G.H. von Wright till Eino Kaila 21/4 1939

Lästext

1 Cranmer Road, Cambridge

Kära Eino,

1 Tack för ditt brev, som väntade mig vid lemma startåterkomsten från London, där jag vistades några dagar tillsammans med min Fader, som var på sin sedvanliga vårresa till England. Det var mycket uppfriskande att råka honom och få resonera speciellt om den politiska situationen,kommentar lemma startsom den senaste tiden t.o.m. stört arbetsfriden i denna lugna och idylliska stad.kommentar Nåja, vi få hoppas att allt reder sig, men blir situationen alldeles odräglig, flyttar jag över till Sverige och försöker fullfölja mina stipendiestudier där.

2 På filosoffronten intet nytt –, om man undantar, att lemma startjag blivit bekant med sekreteraren i Cambridgesoriginal: Cambridge’s filosofiska förening,kommentar en yngling i min ålder, elev till Broad och Wittgenstein, som gör ett synnerligen intelligent intryck. lemma startHan skriver en doktorsavhandling om Leibniz,kommentar men jag har ännu inte kommit hans problemställningar närmare in på livet. – F.ö. har påskterminen just börjat, och lemma startjag har för avsikt att följa med Wittgensteins föreläsningar,kommentar om transfinita tal utan matematiska förkunskaper, och möjligen även Waismanns. Men om allt detta mera senare.

3 Vad mina egna problem beträffar, så skrev jag visst senast, att jag skisserat ett kapitel om de stora talens lagar och deras betydelse för induktionsproblemet. Nu har jag närmast sysslat med de försök att bestämma induktionens sannolikhet som endast göra bruk av en första ordningens sannolikhet, alltså frågan om relationen mellan en hypotes’ generalitet och dess sannolikhet, om Keynes’ m.fl. filosofers lära om ökandet av en naturlags sannolikhet genom analogiresonemang och om beviset för att en induktions sannolikhet växer med antalet verifierade fall m.m. Keynes har varit min huvudkälla och därjämte har jag haft största nytta av Nicods Foundation of Induction, ett visserligen med hänsyn till grundfrågorna helt okritiskt arbete,|2| men i fråga om skarpsinnig kritik av redan föreliggande material, främst Keynes’ teori, det kanske bästa som någonsin skrivits i dessa frågor. – Jag har ganska fullständigt penetrerat denna del av mitt ämne utan att stöta på några överraskande upptäckter, men likväl medgjort några goda fynd här och där, upptäckt felaktiga bevis hos Keynes o.s.v. Dessutom har jag försökt formulera Keynes’ viktiga princip om en lemma start”Limited Variety”kommentar samt i åskådliga modeller klargöra vad hans rätt abstrakta bevis egentligen gå ut på. Särskilt intressant är försöket att bevisa, att en induktions sannolikhet närmar sig 1, då de verifierande instansernas antal växer mot oändligheten. Som du kanske minns, bygger detta bevis hos Keynes på två förutsättningar, vilka han anser sig kunna uppfylla genom sin princip om ”Limited Variety”. Nicod visar emellertid med stort skarpsinne att detta är möjligt bara för den ena förutsättningen, medan den andra kan uppfyllas blott om vi utgå från eller tillåta en statistisk tolkning av sannolikhetsbegreppet. Nu uppstår problemet: kunna båda förutsättningarna uppfyllas, och alltså det ovannämnda beviset genomföras, i en statistisk tolkning, varvid ”Limited Variety” är överflödig, eller kan man på något sätt modifiera den andra förutsättningen så att en tolkning enligt den Keynes’ska principen dock är möjlig? Frågan har ett ganska stort intresse i detta sammanhang, emedan det förefaller som om vi här stött på en punkt, där man lätt kan visa, att lemma startden ”subjektiva” sannolikhetsteorienkommentar leder till absurditeter.

