wright, ”Wittgenstein och det tjugonde århundradet”, övers. Elisabeth von Wright, Essäer om Wittgenstein, red. L. Hertzberg, Stockholm: Thales 1992, s. 277.