Eino Kaila till G.H. von Wright 15/3 1939

Lästext

Helsingfors

Kära Georg Henrik!

1 Tack för ditt innehållsrika brev! Om du får tag i någon bild av Wittgenstein, så låt mig få de den! lemma startDet var kostligt vad du berättade om Moore och hans famulussvårtytt.kommentar

2 Din redogörelse över dina fynd innehöll åtskilligt av stort intresse; det kan vara nyttigt för dig själv och inte bara underhållande för mig, om du då och då och inte först ”om någon månad” skickar hit en dylik redogörelse (även om jag blir dig svaret skyldig i dessasvårtytt vetenskapliga punkter; så klart och utförligt du än skriver, är det svårt att genom ett brev få ett fast grepp i resp. saker).

3 Planen, att du skulle verkligen disputera redan före utgången av detta år, var kanske förhastad. lemma startDen sjuke mannen i Åbo tycks ha blivit frisk igen.kommentar Min egen plan betr. en utrikesvistelse under år 40 ter sig åtminstone för ögonblicket som en Wunschtraum. Och även om jag skulle kunna förverkliga den, så måste man ju kunna ordna sakerna så, att du inte lider någon skada. lemma startSärskilt med hänsyn till din hälsakommentar är det kanske skäl, att du inte fattar|2| några beslut, som spänner bågen för högt. Det brukar ju vara så, alltatt det mesta ordnar sig bättre än man vågade hoppas.

4 Om Söderman har jag inte hört någonting annat än en hälsning genom Ketonen som var här och berättade, att S. först i slutet av maj kommer hem. Jag kan föreställa mig att S. har svårigheter lemma startnär han skall skildra sin Bolzano som matematiker.kommentar Men vi skall hoppas att han inte bereder oss några besvikelser! — Ketonen höll ett föredrag om Gentzens ”sekvens-kalkyl”, väl serverat, men skissartat och ytterst abstrakt; jag kände inte fast grund under fötterna.— Lehtovaara och Fieandt har nu båda blivit docenter; får nu se om de tar Lehtovaara till Jyväskylä; det är en angelägenhet, som praktiskt betyder ganska mycket för mig, emedan jag skulle slippa hela psykologien, ifall han stannar här, men inte i annat fall.

5 Om du, till ex. som kvällslektyr, vill läsa något underhållande, så skaffa dig Köhlers nya bok ”The Place of Value in a World of Facts”, som är full av filosofiskt dunkel, men ställvis genialiskt dunkel; den besynnerliga mannen vill ju omgestalta hela vår världsbild, börjande med den teoretiska fysikens grundbegrepp! Om man vore en fri man och inte en arbetsträl, så skulle det vara roande att lite rota i denna gestalt-metafysik.

Anna hälsar!

Din Eino Kaila

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 Det var kostligt [...] hans famulus.famulus - (lat.) hjälpreda. Kaila anspelar tydligen på att von Wrights misstagit sig beträffande professor Moores identitet i sitt brev från 5.3.1939. Misstaget korrigeras av von Wright i brevet från 5.4.1939. 

  3 Den sjuke mannen [...] frisk igen. Troligen avses den dåvarande professorn i filosofi vid Åbo Akademi, Rolf Lagerborg, som hade drabbats av flera hjärtinfarkter. Kailas avsikt kan ha varit att upplysa von Wright om att han inte behövde skynda på med doktorsavhandlingen med tanke på professuren i Åbo (se också brevet till Kaila 5.4.1939). Lagerborg avgick dock först 1942. Rolf Lagerborg, I egna ögon - och andras, Helsingfors: Söderström 1942, s. 2.

  3 Särskilt med hänsyn till din hälsa von Wright plågades vid denna tid av nervösa besvär, som läkarna beskrev som ”överansträngning”.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2001, s. 68.

  4 när han skall [...] som matematiker. Söderman arbetade på Kailas uppslag med en avhandling om den österrikiske filosofen Bernhard Bolzanos logik. Avhandlingen fullbordades aldrig.Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2001, s. 60.