4 Mitt huvudsakliga ”ärende” i detta brev är dock följande, och jag hoppas du inte skall finna genomläsningen alltför tröttande: jag ville delgiva dig den, efter ett fullständigt materialsamlande och skisserande, färdiga lemma startdispositionen till (enligt uppskattning) den första tredjedelen av min avhandling,kommentar i tryck beräknad till vidpass 80 sidor, knappast mindre. Det kommer mest att röra sig om ett ordagrantoriginal: ordagrannt upprepande av vad jag sade i mitt förra brev, ehuru i systematiserad form, och jag vore glad, om du kunde framställa några anmärkningar, ehuru jag förstår att det är svårt att genom ett brev bibringa s dig en riktig uppfattning|3| av mina tankar och avsikter. För översiktlighetens skull disponerar jag materialet i tilltänkta kapitel och paragrafer, ehuru denna detaljerade indelning självfallet ännu är ganska provisorisk.

5 Kapitel 1. §1. Definition av begreppet ”inductive inference”. Frågan om dessas ”justification” är induktionsproblemet. Här kan det vara på sin plats att påpeka, att induktionsproblemet inte, som man ibland påstått, sammanhänger med frågan om lemma startnaturlagarnas finita eller infinita form eller verifierbarhetsproblemetkommentar. §2. Diskussion av induktioners eller naturlagars logiska form. Jag skiljer mellan ”Universal inductions” d.v.s. generella implikationer och ”Inductive correlations”, vilka lämpligen kunna betecknas med Reichenbachs sannolikhetsimplikation. I detta sammanhang berör jag frågan, huru dessa två former förhålla sig till varandra, m.a.o. om de generella implikationerna kunna uppfattas såsom specialfall av korrrelationslagarna, vilken uppfattning, ehuru mycket allmän, är oriktig. Om sannolikhet talas här ännu intet, avsikten är blott att från början pointera, att man kommer att behandla induktionsproblemet med hänsyn till båda dessa huvudslag av naturlagar. §3. Slutligen tror jag det är nödvändigt att säga några ord om själva termen ”induktion”, då ju min ovan givna definition hänför sig endast till s.k. ofullständig eller problematisk induktion. Detta blott som ett litet tillägg.

6 Kapitel 2. §1. I detta kapitel undersökes möjligheten av en lemma start”justification” a priorikommentar för åtminstone vissa fall av induktivt slutande, t.ex. då vi tala om kausalsammanhang. Kort refererat av Humesoriginal: Hume’s kritik av kausalrelationen, belyst med ett exempel. Detta vill tillika visa, att Humesoriginal: Hume’s kritik bygger på hans empiristiska tes, att lemma starthan sammanblandar logiska aspekteroriginal: aspekt med psykologiska,kommentar och lemma starticke skiljer tillräckligt mellan fenomenellt och fysiskt.kommentar Därpå försöker jag logisera Humesoriginal: Hume’s resonemang och visa, att dessa begränsningar och defekter äro oväsentliga, att hans kritik icke bara är tillämpbar på kausalrelationer, utan på alla fall av s.k. nödvändigt förknippande, och att dess slutliga innehåll är, att omdömen som äro syntetiska inte kunna vara aprioriska.

