G.H. von Wright till Eino Kaila 12/12 1954

Lästext

Kära Eino!

1 Ofta har jag tänkt på dig och på de intryck som du delgav mig från lemma startdin Amerika-resa för sex år sen.kommentar Jag har nu hunnit bli rätt hemmastadd här vid Cornell, men av det stora landet har jag f.ö. sett s.g.s. intet. Jag har tyckt, att jag skulle utnyttja den korta tiden här till så intensivt arbete som möjligt på ett ställe. Därför har jag backat inbjudningar till ett stort antal universitet – lemma starti hopp att detta besök i Staterna inte blir mitt sista.kommentar Något skall jag dock se, innan jag reser hem igen: New York, Washington och två eller tre universitet.

2 Alla mina erfarenheter av amerikanskt liv ha varit tilltalande, – mycket mera tilltalande än jag vågat hoppas. lemma startJag har förmånen att bo tillsammans med studenterkommentar och får sålunda en inblick i deras liv och tänkesätt. De representera ett intellektuellt toppskikt men som sådant, antar jag, typiskt. I huset, där jag bor, förekomma många akademiska besökare från andra orter och länder. Bl.a. bodde Konrad Lorenz med fru här några veckor. Det var ett mycket förtjusande par. Och en verklig forskare. Vi hade många samtal tillsammans och jag hade också en viss fröjd av att höra hans föreläsningar.

3 Vetenskapligt har denna tid varit kolossalt givande. Det filosofiska departementet kunde inte vara bättre med tanke speciellt på mina intressen och är väl också objektivt sett ett av de bästa i landet. Här, om någonstans, är filosofien ett levande ämne. Här finns tre absolut förstklassiga hjärnor: Malcolm, Rawls och Albritton och några goda män i andra planet: Max Black och Burtt (författare till Metaphysical Foundations of Modern Natural Science, numera dock mest intresserad av religionsvetenskap.) xVidare finns här en mycket livaktig skola i matematisk logik under Rosser. Den är likväl alldeles ofilosofisk och det har ibland varit beklämmande att se, hur svårt matematiker (också matematiska logiker) och filosofer kunna ha att förstå varandras problemställningar.

4 lemma startJag föreläser 3 gånger i veckan om induktion och sannolikhet för en utmärkt klass på ca 30;kommentar hälften tredje och fjärde årets studenter, hälften graduerade, några mycket lovande. Jag har lärt mig mycket av dessa föreläsningar och fått ändra mina tidigare åsikter på många punkter. Detta kan tyckas bedrövligt, när man betänker hur länge jag hållit på med dessa ämnen, men man får väl se det som ett tecken på framsteg och vara tacksam. lemma startJag har nu arbetat om min doktorsavhandling,kommentar|2||3| nästan 100 sidor ny text, men jag måste nog ännu en gång gå över alltsammans, innan jag låter Blackwells ge ut en ny upplaga. Ytterligare två manuskript har jag åstadkommit: ett om konditionalsatser, där jag tror jag har en del nytt att säga, och ett om sannolikhetsbegreppet, som jag numera ser i ett väsentligt annat perspektiv än tidigare. Men dessa saker äro ännu långt ifrån färdiga för publicering.

5 lemma startMin största filosofiska upplevelse här har likväl varit mina seminarieövningar.kommentar De behandla ”Tractatus logico-philosophicus”. Efter diverse experimenterande med formen ha de blivit mer föreläsningar än diskussioner; jag talar ibland mer än 2 timmar utan avbrott. lemma startNästan alla departementets lärare äro med och några av dem äro experter på ämnet.kommentar De göra ofta värdefulla inlägg. Men i stort sett består det hela i att jag rad för rad försöker förklara boken, så som jag uppfattar den. Och så underligt det än låter, så finner jag, att jag först nu börjar begripa de viktigaste tankegångarna i ”Tractatus”. Trots allt det inflytande boken utövat på vår tids tänkande kan man säga, att den förblivit ganska litet känd och ännu mindre förstådd. Härmed vill jag inte säga, att dess grundtankar skulle vara riktiga, – men innan man tar ställning till deras innebörd riktighetsvårtytt måste man förstå deras innebörd, och att söka komma underfund därom är ytterst givande. Ty trots sin knapphet behandlar boken de flesta av filosofiens ”eviga frågor”. (Studiet av ”Tractatus” upplever tydligen en renässans och inom de närmaste åren komma antagligen flera kommentarer att se dagen; lemma startbl.a. arbetar Black på en sådan.kommentar)

6 Jag undrar ofta, lemma startvar du nu är på dina forskningsfärder i fysikens och biologiens filosofi.kommentar lemma startJag önskar jag kunde följa dig på dem,kommentar och jag känner mig ofta sliten mellan intressen av mycket olika natur. Man lär sig, att livet är kort och filosofien lång. Man får finna sig i allt mera smärtsamma kompromisser mellan detaljen och helheten. Give gud, att jag aldrig måtte tröttna.