|4|

7 §2. Jag går nu att diskutera in concreto olika invändningar mot Hume. Som en första typ tar jag invändningar, som sammanhänga med rikta sig mot Humesoriginal: Hume’s defekta psykologi, men inte förstå att skilja logiskt från psykologiskt. Denna typ exemplifieras bra av lemma startWhiteheads teori om en kausalperception,kommentar på vilken jag fått några i mitt tycke goda synpunkter, vilka för det första gör teorien rättvisa som en värdefull korrektion av Humesoriginal: Hume’s bristfälliga korrektion fenomenologi, men för det andra visa, att denna teori, om den utsträckes till det logiska kausal- eller induktionsproblemet, gör sig skyldig till en lemma startpetitio principiikommentar. §3. Följande typ är Kants försök. Jag startar med lemma startskillnaden mellan Wahrnehmungsurteile och Erfahrungsurteile,kommentar denna viktiga distinktion som Hume förbisett och som Kant nu tror att är av ödesdiger betydelse för induktionsproblemet. Huru skall man tolka Kants tes, att erfarenheten är möjlig bara på basen av vissa syntetiska omdömen med aprioriskoriginal: a priorisk giltighet, som t.ex. det att varje företeelse har en orsak? Efter mycken eftertanke har jag snarast kommit till slutsatsen, att saken är så dunkelt framställd såväl hos Kant själv som hos hans anhängare och interpreter, att man icke kan, ej heller behöver ge den någon definitiv ”tolkning”, men att man kan bedöma hans försök ungefär så: Den fundamentala lemma startskillnaden mellan fenomenellt och fysisktkommentar har Kant med full tydlighet insett och likaså anat, att lemma startden fysiska världen är fenomenvärldens ”lagbundenhet” eller invarians.kommentar Det är denna senare tanke, vilken ju redan tidigare filosofer klart formulerat, som han i sin transcendentala dialekti logik försöker ”begrunda”. Man kunde därför uppfatta hans kategorier, respektive syntetiska omdömen a priori som metalogiska begrepp resp. satser, vilka klarlägga för oss det fysiska språkets struktur. Som sådana kunna de emellertid höra hemma i detta språks rena syntax eller i dess deskriptiva: i det förra fallet äro de aprioriska och syntetiska analytiska, i det senare aposterioriska och syntetiska. Dels emedan dessa båda aspekteroriginal: aspekt nära sammanhänga med varandra, dels emedan Kant på grund av sin bristfälliga logik har en alltför snäv uppfattning om vad ett analytiskt omdöme är, dels slutligen emedan hans lära om modaliteter är bristfällig, är det svårt att förstå, hur|5| han kommer till åsikten att de äro både syntetiska och aprioriska. §4. Föregående paragraf vill visa, att Kant icke lyckats lösa induktionsproblemet genom sin transcendentalism eller riktigare att han inte lyckats ”begrunda” t.ex. lemma startkausallagen som en syntetisk sats a priori.kommentar Omöjligheten av en sådan ”begrundning” är ju härmed dock icke bevisad. Antag därför, att kausallagen faktiskt vore syntetisk och apriorisk. Då uppstår, vad vi kunde kalla tillämpnings- eller användningsproblemet, vilket Kant, som du många gånger framhållit, förbisett här och annorstädes. Och likväl ser man av många uttalanden hos honom, att han uppenbarligen trodde på möjligheten av konkreta tillämpningar av lagen, utan vilka den ju ingenting säger om verkligheten och följaktligen ej heller hjälper oss i induktionsproblemet. lemma startAtt tillämpningsproblemet är en av huvudsvårigheterna i Kants lärakommentar har f.ö. Maimon insett och med full tydlighet formulerat. M:s egen lösning sker genom införande av en lemma start”Grundsatz der Bestimmtheit”kommentar, som starkt påminner om lemma startnågonslags konventionalismkommentar. Samma problem angriper även Fries och hans skola, och här finna vi påtagligen det mest allvarliga försök att ”begrunda” tillämpa de syntetiska omdömena a priori som någonsin gjorts. Det är tacksamt att i detta sammanhang diskutera detta läsningsförsök ifrågavarande lära, då densamma av Apelt tillämpats speciellt på induktionsproblemet. Vi se här apriorismen i dess mest fruktansvärda form: icke blott matematiken, utan hela den tillämpade matematiken, alltså den matematiska naturvetenskapen anses nu bestå av syntetiska omdömen a priori. Ett exempel: Bradleys upptäckt av aberrationen Den underliggande, skäligen primitiva tanken tycks vara denna: vi kunna visserligen icke ur aprioristiskaoriginal: a prioristiska system härleda existensen i rum och tid av det ena eller det andra faktum, men så snart vi i naturen konstaterar ett sammanhang, som kan förklaras, d.v.s. deduktivt härledas ur mera generella satser, så kunna vi vara förvissade om, att vi funnit en lag, d.v.s. att sammanhanget var nödvändigt,att alltid om ifrågavarande företeelser uppträda igen, de skola sammanhänga på samma sätt som tidigare. Här är det alltså uttryckligen angivet, huru vi skola tillämpa syntetiska omdömen a priori på erfarenhetssammanhang. Men det enda framsteget i förhållande|6| till Kant består däri, att man sett tillämpningsproblemet och ”löst” det genom att göra de syntetiska omdömena a priori mera ”innehållsrika”, d.v.s. utöka dem med mekanikens grundlagar o.s.v. Men några garantier för att denna tillämpning är möjlig finner man ingenstädes. Här kommer man sist och slutligen inte ett steg längre än Kant. Utan att alls gå in på en principdiskussion av om möjligheten av syntetiska omdömen a priori, anser jag mig efter dessa exempel berättigad till följande slutsats: Vi utgingo från att induktionsproblemet skulle lösas och antogo för detta ändamål existensen av syntetiska omdömen a priori. Detta antagande är emellertid värdelöst, om vi inte kunna garantera dessa omdömens tillämplighet. Men denna garanti kunna vi ge först när vi löst induktionsproblemet, åtminstone för vissa specialfall. Alltså är hela läran om lösningen av induktionsproblemet med tillhjälp av syntetiska omdömen a priori en petitio principii, d.v.s. vi förutsätts ”lösa” detta problem genom att förutsätta, att det redan för vissa specialfall blivit löst. Mot denna formulering kunde man kanske invända, att den egentligen bara är en ordlek, och det är kanske bäst därför, att försöka säga saken ännu på ett annat sätt: eftersom svårigheten i läran om syntetiska omdömen a priori är att garantera dessa omdömens giltighet i erfarenheten, och eftersom problemet att garantera universella erfarenhetsomdömens giltighet är detsamma som induktionsproblemet, så är frågan huru de syntetiska omdömena a priori skola ”begrundas” identisk med frågan huru induktionsproblemet skall lösas, med denna formulering har jag alltså s.a.s. säkrat mig mot hugg i ryggen, ty nu kan ingen mera säga – om jag kommer till ett negativt resultat i induktionsproblemet – att jag lämnat möjligheten obeaktad, att detta problem kan lösas med hänvisning till syntetiska omdömen a priori obeaktad. Detta är en stor teknisk vinning, då man eljes i varje enskild situation måste vederlägga denna möjlighet. §4. Följer om några dagar i ett fortsättningsbrev.

Här slutar jag för i dag. Våren i Cambridge är härlig. Hälsningar

Georg Henrik

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  stycke – textställe – kommentar

  1 återkomsten från [...] politiska situationen, Situationen i Europa hade tillspetsats efter att Tyskland hade brutit tidigare överenskommelser genom att besätta återstoden av Tjeckoslovakien i slutet av mars 1939. England och Frankrike gav i detta skede garantier åt Polen i händelser av ett angrepp från Tysklands sida. I sin självbiografi ger von Wright mötet med fadern Tor von Wright en större betydelse än vad som framkommer i brevet till Kaila. von Wright umgicks nämligen med tanken på att återvända hem från England på grund av det spända politiska läget i Europa. Fadern fick honom dock på andra tankar. Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 78.

  1 som den senaste [...] idylliska stad. Det spända politiska läget efter Tysklands invasion av Tjeckoslovakien i slutet av mars 1939 ledde bl.a. till att gasmasker delades ut i Cambridge. Georg Henrik von Wright, Mitt liv som jag minns det, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001, s. 78.

  2 jag blivit bekant [...] in på livet. Theodore Redpath var sekreterare för Cambridge filosofiska förening Moral Sciences Club. Han arbetade med en doktorsavhandling om Leibniz under C.D. Broads handling med avsikten att undersöka Leibniz på ”Cambridge vis”, vilket närmast tycks ha avsett en begreppslig undersökning av Leibniz berömda metafysiska system. Redpath inlämnade avhandlingen med titeln Four Philosophical Controversies engaged in by Leibniz and certain other Philosophers of the late 17th and early 18th Centuries i september 1939. I sina minnen av Wittgenstein beskriver Redpath också hur han och von Wright vid tiden förde flera inspirerade samtal, vandrande upp och ned längs trädgården.Theodore Redpath, Ludwig Wittgenstein. A Student’s Memoir, London: Duckworth 1990, s. 21 f., 87, 92 f.

  2 jag har för [...] föreläsningar, Föreläsningarna handlade om matematikens grunder. Bland åhörarna fanns bl.a. Alan Turing, Stephen Toulmin, John Wisdom, Rush Rhees, R.G. Bosanquet, Norman Malcolm och Yorick Smythies. Cora Diamond publicerade en edition av föreläsningarna utgående från deltagarnas anteckningar (Wittgenstein’s Lectures on the Foundations of Mathematics 1976).