7 Sedan jag började detta brev ha några veckor gått. Under tiden har jag besökt Baltimore, Washington och Cincinnati. Ett ganska reputerligt universitet har gjort ett försök att fånga mig, – men några tankar på att bosätta mig på denna sida Atlanten har jag nog inte. Jag slutar med att önska Anna och dig en God Jul och ett Gott Nytt År och hoppas snart få se dig igen.

Din tillgivna,

Georg Henrik

 

 

  1. xVidare finns här en mycket livaktig skola i matematisk logik under Rosser. Den är likväl alldeles ofilosofisk och det har ibland varit beklämmande att se, hur svårt matematiker (också matematiska logiker) och filosofer kunna ha att förstå varandras problemställningar.

Kommentar

Kommentar

stycke – textställe – kommentar

1 din Amerika-resa för sex år sen. Kaila hade våren 1948 gjort en resa till Princeton, som behandlas i breven Kaila till von Wright 13.5.1948 och Kaila till von Wright 21.5.1948.

1 i hopp att [...] blir mitt sista. von Wright gjorde ett femtontal resor till USA efter denna resa. von Wright, ”Förteckning över utrikesresor”, von Wright och Wittgenstein-arkivet, Helsingfors universitet. 

2 Jag har förmånen att bo tillsammans med studenter von Wright bodde i Telluride House, som hade som tradition att varje termin bjuda in en utländsk och en amerikansk vetenskapsman för att bo med studenterna. Även under besöket 1958 bodde von Wright i Telluride House.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2001, s. 186, 190.

4 Jag föreläser [...] på ca 30; I en deltagarförteckning har von Wright antecknat 15 studenter som avlagt kursen i induktiv logik. Även Norman Malcolm har antecknats som närvarande.von Wright, ”Förteckning över Tentander samt Deltagare i Föreläsningar och Övningar (–1966)”, von Wright och Wittgenstein-arkivet, Helsingfors universitet.

4 Jag har nu arbetat om min doktorsavhandling, Den mycket reviderade upplagan av von Wrights doktorsahandling The Logical Problem of Induction, med vilken han doktorerat i maj 1941, utkom på Oxfordförlaget Basil Blackwell 1957. Boken tillägnades Eino Kaila.

5 Min största filosofiska [...] mina seminarieövningar. I sin självbiografi betecknar von Wright det första Tractatus-seminariet vid Cornell som sin största upplevelse som akademisk lärare. Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 188.

5 Nästan alla departementets [...] på ämnet. ”Aldrig förr eller senare har jag haft en så briljant församling deltagare på mina föreläsningar eller seminarier”, skriver von Wright i sin självbiografi. I en deltagarförteckning över Tractatus-seminariet har von Wright antecknat Albritton, Black, Brown, Malcolm och Rawls som ”regelbundet närvarande” (sannolikt Rogers Albritton, Max Black, Stuart MacDonald Brown Jr., Norman Malcolm och John Rawls). Sex studenter har antecknats med vitsord för seminariet. Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 188. Georg Henrik von Wright, ”Förteckning över Tentander samt Deltagare i Föreläsningar och Övningar (–1966)”, Wri-SF-160-a, von Wright och Wittgenstein-arkivet, Helsingfors universitet.

5 bl.a. arbetar Black på en sådan. Max Black gav ut boken A Companion to Wittgenstein’s ”Tractatus” 1964. Några år tidigare hade von Wrights finländska kollega Erik Stenius utkommit med boken Wittgenstein’s Tractatus. A Critical Exposition of Its Main Lines of Thought (1960). En tredje välkänd bok om Wittgensteins tidiga verk från denna tid är Elizabeth Anscombes An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus (1959). 

6 var du nu [...] biologiens filosofi. Kaila publicerade 1956 den enda fullbordade delen av den tilltänkta trilogin Terminalkausalität als die Grundlage eines unitarischen Naturbegriffs som handlade om terminalkausalitet i atomernas dynamik. Följande del i serien var planerad att handla om terminalkausalitetens betydelse inom biologin. 

6 Jag önskar jag kunde följa dig på dem, von Wright gav sig i alla händelser så mycket tid för Kailas ”forskningsfärder” att han skrev en recension av den första delen av Kailas Terminalkausalitet als die Grundlage einens unitarischen Naturbegriffs för Nya Argus.Georg Henrik von Wright, ”En modern Lucretius”, Nya Argus 49, 1956, s. 173–179.