  3 ”Limited Variety” Principen säger att varje individ endast kan ha ett ändligt antal egenskaper. Den har uppfattats som ett nödvändigt villkor för att det ska gå att reducera antalet möjliga orsaker till ett fenomen till en enda.Georg Henrik von Wright, The Logical Problem of Induction, Acta Philosophica Fennica 3, 1941, s. 89.

  3 den ”subjektiva” sannolikhetsteorien Teori som associerar sannolikhet med graden av tilltro till en uppfattning. 

  4 dispositionen till [...] av min avhandling, Dispositionen motsvarar avhandlingens två första kapitel väl. Däremot upptar de två första kapitlen inte mer än 47 sidor av sammanlagt 258 sidor, betydligt mindre än en tredjedel av avhandlingen. Georg Henrik von Wright, The Logical Problem of Induction, Acta Philosophica Fennica 3, 1941.

  5 naturlagarnas finita [...] verifierbarhetsproblemet von Wright torde här avse frågan om huruvida induktionsproblemet hänger samman med om det ens i princip är möjligt att verifiera varje enstaka instans av ett generellt påstående, vilket skulle förutsätta att antalet instanser är ändligtGeorg Henrik von Wright, The Logical Problem of Induction, Acta Philosophica Fennica 3, 1941, s. 9.

  6 ”justification” a priori Inom induktionsfilosofin kan man skilja mellan försök att rättfärdiga induktionen a priori och ansatser att rättfärdiga den a posteriori. I det första fallet handlar det om ett rättfärdigande som sker oberoende av erfarenheten, det kändaste exemplet på detta är Kants försök att rättfärdiga induktionen utgående från tanken om att kausalitet är en relation förnuftet lägger på verkligheten. Ett a posteriori rättfärdigande av ett kausalsamband utgår däremot uttryckligen från erfarenheten.Georg Henrik von Wright, The Logical Problem of Induction, Acta Philosophica Fennica 3, 1941, s. 17.

  6 han sammanblandar [...] psykologiska, von Wright menar t.ex. att Hume inte skiljer mellan att (psykologiskt) uppleva två händelser som separata och frågan om huruvida den ena händelsen logiskt implicerar den andra.Georg Henrik von Wright, The Logical Problem of Induction, Acta Philosophica Fennica 3, 1941, s. 20.

  6 icke skiljer [...] och fysiskt. Enligt von Wright klargör Hume inte om han talar om relationer mellan sinnesintryck eller relationer mellan fysiska objekt. Georg Henrik von Wright, The Logical Problem of Induction, Acta Philosophica Fennica 3, 1941, s. 19.

  7 Whiteheads teori om en kausalperception, Enligt Hume finns vår kunskap om orsakssamband inte i den direkta erfarenheten som sådan. Vi kan alltså ha ett sinneintryck av en eld och ett sinnesintryck av smärta, men inte av att det är elden som förorsakar smärtan. Att vi ändå uppfattar ett samband mellan eld och smärta beror enligt Hume av att ett antal erfarenheter av eld och smärta givit upphov till en psykologisk associering av de båda fenomenen i våra medvetanden. Whitehead ansåg ändå att Humes uppfattning bygger på en bristfällig teori om förnimmelser. I vår omedelbara erfarenhet ingår enligt honom även en förnimmelse av kausala relationer.”Alfred Norton Whitehead”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/whitehead/, hämtad 16.5.2019.

  7 petitio principii (lat.) kringgående av sakfrågan. Används för att beteckna ett cirkelargument.

  7 skillnaden mellan [...] Erfahrungsurteile, På svenska har man använt benämningarna varseblivningsomdöme och erfarenhetsomdöme. Enligt Kant är varseblivningsomdömen empiriska omdömen som endast är subjektivt giltiga, medan erfarenhetsomdömen är empiriska omdömen som har en objektiv giltighet. Ett nödvändigt villkor för denna objektiva giltighet är att erfarenhetsomdömet innehåller begrepp som producerats av förståndet, såsom orsak. För Humes problem blir det här relevant genom att Hume, enligt Kant, behandlar induktions och orsaksproblematiken som om det bara skulle handla om subjektiva varseblivningsomdömen. Immanuel Kant, Prolegomena, övers. Marcel Quarfood, Stockholm: Thales 2002, §18-20. 

  7 skillnaden mellan fenomenellt och fysiskt I boken Den mänskliga kunskapen förklarar Kaila skillnaden mellan det fenomenella och det fysiska i anslutning till sin redogörelse av olika typer av erfarenhetssatser. Det fenomenella språket (φ-språket) handlar om varseblivningsföreteelser, en sats i detta språk är t.ex. ”Detta ter sig rött”. Det fysiska språket (f-språket) åter handlar om kroppar och skeenden i det fysiska rummet (”Denna kropp är en krita”).Eino Kaila, Den mänskliga kunskapen, övers. Georg Henrik von Wright, Helsingfors: Söderström 1939, s. 216, 219.

  7 den fysiska [...] eller invarians. Tanken om den fysiska världen som fenomenvärldens invarians är tydligt influerad av Kaila, som skriver så här: ”De s.k. fysiska föremålen eller kropparna äro ett annat viktigt slag av invarianser. Varje föremål innehåller ju en bestämd regelbundenhet, eftersom föremålet bildas av ett antal egenskaper, som sammanhänga med varandra på ett regelbundet sätt.” Hos Kant uppträder tanken i form av syntetisk a priori grundprinciper eller s.k. analogier som skapar en ordning i erfarenheten. Eino Kaila, Den mänskliga kunskapen, övers. Georg Henrik von Wright, Helsingfors: Söderström 1939, s. 13. 

  7 kausallagen som [...] a priori. Kant höll med Hume om att orsakssamband inte är någonting som vi får kunskap om genom en ren erfarenhet, det handlar alltså inte om kunskap a posteriori. I stället menade han att kausallagen, eller tanken om att alla händelser har en orsak, utgör ett villkor för en organiserad och objektiv (intersubjektiv) erfarenhet av verkligheten. Kausallagen blir därigenom en a priori sats, som ändä är syntetisk, eftersom det inte handlar om ett rent begreppsligt samband (jfr. analytiska stser). 

  7 Att tillämpningsproblemet [...] Kants lära Kant argumenterar för att kausallagen, d.v.s. att allting har en orsak, måste gälla i världen som vi erfar den. Tillämpningsproblemet består i frågan hur denna allmänna princip kan användas t.ex. för att påvisa specifika naturlagar.Georg Henrik von Wright, The Logical Problem of Induction, Acta Philosophica Fennica 3, 1941, s. 33.

  7 ”Grundsatz der Bestimmtheit” (ty.) lagen om bestämdhet. Det förefaller ändå troligt att von Wright avser Maimons ”Grundsatz der Bestimmberkeit”, lagen om bestämbarhet. Maimons princip förefaller närmast att vara en regel för godtagbara (”objektivt meningsfulla”) verklighetsomdömen. Ett sådant omdöme består, lite förenklat, av två begrepp där det ena begreppet kan tänkas utan det andra, men inte tvärtom. Begreppet som kan tänkas utan det andra är subjektet, medan begreppet som inte kan tänkas utan det andra är predikatet. I satsen ”vinkeln är rät” är vinkeln subjektet eftersom den kan tänkas utan bestämningen 90º, medan rät är predikatet eftersom räthet inte kan tänkas utan en vinkel som har denna räthet. von Wright tänker sig tydligen att man kunde utnyttja den senare relationen vid vetenskapliga resonemang, som vid identifieringen av ett givet grundämne (predikatet hos Maimon) utgående från smältpunkten (subjektet hos Maimon).Samuel Hugo Bergman, The Philosophy of Solomon Maimon, övers. Noah. J. Jacobs, Magnes Press: Jerusalem 1967, s. 93, 96, 105. 

  7 någonslags konventionalism Konventionalismen utgår från tanken om att naturlagar egentligen bygger på definitioner av de ingående begreppen och därmed är analytiska. Ett möjligt exempel är en lag som som säger att ett givet kemiskt ämne har en viss smältpunkt. För om vi definerar det i frågavarande ämnet med hänvisning till denna smältpunkt, förvandlas lagbundenheten till en analytisk sats, som är sann på rent begreppsliga grunder.Georg Henrik von Wright, The Logical Problem of Induction, Acta Philosophica Fennica 3, 1941, s. 48 ff.